Jacob Rhodes 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 64 Gedichte übersetzt

aus: katalanisch nach: englisch

Original

Übersetzung

Soledat oberta

katalanisch | Blai Bonet

Em dol tot, fins la camisa, 
a damunt el pit cremat. 
I les paraules em nafren
quan sonen damunt la llengua
amb el seu significat. 

No puc parlar de tant que estim… La parla
és sempre de baladres i sal grossa: 
un agre ganivet que em reboteix
bavant-me sal i sang, i sal i sang, 
pel meu bosquet senzill de parla verda…

I no vull tanta parla que s’esquerda.
Mes, les meves paraules de «bellveure»,
«taronja», «llimonera», «estrella», «amic»,
les tenc, obscures, fent una plorada
al carreró banyat de la Gran Pena. 

Em dol la blancor dels ossos. 
Em dol el bel de la sang. 

Aquest carreró de sang, 
per on ningú no passa, i tot pas hi ressona. 

Per la meva sang sona
la frescor de la font
que lluu cap a les set. 

I els pins… —so dels meus pins!—
que comencen la verdor, 
com el dia l’aurora, 
sense influències de verdor més alta. 

I em cau de patiment la meva galta, 
perquè a mi el dolor em va brostar
com el vol a una ala o l’èxtasi a una muntanya.

Era per llei que Déu em mossegà
quan treia el cap a l’amorosa llum, 
ja batejat amb la color de sofre. 

Per la sang em saltava una geneta, 
i l’amor, de la mida del meu cos, 
estava ple de dentellades roges
com a passes de por d’un homicida. 

Un mostel em xuclava, 
dins el jardí del cor, 
un coll melodiós de rossinyol
on ja es feia de dia. —Vull dir que ja cantava. 

Però un dia sortí molt —molt!— de sol, 
i em pujaren pel coll eixes paraules: 
«estrella», «ala», «llimonera», «sal», 
«núvol», «fill», «mare», «rosa», «frescor», «aigua». 

Oh veu!, oh càntic!
En mossegar-me, Déu deixà saliva
dins la nafra i frescor del seu gran llavi. 
I la saliva m’inundà la sang. 
I em va néixer una veu plena de nius. 

I l’amor em tornà del tamany de la presència de Déu. 
I la set em tornà del tamany de la presència de Déu. 
I les fonts continuaren el seu broll
del tamany d’un colom. 

L’amor, la set, em creixen
alts, alts, com a migdies, 
i conserven la ràbia com a pals de sivina. 

I jo estic allargat com una terra 
que té el consol de l’aigua i de la pedra, 
i no pot esser torre… 

És curiós…, però jo no tenc pena. 
És ver que ja fa temps no he vist estrelles, 
ni aquell mar tan senzill que va a la platja
plena de lliris blaus, callada i sola. 

És cert. Hi ha poques coses d’alegria. 
Però sempre hi ha un brot de taronger
que va, en silenci, cap a la taronja. 

I humils pedres, que, per primera volta, 
se senten àngel, tirades a una fruita, 
o a un ocell, que haurà tingut la sort
de morir-se a l’aire. 

És curiós… Jo som d’aigua de mar, 
i és com si fos de canyamel el cor
d’eixa ona meva, repetida i blava. 

Tots els que anau contents: 
el sol i el meu cor van amb vosaltres. 

© Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet
aus: Entre el coral i l'espiga
Editorial Moll, 1952
Audio production: Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet

Welcome solitude

englisch

Everything aches, even the shirt 

resting on this burnt chest. 

Words wound me 

as they sound off the tongue 

with their intent. 


I cannot speak such lov… Words 

are meant for bushes and coarse salt: 

a stinging knife that swells in me 

frothing in salt and blood, and blood and salt, 

around my simple thicket of verdant words… 


I have no want for such brittle words. 

Mine, my own language made of burning bush, 

orange, lemon tree, star, friend

belongs to me, shaded words, weeping 

on the road bathed in our Great Shame. 


The whiteness of my bones pains me. 

The bloody shroud pains me. 


This blood-covered road, 

on which no one walks as every step echoes. 


In my blood it rushes, 

the freshness of the fount 

which glistens at the strike of seven. 


And the pines… - oh the sound of my pines! – 

bringing their lush foliage, 

as the day brings its reddest dawn, 

unaffected by the most fervent of greenery. 


My cheek quivers in my suffering, 

as my pain burgeons in me 

like a wing takes to flight, or the mountain to the sublime. 

 

It was law that God should bite me 

when I my head appeared in His loving light, 

already baptised in the colour of brimstone. 


A genet leaped from my blood, 

and love, the size of my body, 

was riddled in red tooth marks, 

like the red footmarks at a murder scene. 


 A weasel was sucking me dry 

in the garden of my heart, 

the melody of a nightingale’s throat, 

when the day was dawning. – That is to say, it was already singing. 


Yet one day, so bright the sun was! - Such brightness! – 

and these words soared out of my throat: 

star, wing, lemon tree, salt, cloud, son, mother, rose, fresh, water


Oh, voice! Oh, song! 

From His bite, God left saliva behind 

in the wound and the freshness of His great lips. 

His saliva flooded my blood. 

And a voice full of nests was born to me. 

 

Love made me as large as God’s presence. 

Thirst made me as large as God’s presence. 

The founts continued with their quiet streaming 

as large as a dove. 


Love, thirst, grew 

higher and higher, like the midday, 

containing their rage like a lashing of Juniper branches. 


I am stretched out like a land 

who is consoled by water and stone 

but can never be a tower… 


Curious… but I am no longer ashamed. 

It is true I have not seen stars for many a night, 

nor that simplest of seas that strokes the beach 

replete in blue lilies, hushed and alone. 


It is true. There is little to be glad about. 

But there is always the offshoot of an orange 

that creeps in silence back to its tree. 


And humble stones, which, for the first time, 

feel angelic as they fly towards fruit, 

or a bird that had the fortune 

to die in flight. 


Curious… I am brine, 

and yet at the heart of this little 

wave of mine there is sugarcane, repeated and blue. 

 

All of you who live content: 

the sun and my heart go with you.

Translated by Jacob Rhodes

[Temps de flors]

katalanisch | Odile Arqué

Temps de flors:
l'orfenesa és una porta
que s'ha de traspassar amb cautela.

Oblidarem la velocitat del lladre
el desmai exuberant escala avall
el bord que tancava l'aigua
i ara se la vol beure.

El temps de flors és només nostre.

Les males herbes,
verdet
de runa.

© author
Audio production: Institut Ramon Llull, 2021

[Budding season]

englisch

Budding season:

orphanhood is a door

that must be crossed with caution.


We are going to forget the thief’s speed

The exuberant willow sweeping its way down the garden stairs

The boor who closed the water and now he wants to drink it.


The budding season is ours only.


Weeds, the ruin’s mould.

Translated by Jacob Rhodes

Dictat

katalanisch | Odile Arqué

Soc la branca on xiulava la merla.
Soc la mà que no vol la magnòlia
tancada
no viva encara
la teva mort
que esperava
l’olor de la flor blanca
llimones i negre
el bec i la por
atenta.

Té la flor.

No és oberta
no és temps.

Té la flauta
de l’ocell que em reclama
agafa
l’olor de llimona
i la cera
que em posaran als llavis tancats
i tu canta
merla meva
magnòlia encara verda.

© author

Dictation

englisch

I am the branch upon which the blackbird whistled.

I am the hand who does not want the petals

closed tight

not alive yet,

your death

who was waiting

for the white flower’s odour,

lemons, and the black beak,

and attentive fear.


Here’s the flower.


It hasn’t blossomed,

it is not time yet.


Here’s the flute

belonging to the bird calling to me,

Take a whiff of lemon,

and the wax

that they will smear on my closed lips,

and you, sing

my blackbird

young magnolia still young.

Translated by Jacob Rhodes

[Es moren les coses]

katalanisch | Odile Arqué

Es moren les coses si no tens
un paper
i el fang és tou.

Et mors
si lleva el rent
i no el contemples.

Et mors
d’aquella forma de morir
que ningú veu
i tampoc cal.

No mostraràs
les teves morts
a qui no és fet
per posar-te les mans
sota el clatell.

© author
aus: Frontal
AdiA Edicions, 2020
Audio production: Institut Ramon Llull, 2021

[Things die]

englisch

Things die if you are out

of paper

Budding season:and the turning clay is soft.


You die

if the yeast rises

without pause for reflection.


You die,

the cause of death

no one sees

and neither should they.


You refuse

to show your deaths

to those who are not willing

to hold the nape of your neck

with their own hands.

Translated by Jacob Rhodes

[Tu no en parlaves]

katalanisch | Odile Arqué

Tu no en parlaves.
Les             meves
preguntes
s’estimbaven
pel                teu
silenci

                  s’estimben
                              per l’orgull dels germans
                              d’haver-te tingut jove

i jo quedava full en blanc
perquè era un full en blanc
tacat
de passes:
la remor
que l’esclerosi alentia
fins al bon dia nineta
assegut al meu llit.

                                        Venjar la humanitat
                                                   era creure
                                                   encara
                                                   que.
                                                   Era creure            encara.

© author
aus: Frontal
AdiA Edicions, 2020
Audio production: Institut Ramon Llull, 2021

[You never spoke of it]

englisch

You never spoke of it.

All my questions

tumbled down your

silence     They tumbled down

the siblings’ pride      

for having had you young.I ended up a blank slate

because I was a blank slate

marked

by footsteps:

a soft shuffling

that sclerosis slowed down

until that Good morning little girl

perched on my bed.Avenging humanity                                  

meant believing

Even

                                     though.

                                         Believing even still.

Translated by Jacob Rhodes

Octubre

katalanisch | Odile Arqué

Passa una bala
armilla verda
i esclata el teu temps.

Em traspues la pell
com et traspuava la llàgrima
la sal permanent
al braç de la butaca
de quan el sorge
                          coronat primer
va dir
democràcia.

Una bala encén
el llum frontal
i esbotza la porta
del teu silenci.

Buit endins
toco el que som
i l’horror,
pare.

© author
Audio production: Institut Ramon Llull, 2021

October

englisch

A bullet flies

past green vest

and your time explodes in me.


You ooze through my skin

as once that tear oozed through you

its salt permanent

to the chair’s armrest

since the soldier

crowned the first

pronounced

democracy.


A bullet lights up

your headlight

and kicks down the door

to your silence.


Inside the void

I touch what we are

and horror,

father.

Translated by Jacob Rhodes

[Una branca]

katalanisch | Odile Arqué

                      (amb  l’escultura “Pedra que escolta”, de Toshie Itabashi) 

una branca
dibuixada
sosté la nota
més aguda

res no sosté
el pes del sexe
els ulls buidats
la sang robada
l'esquerda al vidre
el mal als dits
les dents al ventre
la veu caiguda

si la mà
toca el fred
fora seu
si la mà
toca el nu
que era guix
si la mà
toca el so
que era nota
la pedra
demana veu
escolta
sosté

© author
aus: Frontal
AdiA Edicions, 2020
Audio production: Institut Ramon Llull, 2021

[A branch]

englisch


a branch

sketched

holds up the highest

pitched note


nothing holds up

the weight of sex

empty eyes

blood drained

crack in the glass

pain in the fingers

teeth in the stomach

voice fallen


if the hand

touches the cold

beyond itself

if the hand

touches the nude

that was plaster

if the hand

touches the sound

that was note

the stone

demands a voice

listens

holds up

Translated by Jacob Rhodes

[Soc pell d’esvorancs]

katalanisch | Odile Arqué

Soc pell d’esvorancs.
Amb un dit
ressegueixo
la cendra de mi
ran dels ulls,
les arestes
que no saps fràgils,
el séc que de tu
porto a l’espinada.

Un dia aquesta veu
regalarà
amb perillosa transparència
la corba elàstica de l’arc perfecte,
el somriure de les dunes
a la pell eixarmada.

I serà veu d’esvorancs:
celebració ritual
de la memòria.

© author
aus: Unpublished
Audio production: Institut Ramon Llull, 2021

[I am skin made of rifts]

englisch

I am skin made of rifts.

With one finger

I trace

the ash that is me

around my eyes,

the arris

whose fragility you do not expect,

the scar that is you

borne in my spine.


One day this voice

will gift

in dangerous transparency

the elastic curve of a perfect arch,

the dunes’ smile

at anointed skin.


And it will be the voice for all rifts:

ritual celebration

of memory.

Translated by Jacob Rhodes

[Quanta memòria es pot suportar?]

katalanisch | Odile Arqué

quanta memòria
es pot suportar?

hospitals de sang
ordres de ferro
canó a la templa
sabates molles
pobles del riu
ermots
trinxeres

gent que venia
encara agraïda
i ens portaven fruites

cicatrius del front

Bujaraloz

Penyalba

© author
Audio production: Institut Ramon Llull, 2021

[How much memory can one endure?]

englisch

how much memory

can one endure?


Front-line hospitals,

iron-clad,

orders gun to the head

soggy shoes,

river towns,

barren lands,

trenches


people who came

still grateful

and brought us glazed fruit


scars from the front


Bujaraloz


Peñalba

Translated by Jacob Rhodes

[Ara el poema és saber]

katalanisch | Odile Arqué

Ara el poema és saber
on passa
la vida que passa.
Ser cossiol
i contenir-la.

Audio production: Institut Ramon Llull, 2021

[Now the poem means knowing]

englisch

Now the poem means knowing

where this life,

that is happening, happens.

Being the flowerpot

and holding it.

Translated by Jacob Rhodes

Els polps

katalanisch | Maria Josep Escrivà

                    Quedaba poco.
                    Estábamos muy cerca.
                    No queda nada.
                                       Fran García

Grup d’individus
que habiten sobre fons marins,
colgats
en el substrat
o desplaçant-se per la superfície.
Espècie bentònica, se’n diu.
Amb dos ulls grossos que els proporcionen
molt bona visió,
canviaran d’aspecte i de textura
tot depenent de què        els depare la sort.

Per què parle de polps            si vull parlar de nàufrags?

Homes i dones             que suren a la mar
com boies de colors.
En un any, dues mil sis-centes boies:
els mateixos veïns que té el meu poble.

No hi ha riba que els aproxime, ombres
pregones que somien      una altra terra
promesa i maleeixen

llurs sorts, perquè,                         precisament avui,
                                                           bufa llevant.

Tenen un tacte excel·lent i sentit
del gust per a tastar allò que toquen.
Són carnívors, els polps.             S’alimenten de peixos,
de crustacis, de mol·luscos
i de cossos
d’ofegats: dues mil sis-centes boies,
si és que tenen                                  sort de surar.
La majoria                                                        desapareix per sempre,
espectres entaforats en cadufs.
Amb ells es fon la terra putrefacta
que no els espera.

Quedava poc i ja no en queda res:
soledat glacial,
salobre sepultura,
plàncton d’indiferència.

No parle ara de nàufrags, sinó
de depredadors que devoren polps
de tres cors que devoren
cossos d’ofegats i bomben
sang blava,
rica
en coure.

Trista espècie humana, se’n diu.

                                                        Quedava poc.
                                                        Érem
                                                        ben a la vora
i ens havien donat                       la paraula: «anirem,
us anirem a pescar                      abans que tot
                                                        siga carronya
al fons del mar.»

© Maria Josep Escrivà
Audio production: Institut Ramon Llull

Octopuses

englisch

Not long to go. 

We were very close. 

There is nothing left. 

Fran García 

 


Group of individuals 

inhabiting the sea floor, 

buried 

in substrate 

or moving across its surface. 

Benthic species, or they are called. 

