Astrid Alben 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 15 Gedichte übersetzt

aus: niederländisch nach: englisch

Original

Übersetzung

Checkpoint

niederländisch | Anne Vegter

mijn vader zei dat ik niet moest opvallen tijdens het groeien en ik at zonder gewicht
zijn vader zei dat de man die zijn land verraadt vergeving verkoopt voor ovens
zijn moeder zei wie zijn opdrachtgevers kent kan een huwelijk sluiten zonder god
mijn moeder zei dat de man die zijn vrouw verraadt een moordenaar wil baren
haar moeder zei dat roodkapje naar grootmoeder ging om haar wolf te kussen
haar vader zei dat ze niet bang moest zijn daden gaan boven motieven
mijn vader zei niet om een engel worden partijen gestaakt maar om de dode dieren

ik zei dat de voorstelling van de wereld te laat is aangepast dankzij oud gericht
ik zei dat de voorspelling die mij werd als zout geslagen op mijn hoofd ligt
ik zei dat ik in mijn dromen ontsnapte aan deze en geliefd was bij gevangenen
ik zei dat ik naast mijn dromen over rails liep, gegrepen werd je leest het goed
ik zei dat ik niemand aantrof na zo’n ongeluk, niets dat meer weegt dan tweemaal niets

© Anne Vegter
aus: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audio production: Nederlands Letterenfonds, 2022

Checkpoint

englisch

my father said I shouldn’t stand out while I was still growing and I ate without weight

his father said the man who betrays his country flogs forgiveness for ovens

his mother said he who knows his patrons can marry without god

my mother said the man who betrays his wife wants to birth a murderer

her mother said little red riding hood visited grandmother to kiss her wolf

her father said she shouldn’t be afraid as actions count more than motives

my father said it’s not an angel that breaks up parties but dead animals


I said the portrayal of the world was adjusted too late because of old decrees

I said the prophecy that became me lies like salt beaten on my scalp

I said in my dreams I escaped this and was loved by detainees

I said I followed the tracks running alongside my dreams, was grabbed that is correct

I said I met no one after such an accident, nothing that weighs more than nothing twice

Translated from Dutch by Astrid Alben

Wildcard

niederländisch | Anne Vegter

Losjes is dit babygedicht, er gebeurt niet veel
wat ergens anders niet ook gebeurt:

een granaatrode baby spert zijn junglemondje.
Herkenbaar voor wie ze leest gaan babygedichten

over kussen, jaloezieën en ouders/blijvertjes.
Razen in het kussen, opstaan als een standbeeld van as.

Een ouder is een huis. Pjoe koeli koeli. Eten, natje,
lalala. Het babygedicht werkt de liefde open.

Vrolijk zijn en losjes. Licht filteren,
de lucht is van onschatbare zuiverheid.

Zet er gesteldheid tegenover en het haalt je de koekoek.
Ouders/humeuren/onderdelen van de groeimachine –

baby’s eerste, baby’s eigen, baby’s nemen het ervan.
Vrolijk, losjes uithalen in zomers kamertje. Gebeurd.

Harten pleiten, harten dampen: Adonai –
geef mijn impassen terug, mijn losse dagen, mijn hele vliezen.

© Anne Vegter
aus: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audio production: Nederlands Letterenfonds, 2022

Wildcard

englisch

A light-hearted lullaby this, not much happens

that doesn’t already happen somewhere else:


a garnet-red baby opens wide its tiny jungle mouth.

Familiar to all who read them, lullabies are


about kisses, jealousies and parents / keepers.

Raging in the pillow, rising like a statue made of ash.


A parent is a house. Gooey goo-goo. Food, milk,

lalala. A lullaby disentangles love.


Be joyous and light touch. Filter light,

the air is of an invaluable purity.


Compared to wellbeing I daresay it’s cloud-cuckoo.

Parents / moods / components of the growth machine:


baby’s first, baby’s own, baby’s living it up. Joyous,

carefree bellowing in a sun-drenched nursery. Done.


Hearts plead, hearts steam: Adonai —

give me back my stalemates, my singular days, my intact membranes.

Translated from Dutch by Astrid Alben

Tramps

niederländisch | Anne Vegter

Je had het over gevoelstemperatuur, onder nul vond je het tussen mijn dijen
in de vertrekhal. Na je tas hebben we elkaar heart to heart omhelsd,

man ik kon je wel pijpen van plezier. Luister je eigenlijk nog.

We maakten stroeve vogels na, een doodsmak ontwierp je op papier
had je wat napret van je verveling. Het werd lastig redenen vinden op die manier.