With two fat eyes that afford them 

excellent vision, 

they can change in appearance and texture 

in accordance with whatever chance may bring. 

 

Why talk about octopuses when I want to talk about castaways? 

 

Men and women drifting on the sea 

like colourful buoys. 

In one year, two thousand six hundred buoys: 

as many neighbours as live in my town. 

 

There is no drift to bring them closer, sharp 


shadows that dream of another promised 

land and curse 

their luck, because, precisely today, 

a Levant wind blows. 

They possess excellent feelers 

and can taste whatever they happen to touch. 

They are carnivores, octopuses. They feed on fish, 

crustaceans, molluscs 

and drowned 

bodies: two thousand six hundred buoys, 

if they’re lucky enough to float. 

Most of them disappear forever, 

spectres stuffed in drains. 

With them the putrid earth is melting 

and is not waiting for them. 


Not long to go and there’s nothing left: 

glacial solitude, 

brackish burial, 

plankton of indifference. 


Instead of talking about the castaways now, 

I’ll talk of predators that devour octopuses 

with three hearts that devour 

drowned bodies and pump out 

blue blood, 

rich 

in copper. 

Sad human species, or so it is called. 

Not long to go. 

We were 

just around the corner 

and they’d given us the word: “we’re coming, 

we’re coming to fish you, before anything else 

be carrion 

on the sea floor. 

Translated by Jacob Rhodes

Els anys serens

katalanisch | Maria Josep Escrivà

S’asseu damunt d’un tronc de taronger
a reposar el pes del compromís
amb els seus dies. Tragina la sort
d’alenar l’aire, el cansament que encara
la vida li reserva. Però enllà
de la finestra aquell esforç em cou
al pit, com si la seua cicatriu
hagués obert un cràter al cor meu.

Com si aturar-se fos abandonar,
s’encara cautelós al munt de llenya
i en fa petits fragments, d’antigues gestes.
Endreça cada soca per al foc
i amb dits d’escorça tendra s’inicia
en el camí dels anys serens, mon pare.

En el silenci de la seua treva,
brolla de sobte un cant d’ocell. Esclata
abril com una rosa, i ell l’escolta
amb un calfred de por i de grandesa,
per primera vegada lluny de l’home
que fou, abans d’un primer rossinyol
ressuscitat.

© Maria Josep Escrivà
aus: Flors a casa
Barcelona: Edicions 62, 2007
Audio production: Institut Ramon Llull

The Calm Years

englisch

There he sits atop a stump of an orange tree 

to alight the burden of responsibility 

tied up in his day-to-day. He lugs around 

gilded lungs of air, a fatigue that life still 

holds on to for him. But beyond the window 

my chest aches for him, 

as if his scar had opened 

a crater in my very soul.  


As if stopping meant giving up, 

he cautiously faces the pile of firewood 

and chops them into fragments, old habits. 

He stores away every log for the hearth 

and with soft bark for fingers 

my father starts out down the path of the calm years. 


In the silence of his truce, 

birdsong rings out. April 

bursts open like a rose, and he listens 

with a shiver of fear and grandeur, 

for the first time he is far from the man 

he once was, standing before his first nightingale 

brought back to life. 

Translated by Jacob Rhodes

Síndrome premenstrual

katalanisch | Maria Josep Escrivà

Devastades
com si un mar infinit
o una terra erma

la meua pena i jo
jo amb la meua pena
som.

Paràsit de paràsit

indivises
afirmatives
insuportables

menstruals i recíproques:

la meua pena em fa
jo faig la meua pena
i ens fem les dues

subjugada companyia.

© Maria Josep Escrivà
aus: Serena barca
la Pobla de Farnals: Edicions del Buc, 2016
Audio production: Institut Ramon Llull

Premenstrual syndorme

englisch

Devastated 

as if an infinite sea 

or barren land 


my woe and I 

I and my woe 

are one. 


Parasite to parasite 

 

whole 

affirmative 

unbearable 

 

menstrual and reciprocal: 


my woe gives me, 

I give my woe, 

and we give each other 


subdued company. 

Translated by Jacob Rhodes

Obstacles

katalanisch | Maria Josep Escrivà

Fou la vida un combat sense victòria.
                         Jaume Pérez-Montaner

Busque el silenci i el món escridassa
i enmig de la remor, anhele ser
en la nuesa del poema, on dolen
els versos que tampoc avui escriuré.

Nie en la balma assolada d’uns braços
i tanmateix, com l’ocell condemnat
a volar, cada matí els desocupe.
Somnie que era al bosc quan a l’asfalt
pudent m’he desvetllat.
És en els mots
que el meu món se m’ordena, però el dia
a dia, sempre a l’aguait, se’ls empassa,
com si fossen, els mots, un grapat de confits.

Sempre el desig l’al·licient primer,
l’única llibertat en el camí
d’enlloc, encara que queixale el temps
la carn cansada i punxen a la pell
agulles de tristor. Les coses són
com són, ho diu la dita, i desmentir-la,
el gran motiu que empeny:
viure contra pronòstic.

Així, en la cursa imparable del temps,
només jo soc obstacle decisiu

amb permís de la pedra            rotunda del sepulcre.

No les paraules.          Tan sols el dolor pot             dir el dolor.

© Maria Josep Escrivà
aus: A Manel Marí
Audio production: Institut Ramon Llull

Obstacles

englisch

Life was but a battle without victory. 

Jaume Pérez-Montaner 

 


I seek out silence and the world howls back 

and amidst the noise, I long to be 

in the very nakedness of the poem, where verse 

aches as again I shan’t write today. 


I nestle into the ravaged cavern that are these arms 

and yet still, like a bird condemned 

to fly, each morning I evacuate them. 

I dream I was in the woods, but once on 

the stinking asphalt I awoke. 


It is through verse 

that my world moulds me, but the day to 

day, always observing, swallows its words, 

as if they were but a handful of nuts.  


Desire is always the primary incentive, 

the sole freedom on this path 

to nowhere, even though time gnaws away 

at our tired flesh and thorns of dismay 

prickle our skin. Whatever will be, 

will be, or so the saying goes, and to deny it, 

the primary motive that pushes us: 

to live against prognosis. 

Thus, in the unstoppable flow of time, 

I am the only decisive obstacle 

 

with permission granted from the rounded stone of the tomb. 

 

No words. Only pain can describe pain. 

Translated by Jacob Rhodes

Lentes estalactites

katalanisch | Maria Josep Escrivà

Ens modela el dolor,

lentes estalactites
que creixen a mesura
que es dessagnen

contra l'abisme
on precipita
la gota inesgotable
que sense preguntar

ens perpetua.

© Maria Josep Escrivà
aus: Serena barca
la Pobla de Farnals: Edicions del Buc, 2016
Audio production: Institut Ramon Llull

Slow Stalactites

englisch

Pain sculpts us, 


slow stalactites 

growing as 

they bleed 


against the abyss 

where the dogged drip 

drops down 

and without query 


sustains us.

Translated by Jacob Rhodes

La casa sota la lluna

katalanisch | Maria Josep Escrivà

L’únic consol,
la casa que m’habita.
Lliure amb el meu enyor sota la lluna.

© Maria Josep Escrivà
aus: Flors a casa
Barcelona: Edicions 62, 2007
Audio production: Institut Ramon Llull

The Moonlit House

englisch

My only solace, 

the home that dwells in me. 

Free to yearn in the moonlight. 

Translated by Jacob Rhodes

L'obscè

katalanisch | Maria Josep Escrivà

Le regard fixe dans une solitude d’encre
                                             Paul Éluard

Unes llàgrimes de cera roent
cauen damunt dels fulls del periòdic
que he estès a terra, just on un soldat
custodia, quiet com un molló,
un grapat de cadàvers. I l’espàtula
es paralitza enlaire. No pels morts,
obscurs i bells, ni pel posat de plom
que el dur mester de guerra sol·licita,
sinó per la delectança, allà a sota
dels meus genolls, amb què el milicià
mira la càmera, l’obscenitat
amb què ignora la mort dels altres homes.

Amb un rampell de fúria, l’agafe
en un manyoc, el diari, i l’enfonse
en el veixell escaldat de la cera.
I així, per un atzar desventurat,
l’acte quotidià de depilar-me
es converteix en ofensiva bèl·lica
de conseqüències imprevisibles.

© Maria Josep Escrivà
aus: Flors a casa
Barcelona: Edicions 62, 2007
Audio production: Institut Ramon Llull

Obscene

englisch

Le regard fixe dans une solitude d’encre

                        Paul Éluard


Tears of molten wax 

fall onto the pages of the newspaper 

that I left sprawled open on the ground, 

just where a soldier stands guard, as still as death, 

over a pile of cadavers. The shovel freezes 

in mid-air. Not for the dead, 

obscure and good, nor for the leaden mien 

the stoic warmonger beseeches, 

but rather out of delight, there below 

my knees, with which the militiaman 

looks at the camera, the obscenity 

with which he ignores the other men’s deaths. 

 

In a blaze of fury, I scrunched it up 

into a ball, the paper, I sunk it in 

a ship scolded in hot wax. 

And so, by sheer coincidence, 

the mundane act of body-waxing 

becomes a bellicose offensive 

of unforeseen consequences. 

Translated by Jacob Rhodes

La llum és l'excepció

katalanisch | Maria Josep Escrivà

La llum és una treva, una excepció,
un escull com una víscera lluent surant
en un mar negre. Negre d’absolut
on tot tornarà a ser
quan un dia s’acabarà la treva
de l’aire.

L’infant que riu és una treva.
I mirar-lo. I riure en el seu temps petit.
Treva en el no-ser que se’ns imposa.

La calma d’una nit és una treva, una excepció.
L’excepció de qui se sap,
en silenci,
mentre cau la rosada,
en silenci,
i en silenci escriu.

La paraula és una treva,
una treva de llum, de nit a nit
definitiva.

© Maria Josep Escrivà
aus: Flors a casa
Barcelona: Edicions 62, 2007
Audio production: Institut Ramon Llull

Light is the Exception

englisch

Light is a truce, an exception 

a reef as bright as viscera floating 

in a black sea. Black of the absolute  

where everything exists again  

the day the truce of air  

comes to an end.  


The child who laughs is a truce.  

And so it is to look at him. And laugh in his tiny time.  

Truce in imposed non-being.  


The calm of night is a truce, an exception.  

The exception of one who knows  

He is in silence,  

while dew falls,  

in silence,  

and writes in silence.  


The word is a truce,  

a truce of light, from night to night  

definitive. 

Translated by Jacob Rhodes

Poema a la intempèrie

katalanisch | Maria Josep Escrivà

Fer un poema com viure
un amor clandestí.
De vegades ruïnes, de vegades
espina i al final poema ranci
d'impossibles.

Un poema com un petit problema
domèstic, o queixa visceral
que en dir-la foradara muntanyes.
Com una soledat només meua
que mai enyore.
Com qui sóc, com qui mai
voldria ser.
Un poema urgent com un viatge
que només l'avidesa d'unes mans
assumiria.

Fer un poema com desplegar una àmplia
acció de gràcies, com respirar
una alegria primària.
Un poema com un adéu inajornable.
Un poema com un desig de pluja.

Fer un poema
despert com l'herba verda,
un poema tan fals com el no-res.
Un poema podrit com un remordiment
en el ventre de culpa original.
Un poema més mort que la nostàlgia.

Poema en va i poema nostre
com una taula compartida.
Poema pena, poema arrel, poema a la intempèrie.
Poema viu i indispensable com un arbre.

Fer un poema, doncs, com un amant
es busca en cada bes, igual que el solc
obre la terra
i la terra, encara tèbia,
des del seu silenci primitiu,
aviat l'oblida.

© Maria Josep Escrivà
aus: Tots els noms de la pena
Paiporta: Denes, 2002
Audio production: Institut Ramon Llull

Poem to inclemency

englisch

To write a poem like living 

a forbidden love. 

At times ruins, at times 

bony, and finally, a stale poem 

of impossibilities. 


A poem as a small domestic 

issue, or a visceral complaint, 

that through its uttering mountains become hollowed. 

As a solitude that is mine only, 

but I never long for. 

As I am, as I would never 

like to be. 

An urgent poem as a journey 

which only the greed of certain hands 

would take on. 

 

To write a poem as if to carry out an ample 

act of thanksgiving, as if to breathe 

primal mirth. 

A poem like a farewell the sun never sets on. 

A poem like a prayer for the rain. 


To write a poem 

as alive as green grass, 

a poem as false as nothingness. 

A rotten poem like a regret, 

like original sin in the pit of our stomach. 

A poem more moribund than nostalgia itself. 


A futile poem, our very own poem 

as if sharing a table. 

A poem of woe, a poem of roots, a poem to inclemency. 

A living and vital poem like a tree. 


To write a poem, finally, as a lover 

searching in every kiss, just as a furrow 

breaches the earth 

and the earth, still tepid, 

in its primitive silence, 

soon forgets. 

Translated by Jacob Rhodes

Maria Magdalena

katalanisch | Blai Bonet

Quan els nois de la comarca
volien ser humils de cor sense que els de casa ho sabessin,
anaven amb ella perquè traballava fi
i, en baixar l'escala amb els ulls encara lluents de xicor,
era de les que sovint deia:
"M'agradaria que ens tornéssim a veure."
I tot seguit, com si encara fos com sota uns arbres,
repetia per enyoradíssima vegada
el nom propi del pecadoret circumcís.
--Joan...

Un cop el noi l'havia deixada
feta un regne de records a la porta del vi,
al portal de la repetició,
a la cantonada d'esperar qui la desenterrés
d'estar enterrada sota d'ella mateixa,
Maria Magdalena, una bandera en blanc i negre,
arriada com una dona de bandera a mitja asta,
quedava feta un llibre viu. Deia:
--Només qui estima pot ser bo. Jo ho sé.
Únicament qui és estimat pot ser bo.
Jo ho sóc amb tu, com tu ho ets amb mi
quan fa fosca a la plaça de les Olles.
Perquè nosaltres,
que només som nosaltres dos, tenim
com a nostres la vida i el seu cor,
l'hora dels horabaixes,
el sudari de la nostra pell,
quan tot dóna al mateix número de casa.

Aquella tarda, després de llançar-se al llit com al mar,
sobretot després de sortir-ne
amb salabror fada a la boca, amb salabror
però sense el mar que queda lluny, passejant-se, verd,
se sentí premsada pel viure, que en ella es deia Maria.

Després de mil nois, reconegué
que estimava estimar, viure amb l'amor,
que l'amor es deia Joan quan en Joan hi era,
que l'amor es deia Maria quan en Joan se n'anava,
que l'amor quedaria, com a molts d'arbres,
un cop, a ella, l'enterressin un dia de pressa,
tan besada com morta,
morta després de tan besada.

Se sentí buida, desmoblada, Maria en va,
penedida de ser estrictament mortal,
ella que, tot i ser un sofert i bonic animal de fira,
era casolana, profunda com el cor
que mai no té del tot el regne on té el batec.
A l'altra banda de la finestra,
l'horabaixa, amb un redol de garrofers al fons,
quedà ratllada de sobte
per una ventada de braços amb veu,
que arrogaven una dona trobada no jurídicament feliç,
sencera tota ella amb un xicot,
de cap a ser trencada talment una imatge en temps de revolució
a pedrades personals de la justícia general.

Na Maria, que no era dona de finestra
però sí dona d'estar a cos què vols, a cor què vols,
guaità al finestró-de-veure-i-triar-amb-la-mirada,
tot i saber, amb el cor tan municipal com femení,
que un estol de mascles amb la cresta encesa
no té el poder silvestrement informatiu
sobre l'estat del temps, i del misteri,
que té un sol Joan, el Joan sol
sortit tot sencer de la necessitat, com el bri verd de la terra,
amb el verd casolà i universal,
que, de primer, apunta cap al cel de l'ascensió,
i, tot seguit, granat, s'entrega per vosaltres i per molts,
on viu en pau, no pas amb tranquil·litat,
el cel practicable de la paraula i de la taula en comú,
cel només pensat, però cada dia pensat
per aquella Maria de finestra i de Magdala
que, a estones tota sencera,
a estones amb vestidets llampants de desvestir-se,
feia la carrera davant Déu viu,
nueta a la terra així com a l'apartament de Jerusalem,
ciutat on cremaven molt d'encens,
degollaven força bous damunt l'altar del Senyor
i assassinaven profetes de Déu,
mirant, però, de fer-ho sempre per la via civil:
en lloc de matar-los, els feien matar;
creaven un buit i s'hi amagaven: la llei.
En lloc d'assassinar-los, els feien la llei, Maria.

A l'altra banda de la finestra,
a l'altra banda de na Maria de les quatre parets
que donen a la mateixa dona i a diferent Joan,
que mai no aconsegueix ser el Joan del món;
a l'altra banda dels dos ulls de na Maria,
que en aquell moment no s'ho deia
perquè ningú no li ho deia,
un estol de mascles de la llei,
que feien la llei i l'amor quasi amb el mateix rancor,
d'una empenta llançaren na Marta de cal tintorer
a terra, i era la terra de la pols al carrer.

Des dels dos ulls de na Maria,
la Marta era llançada als peus d'un noi de fresc,
que es deia Jesús, i era, talment aquest és!,
el Joan que el seu casolà i salvatge cor cercava
perquè ja el tenia, però només indicat, enyorat
entre els Joans pecadorets de bona fe, estrictament calents,
que passaven, a sol post, cada dia a sol post,
per l'arc triomfal però sense cap triomf del seu cor.

Na Maria, que, de tant com estimava només l'estimar,
no podia ser ni infidel, com aqueixa,
que tot just havia estat trobada
amb un amor que tenia però que no li pertocava,
pobra llei, pobre amor,
llei pobra, amor de pobre!;
na Maria sentí que no podia ser ni apedregada,
tan morta era, ella que era una cova de l'esperit,
cova on una dona closa
es moria de ganes i de misteri de viure: estimava
de vegades com una dona, sovint com una femella,
algun cop fent hores extraordinàries de Maria;
i, en lloc de dona, s'hi feia vella:
una popular imatge besada,
que no vivia però era allí,
dona que, al final de cada dia,
quedava verònicament impresa com un eixugamans.

Però, de cop, en veure que els de la llei,
començant pel més revellit, tot ell call a la culpa
de dissimulat i honorable i aprofitat circumcís,
se n'anaven amb la vergonya entre les cames,
perquè hi veien clar, amb una claror de tribunal amb crucifixió pròpia,
na Maria, com qui troba un cadàver,
descobrí que la vida podia ser mentida;
na Maria, com qui s'enamora,
va reconèixer que la vida és una presència tan completa,
çque consisteix a poder perdonar,
a donar per si mateixa.
Com aquest jove de fresc,
que precisament al tremolor d'una femella arriada deia:
"Jo tampoc no et condemno.
Vés-te'n i no tornis a pecar."

I la naturalesa de na Maria començà a plorar,
com una cova de la divinitat,
que degota de si mateixa i des de lluny.
I na Maria arrencà a plorar segons la seva naturalesa,
sabent per què i sense saber per què,
de no res amb vergonya, d'alguna cosa amb amor,
estrictament perquè hi veia i hi sentia clar.

Ella, de professió besadora d'homes de Jerusalem,
estimava aquell noi que perdonava,
que donava per do propi, que donava perdó.
I, des de la seva complexió de cantonada,
des de la seva complexió de llit com de bosc,
però salvada, corregida i augmentada,
augmentada d'urgència vital, en compte d'urgència biològica,
besava el peu i el turmell,
que es resisteix a la tendror però sobresurt,
besava el peu i el turmell, i eren els de Déu, nena.

I Déu, de gran, es deixava besar per na Maria,
com, de nen, se sentí besar per Maria, la mare.
I, per mitjà del cos de Jesús,
Déu era informat pel sentiment,
era besat històricament,
després de tants milions d'anys de fer créixer l'home,
que sempre és un home i una dona.
I salvava la naturalesa enamorada per la naturalesa,
que en ell reaccionava però amb netedat i vigor des de dalt:
així a la terra com al cel.

Com a la creu quedà salvada en Jesús
l'agonia entre lladres,
en Jesús dret i llagrimat per na Maria
quedà redimida la situació
del qui ha d'estimar perquè ha nat,
del qui no sap fer res més que cercar l'amor,
sempre de prop i de lluny, entre les dues distàncies sempre.
Quedà fundada l'església dels pecadors, dels pobres profunds,
misteri de fe,
l'església dels cucs que comprenen la netedat de Déu,
misteri de fe,
entre Jesús i el pecador misericordiosament fondo,
que, com un en amb la creixença més alta que l'estatura,
sovint trenca un vas perquè no sap anar sol a la font.

Maria, i si encara no sabies que aquell turment era el de Déu, què?
Maria, i què si et vare enamorar
d'aquella masculina flor de la creació,
perquè segons el teu cor et semblava Déu?
Maria, i què si, davant les forces vives de la ciutat i dels fidels,
vares haver de passar per un cas internable de nimfomania?
I què, Maria, si t'importà no res
comprometre l'honorabilitat civil i diocesana de Jesús,
i amb la teva cabellera silvestre i comercial,
viva cabellera de la història de la salvació,
vares contribuir que les llengües criminals amb estètica contra Ell
es moguessin com plomes d'oficinista
a qualsevol ministeri d'assumptes estrictament exteriors?

I què, nena? I què, Eva Maria Magdalena,
si, per mitjà del teu coratge,
del teu misterial estar curada d'espants,
sabem com és pràcticament Déu:
un noi pur i no gens acomplexat per la llei,
perquè tan de dalt és estimar com deixar-se estimar,
perquè qui l'abraça a Ell abraça el Pare,
tant si ho sap com si només s'hi sent aconseguit,
company de la vida, afiliat al cor i rival del món?

I què, Maria, si no sabies
que, en Jesús i per mitjà teu,
Déu rebia el sagrament de les llàgrimes en directe,
el sagrament dels genolls sobre el trespol,
el sagrament dels llavis de l'Home amb sexe femení,
el sagrament de les entranyes
que es posen a penedir-se
de ser estrictament individuals,
de no haver reconegut sempre, Maria, Maria,
que una cosa és l'amor traduït per les ganes
i altra cosa és l'amor traduït per la humilitat,
perquè la humilitat és l'eternitat?

I, com que eres un cuc que estimava i creia
que un cuc que creu és l'únic temple
on Deu es declara com a creador enamorat i casolà,
com a no gens emperador, com a estrictament molt jove,
vares aconseguir, un diumenge ben de matí,
que Jesús, tot just ressuscitat,
però encara entre la glòria i el municipi,
sentís, Maria, sentís que no el coneguessis,
que el prenguessis per l'amo de l'hort
on el divendres de la setmana passada,
en pondre's el sol, l'havien enterrat a corre-cuita.

Perquè, en veure que no el coneixies, som molts qui ho sabem,
et digué "Maria!"
i, en la manera de dir el teu nom, en el to del teu nom,
el vares conèixer, vares conèixer el to del teu nom,
perquè recordaves que deia "Maria"
com qui veu fondo en els seus
i dóna profunda importància
al misteri de certes persones que l'han visat clar

però callen amb llàgrima perquè tenen cor i llengua de deixeble.

© Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet
aus: L'evangeli sengons un de tants
Editorial Moll, 1967
Audio production: Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet

Mary Magdalene

englisch

When the boys from the shire 

wanted to be simple-hearted without the others back home catching on, 

they’d spend time with her as she had a fine working hand 

and, as she walked down the stairs eyes gleaming with youth, 

she would often say: 

“I’d like to see you again.” 

Straight after, as if we were still under the tree’s awning, 

she’d repeat for the umpteenth time 

the true name of the circumcised and sinful 

--John… 

 

Once the boy had left her 

in a realm of memories at wine’s door, 

at the threshold of repetition, 

on the corner of her exhumers 

to be buried under her very self, 

Mary Magdalene, a lowered black and white flag, 

a woman’s flag half hoisted, 

she was a living a book. She used to say: 

--Only those who love can be good. I know this. 

Solely those who are loved can be good. 

I am this way with you, as you are with me 

when the dark falls on Panner’s Square. 

Because us, 

only we two are left, 

we hold both life and heart as if ours to take, 

the early afternoons, 

the sweat on our skin, 

when everything leads back to the same house number. 

That same evening after diving into bed like into the sea, 

especially after getting out 

with a senseless briny tang in her mouth, a brine 

orphaned from the sea that remains far off, walking about, unripe, 

she felt pressured to live, in her lived on the name Mary.


After thousands of boys, I realised 

I loved to love, living in love, 

that love was called John while John was there, 

that love was called Mary while Mary was there, 

that love would stay with me, like with many trees, 

once they’d dug her up in a hurry, 

a kiss-ridden and equally dead corpse, 

dead after all the kissing. 


Feeling empty, unfurnished, Mary in vain, 

repentant for being strictly mortal, 

she who, despite being a sturdy and handsome creature, 

was a homebird, so deep-feeling 

that her living realm remained far off from her beating heart. 

Through the window, 

the afternoon that played away amid a clump of carob trees 

became suddenly dispersed 

by gusts of wind, speaking arms, 

arresting a woman found to be unlawfully unhappy, 

all of her and a lover, 

to then become a shattered image in revolutionary times 

under a tirade of personal stoning from universal justice. 


Mary, who was not a window girl, 

but was a woman possessing a body you’d want, a heart you’d want, 

peered through her shutters of let’s-look-and-choose 

while still knowing, with a town heart as much as a woman’s, 

that a squadron of impassioned men 

do not have the power of the woodland’s cunning 

over the state of time and mystery 

that lonely John has, and John alone 

free of any need, like the green blade of the earth’s grass, 

that homely and yet universal green 

that at first points towards the sky’s ascension, 

and directly slumps to wilted brown in submission to you and the many, 

where it lives in peace, not in tranquillity, 

that negotiable sky of the living word and our common table, 

a strictly imagined sky, yet a sky reimagined every day 

for that window belonging to Mary and to Magdalene, 

who, at times all on her own, 

at times with vibrant dresses to be taken off, 

undertook the journey before our living God, 

stark naked on earth as she was in the apartments of Jerusalem, 

a city where incense is always burning, 

where the throats of many a bull are cut on the Lord’s altar 

and where God’s prophets are murdered, 

looking, however, to do this by civil means: 

instead of killing them, they had them killed, 

they created a loop and hid there: the law. 

Instead of killing them, they had the law do it, Mary.


On the other side of the window, 

on the other side of Mary between four walls, 

that preside over the same woman and a different John, 

who never manages to become John of the world; 

behind Mary’s two eyes, 

who at that time did not say it, 

because no one would tell her, 

was the squadron of men of the law, 

who made law and love with nigh on the same spite, 

with a shove they threw Mary of the dyer’s house 

out on the ground, and it was the same ground as the dust on the street. 

 

Behind Mary’s two eyes, 

Mary was thrown before the feet of a fresh-faced boy, 

whose name was Jesus, and Jesus he was, that is him alright! 

John who was searching for his wild yet homebound heart 

but he already had it, but only directions, gone amiss 

among all the sinful Johns of good faith, impassioned Johns, 

walked at sunset, always at sunset, 

through the triumphant archway but without any triumph in his heart. 

 

Mary who so loved to love and only that, 

could not be disloyal, like the other one, 

as she had just been found 

with a love that she held but was not hers, 

poor law, love of the poor! 

Mary felt she could not even be stoned to death, 

for she was so dead, she was once in the cave of the spirit, 

the cave where a cooped-up woman 

died for the chance and mystery to live: she loved, 

on occasion, like a woman, often as a female, 

one time she performed incredibly long hours as Mary; 

and, instead of a woman, she grew old: 

a popular image to be kissed, 

not alive but was still there, 

a woman who, at the close of every day, 

was imprinted à la Veronica, her negative on a dish towel. 


But, suddenly, having seen the lawful men, 

starting with the oldest, a walking callus from the shame 

of their hidden, honourable, and opportune circumcision, 

they all walked with shame between their legs, 

as they saw there, with the lucidity of a tribunal judging their own crucifixion, 

Mary, as if she’d found a corpse, 

and found out that life could be a lie; 

Mary, as if she’d fallen in love, 

that life is such a wholesome existence, 

comprised of forgiving, 

and providing for oneself. 

Like this fresh-faced boy, 

who said at a woman’s tremor like a lowered flag: 

“I do not condemn you either. 

Go forth and do not sin again.” 

 

And Mary’s nature began to cry, 

like a cave of divinity 

whose ceiling drips for itself and out of sight. 

And Mary broke out in tears according to her nature, 

knowing and not knowing why, 

nothing at all and ashamedly, something to do with love, 

strictly because she could see and feel it all so clearly. 

 

She, whose profession was to kiss the men of Jerusalem, 

loved that boy who forgave her, 

and who gifted what he could give, forgiveness. 

And out of sheltered complexion, 

from her bed and woodland complexion, 

but saved, corrected, augmented, 

augmented out of vital urgency, instead of biological urgency, 

she kissed his foot and ankle, 

so resistant to tenderness and sticks out, 

she kissed his foot and ankle, and they were God’s, my girl. 


And God, out of greatness, let Himself be kissed by Mary, 

like He, as a boy, would receive the kisses of his mother Mary. 

God was informed by this feeling, 

and historically, he had been kissed, 

after all the millions of years of rearing man, 

it had always been a man and a woman. 

He saved nature in love for nature itself, 

as action worked through Him but always meticulously and vigorously from high on: 

On Earth as it is in Heaven. 

 

As she was saved on that cross 

from Jesus’ agony among thieves, 

and Jesus upright and Mary tearful, 

the situation now redeemed 

for those who must love for they were born, 

for those who know nothing else but to seek out love, 

always far and near, always between these two distances. 

The church was founded by sinners, the deeply poor, 

a mystery of the faith, 

a church of worms who understand God’s meticulous way, 

a mystery of the faith, 

between Jesus and the mercifully deep sinner, 

one whose height is greater than his stature 

one who often shatters his cup for he does not know the way to the fountain. 


Mary, if you still had not known that that torment was God’s, what then? 

Mary, what if you had fallen 

for the most masculine flower of creation, 

because in your heart it seemed divine? 

Mary, what if, facing the living masses of the citadel and the faithful, 

you had to live out a ceaseless case of nymphomania? 

And what if, Mary, if you do not mind 

compromising your civil and diocesan honour before Jesus, 

with you woodland and commercial hair, 

a living headdress to the history of salvation, 

your contribution talked of criminal languages whose aesthetic worked against Him 

that moved like a civil servant’s plume 

at any official ministry strictly related to foreign affairs? 


What then, girl? What if, Eve Mary Magdalene, 

if through your courage, 

through your miraculous recovery from fear, 

we knew as if practically God; 

if there were a pure boy and not at all perplexed by the law 

as loving is as a high function as letting yourself be loved, 

as to embrace Him is to embrace the Father, 

regardless of whether he knows it or just feels destined to it, 

partner in life, affiliate of the heart, and rival to the world? 