Als het glas van je vinger springt zoek je iets tegen breukjes en zout op.
Het tapijt grijnst. Wil nu godverdomme iemand opstaan en me vasthouden.

© Anne Vegter
aus: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audio production: Nederlands Letterenfonds, 2022

Tramps

englisch

You spoke of an emotional chill, below zero you said it was between

my thighs in the departure lounge. After your bag we hugged heart to heart,


I could’ve joyfully sucked you off. Are you even listening?


We resembled wiry birds; you designed a deathblow on paper,

had yourself a little after-fun with your boredom. It got tricky finding reasons that way.


When the glass slips from your fingers you go find a cure for cracks and salt.

The carpet grins. Will finally someone stand the fuck up and hold me?

Translated from Dutch by Astrid Alben

Mijn armoede

niederländisch | Anne Vegter

Ik wachtte in mijn laatste jurk op het schoolplein.
Een moeder vroeg hoe ik het maakte.
En er was oploskoffie.
Ik werd onzeker, koos geen antwoord
uit angst voor mijn antwoord.
Er is een verband tussen geheugen en openstaande rekeningen.
Mijn zoon was al uit, naar bleek.
Hij had zijn schoenen geruild voor nieuwe spelletjes,
het waren merkschoenen. De opvang was dicht.
Ineens een glimp van God.
Thuis dronk ik online de nacht leeg
in het oneven licht van mijn geleende koelkast.
Weer die wanhoop. Waar moest ik mijn beslissing van betalen?

© Anne Vegter
aus: Wat helpt is een wonder
Amsterdam: Querido, 2017
ISBN: 978 90 214 0440 0
Audio production: Nederlands Letterenfonds, 2022

My poverty

englisch

Down to my last dress I waited at the school gates.                                         

A mother asked how I was.

And there was instant coffee.

I lost my nerve, wouldn’t pick an answer,                                                             

fearing my answer.                                                                                        

There exists a link between memory and outstanding bills.                                           

My son had already come out, withdrawn.                                                                          

He had traded his shoes for new games,

they were designer shoes. The after-school care was closed.

A sudden glimpse of God.

At home, online, I drained the night                                                                                                        

in the uneven light of my borrowed fridge.

Again despair. How was I going to foot the bill of my decision?

Translated from Dutch by Astrid Alben

Eiland berg gletsjer

niederländisch | Anne Vegter

Ook als je wakker wordt boven een sterfgebied en je gespt kinderen vast als gordels: laat mij
eens door een raam kijken of het daar erg is, zie je er niets van want het is een diepteoorlog.

Ook als een doelwit vanaf de grond toch naar je zwaait en je verlangt naar bleke sterren
op zo’n voorhoofdje, taxie je over het oefenveldje van je grimassen en je speelt elk karakter.

Ook als je naakt naar de kinderen loopt en guilty zegt guilty dat woord kennen jullie toch dat je
niets gedaan hebt maar bekent en je geeft je huid, reep na reep, want het is een diepteoorlog.

© Anne Vegter
aus: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audio production: Nederlands Letterenfonds, 2022

Island mountain glacier

englisch

Even when you wake up over a death zone and you strap in children tight as belts: let me

have a look out the window to see how bad, you can’t see a thing because it’s a bird’s-eye-war.


Even when a target waves at you from the ground, and you long for pale stars

on that tiny brow, you taxi across the training ground of your grimaces and play every role.


Even when you walk up to the children naked and say Schuld you know what Schuld means when you

did nothing but confess and you relinquish your skin, strip after strip, because it’s a bird’s-eye-war.

Translated from Dutch by Astrid Alben

Overig nieuws

niederländisch | Anne Vegter

Een stedelijke omgeving, een fietstocht
iemand rijdt van een ponton de rivier in, sterft
je praat met hem over wat je gezien hebt
was het een ongeluk
je spreekt je uit over het gemak van het woord lot
je spreekt je uit over de omstandigheden thuis, de liefde voor een man
het afscheid dat is voorbereid ondanks materieel, lees: geld, kind en goed
je herinnert je de foto al in Havennieuws de dag erna
volgelopen, onherkenbaar opgeblazen
je vraagt je zoon wat hij erin ziet
is het vrouwelijk of mannelijk, vraagt hij, een vuilniszak
een kleine badkuip, een luchtbed, een etalagepop
hij ziet er veel in, maar wat is het wil hij weten
je koestert de intimiteit

je wijst op iets wat lijkt op stuur, pols, vingers, touw
je spreekt je uit over de dood die zomaar kan komen
je spreekt je uit over de slordigheid van je zoon
nu is zijn horloge weg,
donderdag verloor hij zijn lederen jasje
alsof je niet van je dingen houdt, zeg je
hij glimlacht, streelt jouw wang
een geloofskwestie krijgt de ruimte
je spreekt je uit over het verlangen naar onderwerping
je wilt een rit maken zonder bestuurder, volautomatisch
je zegt dat je niet weet wie hier eigenlijk de touwtjes in handen heeft
je spreekt je uit over het onophoudelijke roken
dat je maar wat aanklooit, dat je zou willen dat het anders afloopt
een geslaagde poging vereist een zekere expertise, zeg je

de bereidheid ver te gaan

© Anne Vegter
aus: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audio production: Nederlands Letterenfonds, 2022

Other News

englisch

An urban setting. A bike ride.