 

And what if, Mary, you did not know 

that through Jesus and you, 

God directly received the tear-stained sacrament, 

the sacrament of our knees on the ground, 

the sacrament of Man’s lips with feminine sex, 

the sacrament of our entrails 

in repent for 

being so strictly individual, 

for not having always recognised, Mary, Mary, 

that one thing is love translated by lust 

and an other, love translated by humility, 

because humility is eternity? 


And, seeming as you are a worm that loved and believed 

that a believing worm is the only temple 

where God can declare Himself creator of love and home, 

far from an imperial being, your strictly young self 

managed, one early Sunday morning, 

to make a recently resurrected Jesus, 

but still standing between glory and the common, 

feel, Mary, feel as if you did not know him, 

had mistaken him for owner of the vegetable garden 

where just last Friday, 

at sunset, you had hastily buried him. 


Because, showing that you knew him, and many of us know, 

he called you “Mary!” 

and, in the way he called your name, in the tone of your name, 

you knew, you knew the tone in your name, 

because you remembered how he’d say “Mary” 

as you’d look deeply into his eyes 

that gave profound importance to 

the mystery in certain people who have seen him clear as day 

but fall tearfully silent as they have the heart and tongue of a disciple. 

Translated by Jacob Rhodes

Crist de Port-Royal

katalanisch | Blai Bonet

No estic enclavat perquè la mort és inevitable,
sinó perquè convé.
¿No veus que dono la sang
per tal que puguis complir el manament de no tenir por?

Abans de dir "estimeu-vos",
sobretot abans de dir "edificaré la meva Església",
tot de vegades he dit "no tingueu por",
i mai no ho has pres com un manament.
I el primer manament és: no tinguis por. La por és dels animals.
Que el teu cos de cada dia menys s'assembli al d'un animal.

Si tens por, és perquè no saps què et passarà.
I, si no saps què passarà,
és perquè no has triat encara entre el càlcul de probabilitats i jo.
Els meus són intel·ligents, atroçment decidits i pràctics:
saben que passaran per on vaig passar jo,
perquè només hi ha aquest cami:
s'hi passa gana, solitud, intel·ligència,
injustícia, calúmnia, filosofia i lletres.
Però només en aquest carreró podràs parlar clar i ferm
als qui han convertit la meva redempció en una carrera.

Mira'm: convenç-te que els qui volen ser elegits són pocs.
Mira com dono la sang
en un invisible incendi de les capacitats de patir;
i compara-ho amb els grans discursos dels doctors en mi.
Tot és possible,
menys posar-te públicament de part meva
sense que et passi res.
Si res no et passa,
és que, de la teva vida, en fas prudència, filosofia, lletres.

Mira'm: veuràs que la pau no té res a veure amb la tranquil·litat.
I no parlis gaire;
actua en representació de tots els altres,
ocupa el seu lloc si, vivint, el tenen buit.
Jo ho vaig fer així, i el Pare em ressuscità.

No et capfiquis amb les paraules. No t'he salvat amb paraules.
Mira com t'he redimit: era pobre com ser normal;
feia alhora dues coses tan difícils
com són créixer i fer la voluntat del meu Pare.
Vaig tenir divuit anys, com tu,
i, guardant-los per al meu Déu, vaig redimir els divuit anys del món;
a trenta anys, quan vaig haver conegut les creixences,
el buit, la necessitat i la flor d'un home entre homes,
vaig deixar els pares, l'ofici, el poble;
res dins aquesta butxaca, res dins l'altra,
me n'anava per la carretera
literalment a la bona Déu, a donar la cara
i a lluitar contra el mal, sense explicar-lo mai.

Veig que no em preguntes
per què em vaig deixar el mal sense explicar.
En el teu silenci hi ha el penediment
que sap fins a l'arrel com varen ser creades
les cavernes teològiques que tens al pulmó esquerre.

Digues al pare Alfred Rubio que el mal és un resultat de la Història,
no pertany al misteri, i per això no el vaig explicar.
Trobava unes cames marcades amb pòlio per la història,
perdonava en elles els crims de la història,
i caminaven.
Venia a mi un home amb la vista de pedra,
perdonava en ella la història
i donava arbres als seus ulls.
Em topava amb un cos mort,
li donava vida meva i l'aixecava de bell nou
de cap a l'ofici diví de viure,
i de cap a l'ofici misteriós de ser de la meva època,
de conèixer-me personalment,
sovint sense tant de gust de part seva,
perquè hagueren de veure com era detingut per la policia.
Et vull dir amb això que el mal queda explicat amb la curació.

No perdis, doncs, temps ni vida
cercant cínicament explicació del que ja saps i no dius.
Lluita contra el mal concretament, allà on el trobis,
i la lluita t'ho revelerà tot,
sobretot si el resultat és net,
és a dir, si hi fracasses.
¿O no saps que, en la lluita,
el fracàs és el fracàs de l'èxit i no el de l'home?

Si no deixer de ser pobre,
seràs sempre superior al món i al poder,
i endemés es veurà.
El pobre sempre dóna temor, misteri de si mateix,
el pobre és literalment una aparició, com un fantasma,
i és per causa meva.
Deixa'm aparèixer, doncs.
Ptrou saps tu que ets el meu passaport.

No. No em parlis dels teus pecats personals,
perquè des d'aquesta creu només existeixen els de tot el món.
Lluita, si pots, i, si no pots, batalla
en aquesta impotència que et dirà el que pots fer.

© Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet
aus: L'evangeli sengons un de tants
Editorial Moll, 1967
Audio production: Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet

Christ of Port-Royal

englisch

I do not feel cheated because death is inevitable, 

but rather because it’s to be expected. 

Can’t you see I gave my blood 

so that you may obey the command to live without fear? 


Before telling you “To love one another,” 

especially before saying “I shall build my Church,” 

countless times I said, “do not be afraid,” 

and you never took it to be another commandment. 

The first commandment is: do not be afraid. Fear is for animals. 

With the passing days, may your body seem less and less like an animal’s. 

 

If you are afraid, it’s because you do not know what will happen. 

If you do not know what will happen, 

it is because you have not yet chosen between calculating the odds and me. 

Mine are intelligent, awfully decided, and practical: 

they know they shall pass where I have passed, 

as this is the only path: 

a path of hunger, solitude, intelligence, 

injustice, slander, philosophy, and the arts. 

Yet only on this narrow path can you speak clearly and firmly 

to those who have turned my redemption into a career. 


Look at me: convince yourself that those who wish to be chosen are few. 

Watch as I give my blood  

in an invisible fire of our capacity for suffering. 

And compare it to the great narratives of the doctors in me. 

Everything is possible, 

except for standing publicly on my side 

without anything happening to you. 

If nothing happens to you, 

it is because in your life you follow prudency, philosophy, the arts. 


Look at me: you shall see that peace has nothing to do with tranquillity. 

Do not speak too much: 

act on behalf of everyone else, 

take their place if, still living, theirs is empty. 

I did it, and my Father resurrected me. 

 

Do not get stuck on the wording. I did not save you with words. 

Look at how I redeemed you: I was poor and ordinary alike, 

I performed simultaneously two tasks as difficult 

as any that can be asked of a son: growing up and fulfilling my Father’s wishes. 

I was eighteen years old, like you, 

and, saving them for my God, I redeemed eighteen years for the earth: 

at the age of thirty, when I knew about growing up, 

emptiness, and the flower of a man between men, 

I left my parents, my livelihood, my town: 

nothing in this pocket, nothing in the other, 

I walked along the roads 

quite literally in God’s good grace, to show my face 

and fight against evil, without ever explaining why. 


I see you are not asking me 

why I left behind evil without explanation. 

In your silence lies the repent 

as you know at the roots of it all how these 

theological caverns were created in your left lung. 

 

Tell Father Alfred Rubio that evil is a result of History, 

and does not belong to mystery, and so I did not have to explain it. 

I found some legs marked with polio by history, 

I forgave them for their historic crimes, 

and they walked. 

A man came to me from stony vistas, 

I forgave the stone its history 

and I gave his gaze some trees. 

I came across a dead body, 

I gave him my life and he arose anew 

and back to his divine duty of living, 

and back to the mysterious times I am living, 

to know myself by name, 

often reluctantly so on my part, 

because they had to see how I was detained by the police. 

What I mean to say is that evil can be explained by healing. 


So do not waste any time or life 

cynically looking for an explanation whose answer you know but dare not speak. 

Fight specifically against evil, wherever you find it, 

and struggle shall reveal all, 

especially if the result is neater, 

or better put, if you fail. 

Or did you not know that in struggle 

failure is the failure of success and not of the man himself? 


As long you stay poor, 

you shall always be superior to the world and its power, 

and furthermore, you shall see it. 

The poor always instil fear, mystery around themselves, 

the poor are quite literally an apparition, like ghosts, 

and this is my doing. 

Let me appear then. 

You know well enough that you are my passport. 

 

No. Do not tell me about your personal sins, 

as from up on this cross the only sins belong to the world. 

Fight, if you can, battle on 

against this impotency that tells you what you can do.

Translated by Jacob Rhodes

Autoretrat

katalanisch | Blai Bonet

El suny dels meus trenta anys fou un noi de finestra
a Santanyí, carrer de Palma, 74.
El meu pare era euguer, i cada nit em duia
una aspra llebre oberta, amb el ventre ple de mata.

Em criaren amarg, com la pols de sivina,
de cap agrest i alt, com el cap d’una cabra.
No em marcaren amb cuiro les marcades costelles,
però prest m’engrunaren l’os del front amb paraules.

Jo vaig conèixer abans el pecat que la mar.
Una noia plorà entre el mur d’una casa
i els genolls, abans que jo fos un noi alt
que aprèn, sol, el seu cos i l’olorosa gramàtica.

Quan un gall escometé l’aurora de la vida
a dins la meva veu tràgica i emmatada,
un vagó de tercera em portà a un asil negre,
on em dissimularen darrere una sotana.

L’octubre era fondo damunt uns plàtans pàl·lids
com les orelles grogues dels llatinistes d’aigua.
M’acompanyaren Crist, la meva mare, el sac
de roba i un vicari d’alpaca perfumada.

En el curs acadèmic, com les meravelleres
invasores i verdes, els set dons m’inundaven;
i els confessors d’estiu, d’ull llimat i nas àvid,
ensumaven la meva jove lloba cansada.

La terra lleonarda, d’aiguamolls i de guilles,
que fou la meva cuita adolescència pàl·lida
no pogué suportar el sol de foc de la vida,
i la sang fou en mi una camèlia tràgica.

Deu anys vaig esser un home estès i emblanquinat.
Cada dia la meva existència cridava;
i deu anys de dormir sobre el cor fondo feren
del cos instrumental la meva ànima humana.

Sota la meva pell transparent Crist podria,
com un ca mort, la seva presència llampegada.
Jo pujava al terrat i mirava la torre
de l’església, la verda campana. Recordava.

Sempre em crema el Déu àvid, que corona d’espines
la pell de les idees, l’àvid Déu que s’enclava
els punys a una fusta, el clos Déu que te dóna
l’altra galta no ofesa, però jamai la cara.

Em mancaran el pa de la nit i del dia,
les sabates, el foc, el número de la casa,
però el mal i Déu mai, ni la gana profunda
de ser bo com la mar i el cordam de les barques.

La roda que em moldrà l’os dels genolls i els colzes
i m’enverina el vas potable de la paraula
és la pluja implacable del natural amor
i el lleó esquerp que dóna ser català d’Espanya.

He estimat com un segle d’homes imperiosos.
Cada cop de sang meva ha tingut una cara
de nom propi, un manat de cartes, un retrat
i el mar viu de no dir-ho perquè ja no importava.

La fidelitat, dreta com un esquelet, forja
la meva joventut amb la llengua que em mana,
però me tallaria els colzes quan contemplo
que mai no em sentiran tots els homes d’Espanya.

Em trauria la noble alegria ibèrica,
dels secret moll dels ossos, dels tres lleons de l’ànima,
perquè esclatés la pau damunt aquesta terra
infantadora mai, però sempre prenyada.

Accepto l’ampla Espanya d’en Josep Pla, Azorín,
amb la seva pau franca de casa emblanquinada;
i l’Espanya nervuda de d’Otero, Goytisolo,
d’en Josep Espinàs, de n’Espriu i en Sagarra.

Ara, davant les cinc d’aquest matí d’agost,
de l’acer del Montnegre i de Breda enllumada,
accepto el meu escàndol de dolor masculí,
perquè el sol surt enfront d’aquesta fulla blanca.

© Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet
aus: Autorretrat
Barcino, 1960
Audio production: Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet

Self Portrait

englisch

The frown on my thirtieth birthday came from a boy by a window 

in Santanyí, 74 Palma Road. 

My father was a horse-breeder and every night he’d bring me 

a bitter rabbit, cut open and its stomach full of grass. 

 

They raised me bitter, like juniper powder, 

my head high and rugged, like a goat’s. 

It wasn’t leather they used to mark my ribs, 

but soon their words would grind my frown into dust. 


I knew sin before the sea. 

A girl cried between a house wall 

and her knees, before I became a tall boy 

who learnt, alone, his own body and its scented grammar. 

 

When a cockerel cawed in the dawn 

in my own tragic and rugged voice, 

a third-class carriage brought me in black asylum, 

where they hid me under a cassock. 

 

October was thick with pastel shaded bananas 

like the yellow-eared Latinists from across the water. 

I was accompanied by Christ, my mother, a bag of 

clothes and a vicar wearing perfumed alpaca hide. 


In the academic year, the invasive 

and green wonders, the seven gifts flooded me: 

and the summer confessors, all slimy-eyed and greedy noses, 

took a whiff of my young and tired she-wolf. 


In the leopard-skin land of marshes and foxes, 

that was to be my city throughout my bleak adolescence 

I could not stand the fiery sun of life, 

and my blood was to me but a tragic Camille. 


For ten years I was a bed-ridden and pale man. 

Every day my existence cried out to me; 

and ten years of slumbering on a deep-feeling heart 

made my body an instrument to my very human soul. 


Under my transparent skin Christ could be seen, 

like a dead dog, his presence lit up. 

I clambered onto the rooftop and observed 

the church tower, the green bell. I remembered. 

 

The forever avid God burns in me, who crowns with thorns 

the skin of ideas, the avid God whose fists 

He drives into the wood, the closed God who turns the other 

unoffended cheek, but never His face. 


 I lacked both my daily and nightly bread, 

my shoes, a hearth, a house number, 

but never pain nor God, nor the pangs of hunger 

from being good like the sea and the ropes of the boats. 

 

The wheel that grinds the bones of my knees and elbows 

and poisons the drinking cup of verse 

is the unsatiable rain of natural love  

and the churlishness of a lion that comes from being a Catalan in Spain. 


I have loved like a century of imperial men. 

Every bloody blow has revealed a face 

with its own name, a heap of cards, a portrait 

and the lively sea to forget it all because it no longer mattered. 

 

Loyalty, as straight as a skeleton, forges 

my youth with this commanding tongue of mine, 

yet I’d slash my elbows to think 

that they’d never hear me, all these men of Spain. 


I’d summon up my noble Iberian joy, 

the secrets running in the marrow of our bones, three lions of the soul, 

so that peace may strike down on this  

childless and forever angered land. 


I accept the open Spain of Josep Pla, Azorín, 

with his honest peace from the white-washed house. 

And the hard-nerved Spain of Otero, Goytisolo, 

Josep Espinàs, Espriu and Sagarra. 


Now, before the strike of 5 o’clock on this August morning, 

from the steel of Montnegre and ample light of Breda, 

I accept the scandal in my masculine pain, 

as the sun rises before this white sheet of paper. 

Translated by Jacob Rhodes

Déu company

katalanisch | Blai Bonet

Jo som el vostre ca que bava,
el meu clamor és una saliva amarga.
Des del llim de la terra, la meva veu com un colomí,
com un colom de mar ferit pels caçadors.
Les meves mans no han cantat,
estic a la fosca com un munt de baleigs,
i la meva memòria cruix com una garba d'aritges.
Jo no he tret espiga; només herba, Senyor.
Te cant com un marge ple d'escanya-rossins.
Però en la meva soca desficiosa pel banyarriquer,
de cada aurora, de cada dia, de cada lluna,
és més alta la flama vibran del vostre amor,
que ara és el meu amor, Senyor.
Les meves malures brillen com a rams fosforescents de civada,
i és l'amor damunt el meu front com un batall joveníssim.
I Vós, Senyor, vora els meus ossos incendiats,
vora la meva carn agra com un pa florit,
estau com un ca fidel,
llepant-me aquestes nafres que, amb la seva claror,
canten la misericòrdia de la vostra saliva.

© Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet
aus: Cant espiritual
Llibres de l'osa menor, 1953
Audio production: Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet

Lord my companion

englisch

I am your drooling dog, 

my hounding is bitter slobber. 

From the muck of the Earth, my voice like a little dove’s, 

a sea dove wounded by hunters. 

My hands have not sung, 

I am in the dark like a heap of chaff, 

and my memory crunches like footsteps on a tangle of rough Greenbriar. 

I have not yielded any wheat, only grass, my Lord. 

I sing to you like an arena covered in bishop’s weed. 

But despite the quaking of my beetle-infested trunk, 

every dawn, every day, every moon, 

the flame of Your love burns brighter, 

which in turn becomes my love, Lord. 

My malaises glow like phosphorescent sheaves of barley, 

and it is love I bare on my brow like a novice bell clapper. 

And You, my Lord, before my charred bones, 

before my rancid flesh like rotten bread, 

remain my faithful hound, 

licking at these wounds of mine, its drool clear, 

they sing of the mercy in your lick. 

Translated by Jacob Rhodes

Parasceve

katalanisch | Blai Bonet

                 Lamentació

No me talleu els brots del meu dolor.
Deixau-me omplir la boca de donzell.
Segau-me els cascavells de glòria antiga
i les flautes collides a dins l'aire.

Despullau-me la meva pell cremada
de les fines camises de lli blanc.
Que resti com un mort estès, fet pedra,
en llarga quietud dura d'altar.

No puc parlar, que tinc la meva boca
-urna de sol ponent, flors de safrà-,
inflada de tant glopejar la deixa
de l'Amat: blanca lluna del seu cel...

Audio production: institut ramon llull

Good Friday

englisch

Lamentation 


Do not cut away the growths from my pain. 

Leave my mouth to fill with wormwood. 

Reap my bells of ancient glory 

and the harvested flutes of the air. 


Shed my burnt skin 

of this fine white linen. 

May I rest, an outstretched corpse turned to stone, 

on the long hard stillness of the altar. 


I cannot speak, so inflamed is my mouth 

-an urn to the setting West, saffron flowers- 

from gulping down my Beloved’s 

bequeathment: a white moon in her sky… 

Translated by Jacob Rhodes

Exili(s)

katalanisch | David Caño

Sé que podríem fugir d’aquí,
però no creguis que seria millor.

Hi hauria les rates, boscos densíssims
que no deixen passar mai la llum,
amb els arbres que duen el nom
de totes les persones que s’hi han anat a penjar,
i el silenci...

Aquest silenci
amplificant els records fins a l’ofec,
ressonant invisible com una amenaça.

Sé que podríem fugir d’aquí,
però ens acompanyarien els crits
de les nostres ombres desesperades.

I això, no crec que els agradés gaire,
als nostres nous veïns.

© David Caño
aus: Un cos preciós per destruir
Barcelona: Proa, 2019

Exile(s)

englisch

I know we could flee, 

but do not believe it would be better elsewhere. 


There would be rats, thick woodlands 

that never let in the light, 

with trees bearing the names 

of the people who came to hang themselves, 

and the silence… 


This silence 

amplifying memory into a gasp, 

echoing invisible like an omen. 


I know we could flee, 

but their screams would follow us, 

those of our forlorn shadows. 

 

And I do not believe that would sit well 

with the new neighbours. 

Translated by Jacob Rhodes

Pasífae

katalanisch | David Caño

Jo no sabia res d’aquella platja al capvespre,
del repòs de les gavines,
ni de la son que t’enteranyinava els ulls
quan em tenyies la saliva de cafè,
i m’assenyalaves la fotografia
com si nosaltres fóssim u
i poguéssim ficar-nos a la panxa del bou,
com si poguéssim desaparèixer per sempre.
Jo no sabia res de l’home de l’espigó,
ni si duia la caputxa de la nit,
ni si s’emmirallava al mar com una salvació,
si contemplava les estrelles aigua endins
per por o per nostàlgia i, sobretot,
si aquest lloc fantasmagòric on sempre em portaves
tenia res a veure amb el que encara ens havia de passar.

Tampoc no sabia res
de la sorra que t’enredava els cabells
quan tornaves amb la foscor,
i et llepava la sal fent-te caminets per tot el cos,
per no perdre’m, per no oblidar-me de tornar,
i se m’incendiaven les genives
que em mossegava d’ànsia o per gust
d’una sang que també era la teva,
i et parlava de presències moribundes,
cercant-se, bojament,
en la perifèria de ciutats proscrites
d’uns països que ja han desaparegut,
i que l’amor només podia refundar-se allà,
arrelar en plena malura, erma i bombardejada
la terra tornada pols d’edificis derruïts
i adolescents amb la boira perpètua a la mirada
desconfiant de la paraula destí o supervivència.

L’amor
només podia sorgir d’aquest abisme endimoniat
cridant-me amb veu profunda,
que el negre em xuclava i eres tu,
entrellum al fons, penetrant la meva devastació,
abraçant-me les tremolors,
sense remei ni conjur, i jo m’hi donava,
em llançava al buit de la demència,
al lloc acollidor, a l’escalf del remolí
i a la suor com dues bèsties,
que l’amor no és dòcil ni domesticable, et deia,
que l’amor furga, fot mal, deixa ferida,
i és d’aquesta nafra que en neix el dolor,
i veia bategar la teva matriu amb un desfici primigeni,
quan, de sobte, tota la platja es tornà groga
i la mort va sentir pànic per primer cop.

© David Caño
aus: Un cos preciós per destruir
Barcelona: Proa, 2019

Pasifae

englisch

I knew nothing about that dusk-lit shore, 

nor its resting seagulls, 

nor the fatigue webbed over your eyes 

as you would dye my saliva coffee-black, 

and pointed out the photograph to me 

as if we were but one 

and we could tuck ourselves away in the belly of the ox, 

as if we could disappear forever. 

I knew nothing about the man by the breakwater, 

nor if his face was hooded at night, 

nor if he stared into the sea’s mirror in search of salvation, 

if he pondered over the water-strewn stars 

out of fear or nostalgia and, above all, 

if this phantasmagorical place where you’d always bring me 

had anything to do with what was to befall us. 


Neither was I aware 

of the sand tangled in your hair 

when you’d come back in the dark, 

and I’d lick off the salt leaving small trails across your body 

so as not to get lost, so as not to forget to return, 

and my gums became enflamed 

such did I bite myself in angst or pleasure 

of a blood that was also yours, 

and I’d speak to you of dying presences, 

madly seeking each other out 

in the outskirts of outlaw cities 

in countries that no longer exist, 

the only place where love could be founded anew, 

and take root in outright malaise, barren and bombed out, 

the earth turned to dust from demolished buildings 

and young people whose eyes remain lost in fog 

untrusting of words like destiny or survival. 

 

Love 

could only ever surge from the depths of this demonic abyss 

bellowing out to me, 

the darkness drained me and it was you, 

half lit in the distance, penetrating my devastation, 

hugging my trembling self, 

without remedies or chants, I gave way, 

I cast myself into the void of dementia, 

to a welcoming place, to the warmth of the tornado 

and sweating like two beasts 

as love is not docile nor can it be tamed, I’d tell you, 

how love stabs, hurts, wounds, 

and I saw your matrix pulse in primal stirring, 

when, suddenly, the whole beach turned yellow 

and Death felt panicked for the first time. 

Translated by Jacob Rhodes

Ultranegre

katalanisch | David Caño

És difícil escriure’t, des d’aquí,
des d’aquest silenci boirós.

Des dels crits
de tots els centres d’internament per a estrangers
arrelant-se’m a dins, perforant-me els timpans
sense que se m’escapi un gemec.

Soulages és pertot,
i aquest ultranegre s’ha tornat
una manera de viure.

                          Més enllà de la nit.
Més enllà del dolor que s’imposa
a la pell, i sobresurt.

                                        Sents el tremolor?
La vibració expandint-se per tota l’habitació,
per tota la ciutat...

He anat a escopir a Santa Úrsula
però no hi he trobat els captaires.
Només les ombres,
les tenebres d’un Caravaggio decapitat
i l’arc apuntant-me a la cicatriu
que sempre he volgut amagar.

                —Que no deixa de supurar aquesta textura
                viscosa com si fos l’única cosa real, com si fos
                l’única demostració putrefacta d’allò que vam
                ser.

Quantes mentides pots amortallar, Incendi?
Fins on allargaràs les teves ànsies de salvació
anomenant-les amor? Quants ganivets has pogut
amagar entre la palla? I enmig de la roba?

                         No t’avergonyeixis de res.

Tens dues ànimes enfrontades
i un cos preciós per destruir.

© David Caño
aus: Un cos preciós per destruir
Barcelona: Proa, 2019

Ultrablack

englisch

Writing to you, from this place, is hard, 

here in this smoke-shrouded silence. 


Amidst the wailing 

from all those migrant detainment centres 

that are taking root inside of me, bursting my eardrums 

without a single whimper passing my lips. 

 

Soulages is everywhere, 

and this ultrablackness has become 

our way of living. 


Out through the night. 

Out through the pain tied to 

our skin, and out it juts. 


Can you hear the tremors? 

Vibrations expanding all around the room, 

around the city… 


I went to spit on Saint Ursula 

but I did not find the beggars there. 

Only their shadows, 

the gloom found in one of Caravaggio’s beheadings 

and the bow aiming at the scar 

I’d always hoped to keep hidden. 


It simply will not stop weeping, this viscous 

surface as if it were the only thing that was real anymore, 

as if it were the sole rotten proof of what we chose 

to be. 


How many lies can you enshroud, Fire? 

For how long shall you cling to this desire for salvation 

while calling it love? How many knives 

have you stashed in the hay? Or under your clothes? 


Be ashamed of nothing. 


You have two opposing souls 

and a beautiful body to massacre. 

Translated by Jacob Rhodes

Barcelona Calamitat

katalanisch | David Caño

Ignores el que va voler dir-nos Hu Bo,
però en cada cementiri, de cada ciutat,
hi ha una perifèria i uns nens que hi juguen absents.

Podríem tornar aquí:
amb la tempesta als genolls,
amb els crits de l’àvia al balcó,
abandonar la pal·lidesa.

Molt abans
que el mar s’hagués convertit en aquest paper de plata
sense far ni possibilitats de fugida,
molt abans de l’ansietat dels neons,
de les parets vermelles i foradades,
d’aquest fum marró que inspirem, amb desesperació,
com qui llepa una llàgrima.

Molt abans
que ens haguéssim de tapar els braços.
Del desig degotejant en el blanc
i dibuixant formes estranyes,
com un crit ofegat pel dolor,
com quasi una paraula.

Molt abans
de reconèixer que només som això:
aquest estat que avança, lentament,
cap a la seva descomposició,
cap a la seva podridura.

Batega l’esqueix i brolla,
com un trau de sang,
com qui expulsa una vida.

       No ploris.

No és cert que a dins de cada cicatriu
hi deixem empresonat un amor.
Que només siguem una ferida,
—o que la felicitat sigui l’absència del plor,
la impossibilitat d’estimar-se en el buit,
la temptació del suïcida.

No hi ha res més que aquest enderrocament.
La transformació lenta dels llocs que ens han vist créixer,
entre descampats i controls policials.
Un cos que ens delata.

No hi ha res més
que aquest poema que se’m mor en els llavis.

       Pren-lo, si vols.
Escriure’l és no deixar-te desaparèixer del tot.

El trobaràs allà on totes les línies del metro s’acaben,
a la desembocadura dels somnis de la nostra gent,
on aquell dia vas plorar pel cel del port de Pasaia
i tots els esparsors van obrir-se de sobte.

Ho vam prometre.

Vam prometre’ns que nosaltres mai cap nom:
Barcelona Calamitat.

© author
aus: Un cos preciós per destruir
Barcelona: Proa, 2019

Calamity Barcelona

englisch

So you have ignored what Hu Bo wanted to tell us,
but in every graveyard, in every city,
there are the outskirts and children are playing there absent.
We could come back here:
with the storm at our knees,
with grandma’s cries from up on the balcony,
abandon this bleakness.


Long before
the sea transformed into this kitchen foil,
no lighthouse nor chance to flee,
long before the angst-producing neon lights
on the red and hole-ridden walls,
long before the muddy smoke we inspired, out of desperation,
as if lapping up a tear.


Long before
we were forced to cover up our arms.
Desire dripping onto park benches
and drawing strange shapes,
a stifled cry of pain,
as if verging on a word.


Long before
the acceptance that this is all we are:
this body edging forward, but slowly,
towards its undoing,
towards the rot.


No tears, now.


It is not true that within every scar
there lies, imprisoned, a love.
That we are no more than a wound
-or that mirth is the absence of tears,
the impossibility of loving oneself in the void,
temptation of a suicide.


There is nothing else other than this collapse.
Than this drawn-out transformation of the places that have witnessed us grow,
open fields and police checkpoints.
A body dilating us.


There is nothing else
other than this poem dying on my lips.


There you will find it, where all metro lines terminate,
there at the mouth where our people’s dreams flow out,
there when that day you cried on the streets of Bilbao amidst Pasaia’s harbour sky
and all the sprinklers let spray at once.


We promised ourselves
not to take a name.
We shall never take a name:
Calamity Barcelona.

Translated by Jacob Rhodes

Beirut

katalanisch | David Caño

Si hem de morir que sigui aquí,
entre els vermells i les olors,
lluny de la lírica,
amb els genolls regalimant
pel terra brut, els cops al mur,
el Daily Express,
les envestides.

Si hem de morir que sigui aquí,
en aquest búnquer xuclador,
devorant ànsia
a cos obert, dansa macabra
de la vida que ens fa nosa,
i se’ns en fot el bombardeig,
la sang al mar, la puta sida.

Si hem de morir que sigui aquí:
ja pot plorar, la poesia.

© David Caño
aus: Un cos preciós per destruir
Barcelona: Proa, 2019

Beirut

englisch

If we must die, let it be here,
betwixt the reds and odours,
far-flung from the lyrical,
our knees streaming
across the dirt, pounding fists against the wall,
the Daily Express,
the charges.


If we must die, let it be here,
in this vampire bunker,
angst devouring
open flesh, a macabre dance
of a life that peeves us,
we do not care about the bombs,
the sanguine sea, bloody AIDS.


If we must die, let it be here:
and only then
may she cry, poetry.

Translated by Jacob Rhodes

Era molt difícil eliminar totes les ombres

katalanisch | David Caño

Era molt difícil eliminar totes les ombres,

                                                    els clarobscurs,
                                                    els angles morts,
                                                    les zones fosques.