Someone drives off a pontoon into the river, drowns.

You talk to him about what you saw,

was it an accident?

You talk about the ease of the word fate.

You talk about the situation at home, the love for a man,

the send-off that’s been prepared in spite of property, i.e. money, kid and goods.

You can already remember tomorrow’s photograph in the Harbour News,

saturated, enlarged beyond recognition.

You ask your son what he makes of it.

Is it male or female, he asks, a bin bag,

a small bathtub, a lilo, a shop-window dummy,

he thinks it could be all kinds of things, but what is it, he wants to know.

You cherish the intimacy


You point at what looks like a steering wheel, fingers, wrist, rope.

You talk about how death can take you by surprise.

You talk about your son’s messiness,

now he’s gone and lost his watch,

on Thursday it was his leather jacket,

as if you don’t care about your things, you say.

He smiles, strokes your cheek,

offering scope for a religious perspective.

You speak about the desire for subjugation.

You want a ride without a driver, fully automatic.

You say you’re not sure who’s actually pulling the strings.

You raise the issue of his non-stop smoking,

that you’re just making it up as you go along, that you wish it’d end differently.

A successful attempt requires a certain level of expertise, you say


the willingness to go far

Translated from Dutch by Astrid Alben

Meten & wegen

niederländisch | Anne Vegter

Of het tijd kost Anne Vegter te zijn.
De schotels in de lucht houden, probeer ik.

Ik doe natuurlijk maar wat.
Gisteren zei iemand het past of fluit ernaar.

Iemand zei genen van belangstelling
woekeren/denkers willen verspillen!

Het kost niet per se tijd maar het hoofd
(denken aan de liggende jaren, een tegenstelling

noemen van verlangen) puilt uit.
Lezers zoeken iemand om in uit te rusten.

© Anne Vegter
aus: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audio production: Nederlands Letterenfonds, 2022

Hit & Miss

englisch

If it takes time, being Anne Vegter?

Keeping the plates in the air, I try.


Of course, it’s hit and miss with me.

Yesterday someone said either it fits or kiss it goodbye.


Someone said genes of interest

grow rampant / theorists want to waste!


It doesn’t necessarily cost time but the brain

(thinking of the prostrate years, calling it an antithesis


of desire) is crammed to bursting.

Readers look for someone to take a breather in.

Translated from Dutch by Astrid Alben

Late dienst

niederländisch | Anne Vegter

Je kunt een plan tekenen, een nieuw huis
inrichten maar in halflicht schiet je voet weg
onder de vloer en je noemt gang deur, deur gang.

Je kunt zoeken naar een lichtknop staken:
weerstaat je huid de nacht slaap je wakker
op de veren rug van een nieuwsgierig dier.

Je kunt zeggen dit is de try-out maar
je meet minuten licht als werkelijk te traag toe
rek je lippen, liefste, tot een waanzinnige fermate:

bereik het galactisch perron waarachter
een nachtnet spant, na de laatste trein
knallende echo’s van sterren.

(of zeg je liever allerlaatste ster)
(of verminderingen)
(of explosies)

Je zegt fabelachtig liefste hoe jij je oren
als sleutels in de gaten hoort vallen
van je geschrokken huis.

© Anne Vegter
aus: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audio production: Nederlands Letterenfonds, 2022

Late Shift

englisch

You can sketch out a plan, furnish a new house

but in the half-light your foot slips under the floorboards

and you call the corridor a door, door corridor.


You can abandon your search for a light switch:

if your skin withstands the night, sleep yourself awake

on the feathered back of a curious animal.


You can claim that this is the try-out but

you measure minutes of light as much too slow, come

stretch your lips, sweetheart, into a spectacular fermata:


arrive at the galactic platform behind which

spans a night-net. As the last train pulls out

the echoes of stars detonate.


(or would you rather say very last star)

(or reductions)

(or explosions)


You say fabulous sweetheart, how you can hear

your ears slot like keys into the locks

of your startled house.