La nostra història
tenia la bellesa del fang,
l’olor de la infantesa,
entre Montjuïc i la Zona Franca
com de l’oblit al silenci,
del polsim a la destrucció.

La Llibertat anava descalça.

Eres la navalla i la llum.
Una mala nit.
Una mala addicció.
Eres el sexe.

Sexe fosc i descontrolat,
de carrer,
de cantonada
amb llum somorta,
morta
com la nostra filla,
que mai no va tenir
ni nom.

           El carrer del Malnom.

Més enllà del dolor.
A tocar del Dubte.

M’hi aturo.
M’hi perdo
T’hi veig.

Tota tu.
Tota arrel.
Tota estrangeria.
Tota record.

        Dessagnant-te

dins la blancor
d’aquesta carnisseria
islàmica.

Ja ho saps:

La nostàlgia
sempre hem de matar-la,
mirant a l’est.

© author
aus: Res és ara ni això
Barcelona: Edicions Terrícola, 2013

It was hard work expulsing all those shadows

englisch

It was hard work expulsing all those shadows,

that chiaroscuro,
those dead angles,
those dark zones.

Our history
was one of the beauty found in mud,
the scent of childhood,
between the mount of Montjuïc and the port of Zona Franca,
as forgetfulness turns to silence,
as clouds of dust turn to destruction.

Freedom, freedom trod barefoot.

You were the blade and the light,
A dark night.
A harmful addiction.
You were sex.

Dark and relentless sex
of the streets
and their corners
in deadpan light
dead
like our daughter,
who never even bore
a name.

            Today I walk along Malnom street.

Beyond the pain.
The next door on from Doubt.

I lose myself there
I search for you there
I see you there.

All of you.
Every root.
Every strangeness.
Everything, memory.

                   Bleeding away
amidst the whiteness
of this Islamic
Butcher’s.

You know it:

Nostalgia, we must always
always
always kill it,
when looking to the East.

Translated by Jacob Rhodes

La llibertat

katalanisch | David Caño

La llibertat és un estat permanent
sense fronteres,
és oferir amor clandestí
com una droga
a plena llum del dia,
és no claudicar en l'intent,
és sincerar-te.

La llibertat és conviure
amb el desordre del desig
i no justificar-te,
és blasfemar
i fugir dels visionaris,
és condemnar-te a l'oblit
dels capatassos,
és dignificar mots tals com
Subversió, Insurgència,
Autoorganització.

La llibertat és desmitificar
i fer caure totes les estàtues,
és suprimir, definitivament, la falsa amistat
amb traïdoria,
és profanar la voluntat de control del misticisme,
és oblidar el pecat, la mala consciència,
els remordiments de la moral
perversa, que t'han incultat en escoles tenebroses
com palaus,
com presons,
                         amb patis enormes
on només podies donar voltes.

La llibertat és un hemicicle buit,
un mentider coix, un dictador mut,
una rumba dansant al voltant d'una foguera,
les calces de la veïna fent de bandera
                                                          negra
a l'estenedor de les il·lusions
complertes, de les utopies acabades,
de les conviccions que han deixat de presumir,
de les cançons que han deixat de ser himnes,
mentre l'últim ideari ens escalfa els peus,
i ens ajuda a fer el sopar...

La llibertat és treballar poc i llegir molt,
és abandonar el llibre sempre que puguis,
és suprimir el prefix de la paraula sexual,
és estimar i punt.
És descobrir el plaer i potenciar-lo,
és emancipar-te del tedi,
és la vida juganera,
creativa, la pervivència del dubte,
l'abolició de la condemna,

I tu, de quin color dius que és
la llibertat?

© David Caño

Freedom

englisch

Freedom is a borderless
and permanent state,
it means offering up clandestine love
like a drug
in the light of day,
it means not giving up in the attempt,
it means staying true to oneself.

Freedom means cohabiting
with your desire in all its disarray
and not having to justify yourself,
it means blasphemy
and flight from the visionaries,
it means condemning yourself to the realm of the forgotten
in the eyes of your leaders,
it means lending dignity to words like
Subversion, Insurgency,
Self-Organisation.

Freedom means unveiling the myth
and toppling every single statue,
it means deleting, definitively so, this false friendship
with treachery,
it means besmirching the urge to control the mystic,
it means abolishing sin, our bad conscience,
our regrets of any perverted
morality, all drilled into you in gloomy schools,
palaces,
prisons,
             with great big concrete grounds
where you can only walk in circles.

Freedom is an empty hall,
a lame liar, a mute dictator,
rumba prancing around a bonfire,
the neighbour’s knickers waving like a flag,
                          black,
hung up on the line of dreams
fulfilled, of realised utopias,
of convictions that have ceased to flaunt,
of songs that have ceased to be anthems,
while the last of the mindsets rubs our feet
and helps us make supper...

Freedom, freedom means working little, very little and reading a lot,
it means putting down your book whenever you can,
it means removing the prefix from the word sexual,
it means love,
it means love
it means love, full stop.

It means discovering pleasure and strengthening that,
it means emancipating yourself from tedium,
it means leading a silly life,
a creative life, a never-ending sense of hesitation
the abolition of all condemnation.

And you? And you?
And what about you? What is this colour
you call freedom?

Translated by Jacob Rhodes

[Perdonar]

katalanisch | Odile Arqué

Perdonar
és renunciar voluntàriament
al legítim dret
de venjança.

© author
Audio production: Institut Ramon Llull, 2021

[Forgiveness]

englisch

Forgiveness
is to renounce voluntarily
the legitimate claim to vengeance.

Translated by Jacob Rhodes

[L’endemà de la paraula]

katalanisch | Odile Arqué

l’endemà de la paraula
rento les taques
la sang
l’hàbit que el teu llum frontal il·lumina
la bugadera
que va engendrar-te
m’ha donat el gest
i els punys corren molls
de sabó d’oli i sosa
aclarint el roig
retornant al blanc
de llençol viu
que ha d’acollir de nou
l’escriptura
la llibertat
per parlar-te de vós
mirant-te als ulls
i oferir la pell nua
a la nostra lesa humanitat.

© author
aus: Frontal
AdiA Edicions, 2020
Audio production: Institut Ramon Llull, 2021

[The following day after the word]

englisch

the following day after the word
I clean up the stains, the blood,
the habit lit up by your headlight
the laundress who bred you
she passed her touch down to me
and fists dripping wet with soap and caustic soda,
drawing out the red, returning all to resplendent,
bedsheet white
all to embrace the written word again
the freedom to address you lovingly as thou
while staring into your eyes
and offering up my nakedness
to this most injured humanity.

Translated by Jacob Rhodes

[Casaré els dies moribunds]

katalanisch | Pol Guasch

Casaré els dies moribunds —hi haurà ferida—,
la porta s’obrirà —la llum més clara—,
i el rostre sense forma —una brasa—
farà que es fongui el plor a sobre el marbre.
La desfeta, una envestida, recordar:
hi ha mirada enllà
una claror
on agafar-se?

© LaBreu Edicions
aus: Tanta gana
Barcelona: LaBreu Edicions, 2018
Audio production: Institut Ramon Llull

[I shall marry these moribund days]

englisch

I shall marry these moribund days -there shall be wounds –
the door will open -the brighter light-
and a shapeless face -an ember-
will leave our weeping drooped on the marble floor.
The meltdown, an assault, to remember:
is there anything beyond,
a dawn’s light,
to grab on to?

Translated by Jacob Rhodes

[Jo et diria, amiga meva]

katalanisch | Pol Guasch

Jo et diria, amiga meva,

que no hi ha ni risc, ni mort, ni vida, ni tan sols un altre astre on
puguem desfer el camí i plantar de nou els plataners, plantar de nou les
buguenvíl·lies, plantar de nou arrels molt fondes i fruits sucosos de

vellut que facin els dies molt més amples i les nits molt més brillants;
però si no hi ha ni risc, ni mort, ni vida, ni tampoc un altre oceà on
sucar el cos i no enfonsar-se, ni un altre cel on respirar i no desfer-se,
escolta’m bé que sols vull dir-te:

agafa fort aquest no-viure i el seu arrossegar-se pels camins, agafa’l fort
i digues vine, vine amb mi fns a la fondària del glaçar, fns a l’esvoranc
del precipici, fins a l’entrada del volcà, fns a la punta d’aquell llamp. I
quan siguem just en el límit:

deixem-nos anar la mà.

© LaBreu Edicions
aus: Tanta gana
Barcelona: LaBreu Edicions, 2018
Audio production: Institut Ramon Llull

[I’d say to you, my good friend]

englisch

I’d say to you, my good friend,

that there is neither risk, nor death, nor life, not even a star on which we could melt
away the path we have made and plant anew those plane trees, plant anew those bougainvillea, plant anew with deepened roots and juicier velvety fruit to widen the days and brighten the nights;

but if there is neither risk, nor death, nor life, not even another ocean to wet our bodies and not drown, nor another sky to breath from and not come apart, listen well as I merely want to say to you:

hold on tight to this non-life and the constant drag up and down these roads, hold it tight and say, ‘come, come with me to depths of this glacier, till the gaping hole at the precipice, to the volcano’s opening, till the tip of that lightning bolt’. And once at the very edge:

let go of the other’s hand.

Translated by Jacob Rhodes

[I quan el foc enceta el fred]

katalanisch | Pol Guasch

I quan el foc enceta el fred
diré què mor, quin és l’espai
           quin és l’espai si és habitable
diré la vall, diré la corba
           on és que acaba aquesta corba
diré el cavall, si és que té sang
si vol més aigua aquesta mar
           diré la mar, si vol més aigua
diré la fosca de l’obaga
           la seva neu, també el seu sol
diré el cim on tot s’ajunta
diré el fong, en llavi teu
           si el fong s’arrapa en llavi teu
i diré els ulls, envellutats,
mil glopades de lava i gel
com quan dibuixes estirada
           el meu perfl, el teu perfl
com quan el foc enceta el fred.

© LaBreu Edicions
aus: Tanta gana
Barcelona: LaBreu Edicions, 2018
Audio production: Institut Ramon Llull

[And when fire ignites the cold]

englisch

And when fire ignites the cold
I’ll speak to you of what has to die, where is the space
            where is the space if it is habitable
I’ll speak of the valley, I’ll speak of the curve
            where this curve must end
I’ll speak of the horse, if it has blood
if this sea wants more water
            I’ll speak of the sea, if it wants more water
I’ll speak of the darkness in the shade
            of its snow, and of its sun
I’ll speak of the peak where everything joins up
I’ll speak of the fungus on your lip
            if the fungus clamps on to your lip
and I’ll speak of those eyes, velvety,
a thousand gulps of lava and ice
as when you sketch lying on one side,
            my profile, then your profile
as when fire ignites the cold.

Translated by Jacob Rhodes

[Conduíem sota la pluja]

katalanisch | Pol Guasch

Conduíem sota la pluja,
de nit, tornàvem no sé d’on
encara — l’autopista era
un riu, dèiem: aquest camí
no ens durà enlloc. Sobtadament
vam encegar-nos amb el so
d’un tro, després la llum del llamp.
Vam situar-nos en un altar
des d’on tot ho vèiem: el lloc
exacte en què neix la descàrrega,
aquell angle del núvol que
crea la matèria informe.
Teníem el xassís vibrant d’electre,
el tro, el llamp, un crit enmig
la fosca de la nit, el groc
mig resseguint les vies mortes,
deixant de rastre pols lumínica
pel riu, tenyint-lo tot daurat,
ens dèiem: aquest camí no
ens durà enlloc.

© LaBreu Edicions
aus: Tanta gana
Barcelona: LaBreu Edicions, 2018
Audio production: Institut Ramon Llull

[We drove in the rain]

englisch

We drove in the rain,
it was night, coming back from
I don’t remember where – the motorway
was a river, we said: this road
won’t lead us anywhere. Suddenly
a belting thunder blinded us
with in its sound,
then the flash of lightning.
We gathered our bearings on an altar
from where we spied everything: the precise point
where the discharge was born,
the angle on the cloud that
created this shapeless matter.
The chassis pulsing electric,
the thunder, the lightning, a cry in the midst
of the dark night, its yellowness
partly following the dead roads,
leaving particles of light
drifting along the river, dying it gold,
we said: this path
won’t lead us anywhere.

Translated by Jacob Rhodes

[Tinc no només els secrets]

katalanisch | Pol Guasch

Tinc no només els secrets
que guardo al puny clos
des que vaig veure’t, sinó
també les sagetes preparades,
just sospeses entre l’aire,
congelades, apuntant-te;
també els dits gastats
d’assenyalar-te sempre
—que sempre és massa—
d’assenyalar-te el camí
que jo no vull i sempre
agafes —millor la daga
que el naufragi, vares
dir-me, però ni de talls
ni de marees puc parlar-te—,
i fuges camí enllà,
només secrets que guardo
al puny —ja no et serveixen—,
inhàbils, les sagetes cauen a terra,
i veig com te’n vas,
i lentament faig cloure
l’altre puny, com si em guardés
algun secret que ja no tinc
per oferir-te, ara que
marxes.

© LaBreu Edicions
aus: Tanta gana
Barcelona: LaBreu Edicions, 2018
Audio production: Institut Ramon Llull

I have kept not only secrets

englisch

I have kept not only secrets
in my closed fist since
I last saw you, but also
readied arrows,
suspended in air,
frozen, aimed at you;
and worn out fingers
from always having to point at you
- always is too much-
from showing you the path
that I do not wish to take
but you always do – better the dagger
than a shipwreck, you once
told me, but I am no more able to talk
about cuts than ocean tides -,
so you flee up the path,
only secrets held in my
fist – they are no longer any good to you –
useless, the arrows fall to the floor,
I watch you as you go,
and slowly I squeeze
my other fist, as if I were hiding
some other secret that is not mine
to offer you, now that you are
leaving.

Translated by Jacob Rhodes

[Quan camino i és de nit]

katalanisch | Pol Guasch

Quan camino i és de nit,
duc la fama dins del pit,
que em guia com la llanterna,
com el fum, l’udol, el crit,
com una veu, dins, eterna,
la fulla verda, perenne,
el camí que jo no he escrit.
I la veu que diu: parlem-ne.

© LaBreu Edicions
aus: Tanta gana
Barcelona: LaBreu Edicions, 2018
Audio production: Institut Ramon Llull

[When I go for a stroll at night]

englisch

When I go for a stroll at night,
I carry the flame tucked in my chest
that guides me like a lantern,
like smoke, a howl, a shriek,
like an interior voice, eternal,
a green leaf, perennial,
the path I did not write.
And the voice that utters: let’s talk.

Translated by Jacob Rhodes

[Hi ha]

katalanisch | Pol Guasch

Hi ha
una manera de fer que va més enllà
d’aquesta nostra forma d’assenyalar
els buits que deixen les coses quan les fem
desaparèixer. Hi ha l’arquitectura d’aire
que el talp forada sota terra. I la ceguesa
amb què obre camins desconeguts. Així
podríem nosaltres assenyalar les coses
quan encara hi són: amb la mateixa sort
amb què el corc habita dins
un moble que ha desballestat
inquietament.

© LaBreu Edicions
aus: Tanta gana
Barcelona: LaBreu Edicions, 2018
Audio production: Institut Ramon Llull

[There is]

englisch

There is
a way to go about things that supersedes
our very own manner of pointing out
the voids left in the wake of those objects we have made
disappear. There is the architecture to the very air
a mole mines for itself underground. And the blindness
with which it opens unknown paths.
And so we could also point out those things
while they are still in fact there:
with the same luck of a woodworm,
which has managed, restlessly,
to render useless an entire piece of Furniture.

Translated by Jacob Rhodes

L'ordinador

katalanisch | Joana Raspall

Avui a l’ordinador
M´han sortit lletres estranyes
i signes que no he vist mai
i quan hi he volgut escriure
no hi he trobat cap espai.
Sembla que mentre dormia
l’Spiderman i la bruixa
i el Doraemon hi ha entrat
amb les bessones i en Potter
i quin sarau hi han armat.
Jo volia escriure un conte per Sant Jordi
que a l’escola el celebrarem demà,
si l’ordinador no em deixa esborrar aquell jeroglífic,
hauré d’escriure’l a mà.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

The Computer

englisch

Today on the computer
some strange letters appeared
and signs I had never seen before
and when I tried to write there
I couldn’t find any space at all.
It seems that as I slept
Spiderman and the witch
along with Doraemon had all come in,
not forgetting the twins and Potter
and what a rumpus they stirred up!
I hoped to write a story for Saint George’s
which we are celebrating tomorrow at school,
and if the computer shan’t let me erase these hieroglyphics
hand and pen shall be my tools.

Translated by Jacob Rhodes

Nou i vell

katalanisch | Joana Raspall

És una camisa nova;
l’han deixada de racó:
és massa polida i blanca
i la volen de color.
Uns pantalons nous de trinca
també estan arraconats,
que els texans ara són moda
descolorits i gastats.

-Què farem -diu la camisa-
per poder-nos valorar?
-T’esquitxaré de pintura!
-El llexiu t’aclarirà!

Com dos bons amics s’ajuden,
“jo per tu i tu per mi”.

Ara ja els veuran de moda
I els trauran a presumir.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

New and Old

englisch

It is a new shirt;
They’ve left abandoned in the corner:
so white and bright
but they want to see come colour.
A pair of brand new trousers,
also shoved away,
now that jeans are all the rage,
and the more washed out and used the better.

“What ever should we do?” says the shirt,
“so we may be of value?”
“I’ll squirt you with paint!”
“The bleach shall brighten you!”

As good friends help each other out,
“I scratch you and you scratch me.”

Soon you’ll see them back in fashion,
flaunting the streets with glee.

Translated by Jacob Rhodes

L'estel bellugadís

katalanisch | Joana Raspall

Dins de l’aigua de l’estany
un estel fa pampallugues
com si es volgués esborrar.
És que el vent hi pren un bany;
quant l’aigua no faci arrugues
el podrem veure ben clar.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

The Shimmering Star

englisch

In the waters of a lake
a star is blinking freely
as if itself it wants to erase.
But it’s just a bath the wind has come to take;
we will see it nice and clearly
when the water relaxes her wrinkled face.

Translated by Jacob Rhodes

Les paraules

katalanisch | Joana Raspall

Si al bosc tinguéssim set,
quina font buscaríem?
La de l’aigua més clara,
més viva i més brillant.
I de l’arbre fruiter,
quina peça voldríem?
La més madura i dolça,
Suau al paladar.
I quin ramell de flors
a l’amor donaríem?
El de colors més bells,
més fresc i perfumat.
Per als amics i amigues,
¿no triarem paraules
entre les més boniques
que al món s’han inventat?

No volem l’aigua bruta,
ni la fruita tarada,
ni fer rams d’esbarzers...
i en la nostra conversa
volem belles paraules
i no pas mots grollers.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

The Words

englisch

Should we find ourselves thirsty in the woods,
which fount would we look for?
The one with the cleanest water,
alive and gleaming.
And from the fruiting tree,
which piece would we like?
The ripest and sweetest,
soft on the palate.
And what bunch of flowers
should we give to love?
The one with the prettiest colours,
the freshest and most perfumed.
Friends one and all:
should we not choose our words
from among the most beautiful
to have been invented in this world?

We neither care for dirty water,
nor spoilt fruit,
nor making bouquets from brambles…
and in our chatter
we want beautiful words
and not coarse-tongued grumbles.

Translated by Jacob Rhodes

La pedreta

katalanisch | Joana Raspall

Tinc una pedreta blanca
sobre el palmell de la mà.
Que coses deuria dir-me,
si entengués el seu parlar!
Deu sentir-se forastera
entre els terrossos del camp;
potser ve de roques altes
destrossades per un llamp,
i les aigües de neu fosa
l’han arrosegada aquí.
No sé si per ella és vida,
haver-se trobat amb mi.
Per mi és una trobada
que no sé com valorar.
La veig tan polida i neta...
No la gosaré llençar.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

The pebble

englisch

I have a white pebble
on the palm of my hand.
Such secrets it could tell me,
if only I could understand!
It must feel like an outsider
amongst the field’s clods of earth;
perhaps it comes from higher terrain
splintered by lightning,
and the waters from the thawed snow
have dragged it down this way.
I cannot know if this is the life it wants,
having come all this way.
This is a perchance meeting
whose value I cannot say.
Yet, it seems so clean and brightly polished…
I dare not throw it away.

Translated by Jacob Rhodes

La bruixa revellida

katalanisch | Joana Raspall

Una bruixa revellida,
Seca com un escardot,
Ja no sap moure l’escombra;
Prova de volar i no pot.

Veu ocells i papallones
que voleien entre flors...
ella, en lloc de tenir ales,
només té la pell i l’os.
Pensa, amb ràbia, que de jove
dominava el bosc i el prat
i per maldat o caprici
tot ho deixava embruixat.
Ara ja ni gosa riure;
la veurien sense dents
i ja no la temerien
ni fugirien corrents;
-potser i tot l’empaitarien!-

S’amagarà en la foscor,
lluny d’ocells i papallones.
Ara és ella, qui té por!

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

The Withered Witch

englisch

Una bruixa revellida,
Seca com un escardot,
Ja no sap moure l’escombra;
Prova de volar i no pot.

Veu ocells i papallones
que voleien entre flors...
ella, en lloc de tenir ales,
només té la pell i l’os.
Pensa, amb ràbia, que de jove
dominava el bosc i el prat
i per maldat o caprici
tot ho deixava embruixat.
Ara ja ni gosa riure;
la veurien sense dents
i ja no la temerien
ni fugirien corrents;
-potser i tot l’empaitarien!-

S’amagarà en la foscor,
lluny d’ocells i papallones.
Ara és ella, qui té por!

Translated by Jacob Rhodes

Invitació 2

katalanisch | Joana Raspall

Amic, vols venir?
La tarda és molt clara
l’aire té sentors
de mar i muntanya.
Fugim del soroll
i busquem la calma
on compartirem
les nostres paraules.
Poques en direm
i ben escoltades,
amb pau dins del cor,
llum en les mirades.

Vols venir amic?
La tarda és tan clara!

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

Invitation 2

englisch

Friend, do you want to come?
It is a clear afternoon
and the air is carrying scents
from seashore to mountain.
Let’s flee this noise
and seek out the calm
where we may share
our words.
Few shall be exchanged
albeit well heard,
with peace in our hearts,
and light in our gaze.

Do you want to come, friend?
It is such a clear afternoon!

Translated by Jacob Rhodes

Invitació 1

katalanisch | Joana Raspall

He trobat uns quants mots
al món de la poesia,
no vull quedar-me’ls tots!
Si t’agrada llegir
et farà companyia,
ens els podem partir.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

Invitation 1

englisch

I found a quite few bits of verse
in my world of poetry,
and I don’t want to keep them all to myself!
If you like reading
my world shall keep you company
and we can share them between us.

Translated by Jacob Rhodes

Instant d'èxtasi

katalanisch | Joana Raspall

Estimar l’aigua
que riu i plora,
i, alhora,
la fresca molsa,
i la veu dolça
que sap cantar...
estimar l’aire
que s’esgarrinxa
per les alzines
de punxes fines...
és com resar.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

Moment of Extasy

englisch

Loving the water
that laughs and cries
and, also,
fresh moss,
the sweet voice
that knows how to sing…
loving the air
rustling through
the knotted trees
with their fines prickles…
is like prayer.

Translated by Jacob Rhodes

Enemigues

katalanisch | Joana Raspall

La pilota i la sabata
fa temps què són enemigues.
No voldrien jugar juntes
i sempre hi ha de jugar.
L’una rep les patacades,
l’altra malmet la puntera;
no hi ha més jocs, per a elles,
que aquell de botre i picar.

A la vida tot s’acaba...
i ve el moment que es fan velles.
Després d’estar abandonades
En algun racó polsós,
es retroben dins la panxa
d’un camió de deixalles,
camí dels abocadors:
-Hola, pilota aixafada!
-Hola, sabata esbotzada!
-Fa molt de temps que no et veia;
no tens ganes de jugar?
-Prou que ho faria sabata,
si aconseguien inflar-me;
però i tu?
-Jo no puc moure’m
sense el peu que em fa xutar.
Han callat. Semblen amigues;
no en treuran res de renyir.

Al pas del temps, les baralles
sovint acaben així.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

Enemies

englisch

The ball and the shoe
have been enemies for quite some time.
They do not want to play together
and one or the other is always there for just that.
One is always getting kicked,
and the other’s toecap keeps getting bent.
There aren´t any other games left for them, however,
than this constant bounce and kick.

In life everything comes to an end…
and the moment arrives when they grow old.
After being left abandoned
in some dusty corner,
they reunite in the binman’s lorry,
last station: the tip.
-Hello, squashed ball!
-Hello, knackered shoes!
-It’s been a long time since I last saw you;
do you feel like playing?
-Oh how I’d love to, shoe,
if only they could reinflate me;
and yourself?
-I can’t move myself
without my foot to help me shoot.
They fell silent. They could almost pass for friends;
nothing else left for them to fall out over.

Over the course of time, rivalries
usually come to this sort of end.

Translated by Jacob Rhodes

En Pol

katalanisch | Joana Raspall

És tant ample i vistós, l’aparador,
i tant il·luminades, les joguines,
que s’hi atura, fascinat, en Pol.
Quantes pilotes i construccions...
trens, bicicletes, dinosaures, nines...
i quantes capses de no se sap què!
Potser de màgia o de guinyol,
o de disfresses d’herois i de fades...

Dalt d’un prestatge, un ós de peluix
de grans pupil·les negres i encantades,
sembla que el cridi; l’invita a jugar
prop de la nina de galtes rosades
i llargues trenes de color de sol.
Ell, de bon grat pensa que hi jugaria!,
però la mare diu que és massa gran
per divertir-se amb ossos i nines.
-Què vol dir massa gran?- rumia en Pol.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

Pol

englisch

It’s so wide and delightful to look at, this shop window,
and they light up so brightly, these toys,
that young Pol, fascinated, stops and stares.
So many balls and buildings…
trains, bikes, dinosaurs, dolls…
and, my oh my, the sheer quantity of mystery boxes!
Perhaps they’re for a magic or puppet show
or disguises of heroes and fairies…

On top of a shelf, a teddy bear
has such spellbinding pupils for eyes, both large and black,
that they seem to be calling out; calling him over to play
close by to the doll with rosy cheeks
and long plaits beaming the sun’s hues.
He would quite happily play along!
yet his mother says he is now too old
to still be playing with bears and dolls.
-What does too old mean?- muses little Pol.

Translated by Jacob Rhodes

En Pep

katalanisch | Joana Raspall

En Pep amb la palla dins el tassó
inflava bombolles fines de sabó.
Volia envoltar-se amb la més brillant,
perquè fos més grossa va bufar-la tant,
que va rebentar-se sota un raig de sol,
i ell es quedà en terra,
amb gran desconsol.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: Olor de maduixa
Lleida: Pagès Editors, 2016
Audio production: El cep i la nansa

Pep

englisch

Pep is blowing down his straw into his big boy’s cup
to blow the fine bubbles lathering in the play soap.
He hoped to surround himself by making one even larger
and so to make it bigger he blew even harder,
alas it did pop under the sun’s hot ray
and so he dropped to the floor,
in complete disarray.

Translated by Jacob Rhodes

El trobador

katalanisch | Joana Raspall

Penso fer-me trobador,
seguir terres i cantar
a les dames dels castells
que em volguessin escoltar.
Sé que no totes són belles
ni tenen cabells daurats
ni els ulls semblen estrelles
ni els llavis ben dibuixats.
...Alguna deu ser garrella,
i una altra, de cos neulit;
o tenir nas de patata,
ulls de peix o front pansit...
Aquestes, vull! Les boniques,
si escoltaven el meu cant,
no estarien tant contentes
ni m’ho agrairien tant.
Són les menys afavorides,
les fàcils d’acontentar;
volen creure que el cantaire
no les pretén enganyar.
Penso que em correspondrien
amb bon sou i tracte bo,
ja que al món no trobarien
millor cantaire que jo.

Em veuria de les dames
Ben rebut i ben pagat;
...i, de passada, els duria
Un bri de felicitat.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

The Troubadour

englisch

I have a plan to become a troubadour,
to travel across lands and sing
to all the maidens in castles
who would care to listen to me.
I know that not all are fair
nor bare golden hair
nor do their eyes shine like stars
or possess full and curvy lips.
…one may be bow-legged
and another, scrawny;
or have a potato for a nose,
fishy eyes or a shrunken forehead…
These are the ones I seek! Yet, the pretty ones,
should they listen to my song,
would not be so content
nor would they thank me so.
They are the least favoured,
the easy ones to please;
always wanting to believe that songbirds
are not out to fool them.
I think I would be received
with fair salary and fairer treatment,
as they shall never find a finer songbird
than I in this whole world.

I shall drink on the maidens’ coin,
well received and well paid;
…and, in passing, I should bring them
a touch of joy repaid.

Translated by Jacob Rhodes

Cirurgia

katalanisch | Joana Raspall

La papalloneta s’ha trencat una ala;
li cau destrossada al peu del roser.
—Ai, que no hi ha metge que pugui curar-me!
—sospira la pobra—. Ara, què faré?
—No ploris, amiga —li diu una rosa,
la més bella i fresca de tot el jardí—.
Et donaré un pètal que et pugui fer d’ala;
l’aranya té traça i te’l pot cosir.

L’aranya, que és sàvia i tothora fila,
amb amor la feina enllesteix aviat.
... I la papallona torna a fer volades
amb una ala blanca i un pètal rosat.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

Surgery

englisch

The little butterfly has broken a wing;
it falls in shreds down to the foot of the rosebush.
“Ah, there is not a single doctor who can cure me!”
“breathe poor thing”. “And now, what should I do?”
“No crying, my friend” – a rose tells her,
the fairest and freshest in the garden – .
I shall give you a petal that works as a wing;
the spider has got an eye for these things and shall sew you up nicely.

The spider, wise and always willing to mend,
with the greatest of care is soon done with her work.
… and the little butterfly is soon swooping around
with a white wing on one side and a rose one on the other.

Translated by Jacob Rhodes

Dansa de núvols

katalanisch | Joana Raspall

No entendré mai perquè els núvols no canten
quan, tot lliurant-se a caprici del vent,
s’esfilagarsen com un vel de gasa
en giragonses suaus d’un vals lent.

Sento el silenci com l’indesxifrable
compàs de pauses entre violins…
No entendré mai per què els núvols amaguen
les melodies que els bateguen dins.

© Hereus Joana Raspall C.B.
aus: El meu món de poesia
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2011
Audio production: El cep i la nansa

Cloud Dance

englisch

I won’t ever understand why the clouds won’t sing
when, having handed themselves over to the fickle wind,
they start to unthread into gauze tape
in the seamless twirls of a slow waltz.

I listen to the silence as to the indecipherable
beat of pauses between violins…
I won’t ever understand why clouds should want to hide
the melodies that pulse within.

Translated by Jacob Rhodes

Tan bonic i tan negre

katalanisch | Blanca Llum Vidal

No li clavis les dents.
No li regalis la pau.
No li cantis la pena que tens
ni a la cara ni enlloc.
No li diguis finestres.
No li diguis t’espero.
No li diguis l’infern
ni exactament el contrari.
No li diguis que penses
que perquè no et deia res
pensaves que sí,
que es va invertir un precipici,
que es van engabiar molts ocells
i que un règim va caure.
No li piquis la porta.
No li doblis cervells.
No li apaguis el foc.
No li facis un nus.
No li preguntis si la por li ha marxat
o si la por se li escampa.
No li vegis misteri.
No li assenyalis cavalls
ni un futur galopant.
No li mesuris el mal.
No li ensenyis quant pesa
el que dius i el que no.
No li donis verins.
No li donis ferides.
No li rimis dos verbs.
No li vinguis amb flors
que s’esclafen per viure.
No li esquerdis l’esquerda.
No li ballis fiblons.
No li parlis del món
que tremola si el veu.
No li parlis de tant.
No li parlis d’un cel
ple de vols i de bales
ni del cel tan bonic de tan negre.
No li exageris la set.
No li recordis que plou
ni si la pluja és petita
ni si la petita és la mort.
Escriu-li només,
i fes-ho distret, descarat,
descarnat i directe,
que l’amor prefixat
ni t’agrada ni no,
però que sempre t’ha fet
una mica de mandra.

© author
aus: Amor a la brega
Pagès Editors, 2018
Audio production: Catalunya Ràdio

So pretty, so black

englisch

Do not bite him.
Do not give him any peace.
Do not serenade him with your woes
neither to his face nor anywhere.
Do not speak of windows.
Do not speak of waiting for him.
Do not speak of hellscapes
nor the exact opposite thereof.
Do not speak of your thinking
of why he did not say anything
when you thought he would,
or that a precipice had inverted,
or that many birds had been caged
and a regime had fallen in-between.
Do not knock on his door.
Do not overthink him.
Do not put out his fires.
Do not tie his knots for him.
Do not ask him if his fear has gone away
or has spread further than ever.
Do not see mystery in him.
Do not show him horses
or galloping futures.
Do not measure his wickedness.
Do not show him the weight
of your silence and your speech.
Do not give him poison.
Do not give him wounds to lick.
Do not rhyme his verbs for him.
Do not come knocking with flowers
that are pressed so as to live on.
Do not shatter his shards.
Do not spin his spurs.
Do not speak of the world
that shakes when he sees it.
Do not speak so much.
Do not speak of a sky
filled with flights and bullets
nor of such a pretty sky, such a black sky.
Do not overplay your thirst.
Do not remind him it is raining
nor if the rain is little
nor if the little one is death.
Just write to him
and discreetly so, cheekily so,
brutally and directly,
and say that you neither like nor dislike
love with a prefix,
but it has always seemed
a bit too much of a hassle.

Translated by Jacob Rhodes

La patata

katalanisch | Blanca Llum Vidal

No he donat el meu cor ni sóc cara o barata.
Si es podreix a les mans, què puc fer-ne de nou?
Al racó més tot sol hi ha una amorfa patata
que m’ensenya com grilla, que tot gira i es mou.

Seré fina o abjecta, seré rude o subtil;
tant si faig o desfaig, no vindré a consolar-te:
no seré allò que vols ni de preu ni d’estil,
que ser un cos o ser crossa, enderroca i afarta.

Que ho entenguin per fi els parents i els senyors:
puc fer d’ocell, de peix, de microbi o de mul,
puc ser el món que tremola, puc ser el clot de les pors,
prò no el nom que m’imposis ni a la cara ni al cul.

Que vinguin ficcions ben arran de la vida,
que, així, encarcarada, ennuega i remata.
Com que esteu avesats a contreure’ns la mida,
em declaro deforme i he triat la patata.

© author
aus: Amor a la brega
Pagès Editors, 2018
Audio production: Catalunya Ràdio

The potato

englisch

I have not given my heart and am neither cheap nor pricey.
Should it rot in my hands, what can I make anew?
In the loneliest of corners there is a misshapen potato
that teaches me how it sprouts, spins, and moves.

I will be dainty and abject, crude and subtle;
Well or under done, I shan’t come to console you:
I shan’t be what you hoped for in price or type,
as being a body or a crutch is both destructive and filling.

May they finally understand, relatives and gentlemen:
I can play at being the bird, fish, microbe or mule,
I can be the trembling earth and the waking hole of our fears,
but never the names you have ladened me with – neither face nor bum.

May fictions emerge around life,
that, in its rigidity, stifles and slaughters.
As you are all hell-bent on taking our measurements,
I declare myself misshapen and have chosen the potato.

Translated by Jacob Rhodes

Amor dels amors

katalanisch | Blanca Llum Vidal

T’enyoro només si cantes que cantes
que fugirem dels lleons i els lleopards,
que creuarem el jardí de les nogueres,
que en l’ull de cap a dins hi haurà serena
i en el de fora el seny ple de rosada,
que mirarem si a cor obert la vall rebrota,
que farem nit per les masies
i que al matí, a sol ixent,
te’n tornaràs sempre a muntanya,
sempre corrent, com la gasela.

© author
aus: Punyetera flor
LaBreu Edicions, 2014
Audio production: Catalunya Ràdio

Love of loves

englisch

I yearn for you but only if you sing to sing
of us fleeing both lions and leopards,
of us crossing the gardens lined with walnut trees,
of our inner-eye mired in serenity,
and our outer-eye’s cold reason mired in dew,
of us watching, hearts on sleeves, for the vale’s green to renew,
of us spending the night at the old farmhouse
and at dawn, with the rising sun,
you’ll always run mountain-bound,
always bounding away, like a gazelle.

Translated by Jacob Rhodes

Negranit

katalanisch | Blanca Llum Vidal

Grata l’afrau fins que l’entén
i quan que en ell corre el perill
de ser real, se deixa caure
fins a caure fins a l’art
i fent-se mal. Llavors ho diu,
et diu que hi vagis, que la raó
és amb tot l’esgarrapada
i que si cou i si anuncia
depèn de lo fonda que sigui.

© author
aus: Punyetera flor
LaBreu Edicions, 2014
Audio production: Catalunya Ràdio

Blacknight

englisch

He scratches at the gash until he understands
and when he runs the real danger
of being real, he lets himself drop
until dropping until art
and getting hurt. Then out loud,
he tells you to go as reason
runs throughout the whole wound
and it may sting and it may stand out
all depending on how deep it cuts.

Translated by Jacob Rhodes

Poesia

katalanisch | Blanca Llum Vidal

Ets matussera, sapastre, destralera!
Cosa fina, rebonica, ballarina!
M’agrades així, elegant,
bruta de fang.

© author
aus: Visca!
Documenta Balear, 2012
Audio production: Catalunya Ràdio

Poetry

englisch

You are crude, a bungler, and a butcher!
Fine china and a dainty dancer!
I like you just so, elegant,
but caked in mud.

Translated by Jacob Rhodes

Jafre

katalanisch | Blanca Llum Vidal

Era l’estepa, el que volies. L’estepa fosca i desolada, el que volia. La pedra seca, el tall de roca, una terra amb ulls de bèstia i llengua llarga, el que volíem. Una plana amb una porta. Una porta sense marc o de marc aire i vora el caire. Una taula de lladre o de dimoni i el pa sec amb ceba crua. Demanar el pot de mel quan ja s’acaba. Gratar els camins i escurar el pot i entrar picant dos o tres cops. Fer-se amic del tigre blanc, agafar l’os de la muntanya, fer-ho sovint, de notar el crani, i dar-li el colze a un ase vell. Repicar el seny i regalar-li al patir un silenci d’esquelles. Era el cor que es fa petit com l’avellana, el coll amunt i el nin a coll, la selva estranya amb la quietud i el vi ranci amb seguidilles. Eren les mans, la lluna negra i un udol de veu humana. Era el mas, trobar la font, seguir el gat seguint la gata. Era llampec. Ajuntar els dits, cercar la nimfa i llegir-li la fòbia. Era partit, serà per a tots, foren les punxes, les branques dels pins foradant-nos la llana i un ocell veient de prop la revinclada.

© author
aus: Homes i ocells
Club Editor, 2012
Audio production: Catalunya Ràdio

Jafre

englisch

It was the steppe, what you wanted. The dark and desolate steppe, what I wanted. Dry stone, the jagged rock, an earth bearing beastly eyes and a long tongue, what we wanted. A desert plane with a door. A frameless door or nought but air and border for a frame. A thief’s or a devil’s table along with hard bread and raw onion. Asking for a pot of honey when finished. Skirting along the road while scraping the pot and then walking right in having knocked two or three times. Befriending the white tiger; straggling along the bare mountain bone, peering at its skull and often so, and spurring the old donkey on with your elbow. Ringing common sense and then gifting it, for all its suffering, the silence of cowbells. It was the heart that shrunk as small as a hazelnut, proud necks with children slung around, the forest eery amidst the silence and the table wine with seguidillas. It was those hands, the black moon, and a human howling. It was the farmhouse, finding the fount, stalking the tomcat stalking the pussycat. It was lightning. Closing your fingers, seeking out the nymph and reading her phobia. It was split, enough for everyone, there were its prickles, pine branches pricking into our woolly hides, and a bird observing close-by as they twined in on us.

Translated by Jacob Rhodes

Talaiot

katalanisch | Blanca Llum Vidal

Som perfectament conscients,
de cor, de l’existència
de la pell i del verí quan se li clava,
del buirac del propi cos,
del plaer d’entre les cames
i del cervell mirant muntanyes.

Som del tot de vida quan ens morim.
Som del tot figura quan som abstractes.
Som del tot reals quan no ens veiem.
Som. Som l’adagi de les pedres.
Som les mans a cop de sílex.

Som perfectament conscients,
de tot, de l’amplitud
de les onades i de la força de la mar,
del ventet de tramuntana,
de la foscor de dins la cova
i del sol que hi fot a fora.

Som del tot antics quan no hi ha rastre.
Som la boca i la cançó que ja no es veu.
Som. Som el pont de ser pastors.
Som el vers que queda a l’aire...

© author
aus: La cabra que hi havia
Documenta Balear, 2009
Audio production: Catalunya Ràdio

Talaiot

englisch

We are perfectly aware,
at heart, of the existence
of our skin and the poison as the arrow pierces,
of the quiver that is our very body,
of the pleasure pulsing between our legs
and the brain musing over the mountain scenery.

We are fully alive when we die.
We are fully figured when abstract.
We are fully realised when we cannot see ourselves.
We are. We are the stones’ adage.
We are hands striking flint.

We are perfectly aware,
and fully so, of the sheer breadth
of the waves and the vigour of the sea,
the tramontane’s draft,
the dinginess from within the cave
and the glaring sun outside.

We are fully ancient when no trace is left behind.
We are mouth and song made unseen.
We are. We are the bridge to shepherdship.
We are verse suspended mid-air.

Translated by Jacob Rhodes

Foguerada

katalanisch | Blanca Llum Vidal

De matinada diràs que, per amor a la brega,
amb els llibres hi parles i amb els llibres, si pots,
ganivetades de llum, però no de poder ni de sang.

De matinada diràs que, per esperit de revolta,
els llibres no es cremen i els llibres, si en saps,
ni tan sols es veneren, ni tan sols t’agenollen.

De matinada diràs que, per escriure després,
has d’escoltar-te el defecte i esquerdar-te, si vols,
la identitat més estable i més recta.

De matinada diràs que ni al profeta més fals se li cremen els ulls,
que una terra no és l’himne, que ‘nosaltres’ no és res, no,
que una terra és la gent, que una terra és els llibres.

De matinada els diré, i et seré, amor, una mena de fona,
que què volen aquesta gent que cremen de matinada?

© author
aus: Amor a la brega
Pagès Editors, 2018
Audio production: Catalunya Ràdio

Bonfire

englisch

Before the break of dawn you say, out of love for the brawl,
you’ll speak to them, those books, and with them, if you can,
of knife-slashes of light, but not of power or blood.

Before the break of dawn you say, out of spirit of the revolt,
that books are not for burning and that books, if you know anything,
are not even to be venerated, nor they shall they kneel to you.

Before the break of dawn you say, out of need to record it after,
you must listen to your defects and fracture, if you want to,
the most stable and upright of identities.

Before the break of dawn you will say that not even the falsest of prophets have their eyes burnt out,
That a land is not an anthem, that “we” is nothing at all, no,
That a land is its people, that a land is its books.

Before the break of dawn I’ll tell them, and I’ll be for you, my love, a sort of slingshot,
For what do they want these people who are burning before dawn’s break?

Translated by Jacob Rhodes

Raor de raó

katalanisch | Blanca Llum Vidal

Érem bocins de lluna morta
i no quèiem al pou, ens hi tiràvem.
Si no dormíem, que no dormíem,
decidíem tallar-nos amb destrals de raó.
Segats d’enmig, amb horitzons diferents
i desfets de maneres, no érem ni andrògins.
I a la follia, guardiana amiga,
la fèiem inversa: més folla que folla
i tan folla que no, que ni enfollia.
Cavalca, infinita, cavalca, i sigues fang
sense costella i sigues pols sense principi.
Però de nit la traíem: li obríem la porta
i au vés, vés-hi amb consciència,
havíem gosat poder dir-li.
I nosaltres pensant. I nosaltres petits,
però ocupant massa, recordàvem
la marca i no l’escàndol.
Tocàvem la crosta i oblidàvem
que endins no era el mal, sinó el cor
qui s’atrevia a eixamplar-se.
Si volíem curar-nos la cura era curta
i tan curta no es veia.
Per això ens estripàvem: per veure
que enlloc s’hi fan arrels,
per veure que enlloc hi ha lloc sabut
ni terra natal ni terra prohibida.
I alletàvem, això sí, alletàvem l’inici.
I a la raó: cavalca, infinita, cavalca, i sigues
tall, sí, sigues destral, però amb insurgència.
I el món va fer lloc a un cos petit.
I avesats a trencar-nos, va ser que no.

© author
aus: Amor a la brega
Pagès Editors, 2018
Audio production: Catalunya Ràdio

Edge of reason

englisch

We were chunks of dead moon
But rather than fall, we threw ourselves down the well.
Were we not to sleep, and we did not sleep,
we would cut ourselves open with axes of reason.
Scythed in half, we then bore different horizons and were freed of old customs, rendered not even androgynous.
And madness, my guardian friend,
they turned her inside out: madder than mad,
so mad that, no, not even the mind could madden.
Ride on infinite madness, ride on, and be mud
without a rib and be dust without beginning.
But come night came betrayal: we opened the door to
her, and, go on then, go to her with your eyes open,
and we did dare to tell her all.
All the while we thought. And us so small,
but taking up so much room, we recalled
the brand but not the scandal.
We grazed the scab and forgot that underneath
lies not evil but a heart yearning to expand.
Had we wanted to heal, the remedy was quick,
so quick as not to be seen.
As such we tore ourselves apart: to unearth
the realisation that roots will not take to any land,
that no land can contain a known place.
Neither homeland nor forbidden land.
And at our breast we nursed, yes, nursed the beginning.
And to reason we say: ride on, infinite reason, ride on, and be the
blade, yes the axe, but an insurgent one.
And the world did make space for such a little body.
So used to breaking ourselves apart, yet it was not to be.

Translated by Jacob Rhodes