Translated from Dutch by Astrid Alben

In de winter buiten wonen

niederländisch | Anne Vegter

We misten je pas toen je vertrek niet langer kon worden uitgesteld.
Later in de dag breaking news dat jij kaarsrecht op de achterbank

en je weigerde elk commentaar. Bestaat daar een woord voor
of zou een auditie je goed doen: er is studioruimte beschikbaar

een piepjonge coach met weetjes. Iedereen is mooi in het licht,
iemand vingert je standpunten en ik kan je bijna aanraken –

vandaag is iedereen trouwens goed in alles beangstigend.
Een paard valt op knieën in de sneeuw, zei je zo vinden ze me.

© Anne Vegter
aus: Eiland berg gletsjer
Amsterdam: Querido, 2011
ISBN: 978 90 214 3900 6
Audio production: Nederlands Letterenfonds, 2022

Living Outdoors in Winter

englisch

We missed you only when your departure could no longer be delayed.

Later that day breaking news you bolted upright on the backseat


and refused point blank to comment. Is there a word for that

or would an audition suit you better? There’s studio space available,


a coach fresh from the egg with some top tips. Everyone looks gorgeous

in the light, someone fingers your viewpoints and I can almost touch you —


by the way today everyone excels in everything frightening.

A horse drops to its knees in the snow; you said that’s how they’ll find me.

Translated from Dutch by Astrid Alben

De vreemdelingenpicknick

niederländisch | Tom Van de Voorde

Je herkent de boot aan de gekraste vlinder op de boeg,
de salietakken, afgeknakt bij het uitgooien van een boei.


Blauw met wit herinnert me aan de baan van de wolken
in een waterton, wachtend op dorpen en vrouwen


in de zomer. Ik weet nu wat de duiven bedoelen
als ze hun nest in een vlag proberen te leggen.


Niemand had gezegd wanneer de vloot moest komen.
Dromen bloeien laat als ze niet op gasten wachten.


Laat me hier achter, zoals een groet aan het hek van een tuin,
geen acht slaand op wie hem voor het eerst zal horen.


Of neem me mee naar een deur bij de schemering.
Laat me zien wat de zee vertelt wanneer ze zich terugtrekt.


Ik omhels een golf en schreeuw dat ik zal veranderen.
Ik zeg wat angsthazen doen, gekweld door een ster


in de branding. Het lied in de gitaar van
de vreemdeling moet nog komen.


Wees niet gehaast als je het huis verlaat.
Niets verbiedt deze plek om te wachten.


De mythe van de vreemdeling moet nog komen,
terwijl jij kunt zien wie zich verschuilt, bang voor het geluk.


Op het eind van het lied, hoe bevreesd zal ik zijn
dat mijn droom, blauw of wit, niet langer zal komen.


Misschien raakten de vreemdelingen de weg kwijt
op weg naar de picknick voor vreemdelingen.

Naar Darwish

© Tom Van de Voorde
aus: Liefde en aarde
Gent: poëziecentrum, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Picnic for Strangers

englisch

You recognise the boat by the butterfly scratched on the prow,
the bundle of sage, bruised when a buoy was cast overboard.

Blue with white reminds me of the course of the clouds
in a water barrel, waiting for villages and women

in summer. I now know what the doves mean
when they lay their clutch in a flag.

No one mentioned when the fleet would lay anchor.
Dreams blossom late with no visitors to expect.

Leave me behind, like you would a greeting at a garden gate,
paying no heed to who will hear it first.

Or take me to a door nearby twilight.
Show me what the sea recounts when it returns onto itself.

I embrace a wave and scream that I will change.
I utter what the fearful do, tormented by a star gleaming

in the surf. The song in the guitar of
the stranger is still to come.

Don’t leave the house in a hurry.
Nothing forbids this place to wait.

The myth of the stranger is still to come,
while you can see those in hiding, fearing happiness.

How fearful will I be by the end of the song that my dream,
blue or white, will no longer come.

Perhaps the strangers lost their way
on their way to the picnic for strangers.

After Darwish

Translation: Astrid Alben
http://www.astridalben.com" ">www.astridalben.com

[Intussen in de jungle]

niederländisch | Tom Van de Voorde

Intussen in de jungle

bidden kleuren om geluk

in rijm geklede stenen

straffen bomen de goden.

Wie schreeuwt er om een held

omwille van wat puin in woorden

prevelt tussentijds geweld

ter wille van verbeelding in bezit.

Silhouetten van tweelingen

harken weemoed tot aanzicht

in stukken, in rijen, de lucht

buigen voor wieken vol vreugde,

ontwijkt het gevlucht.

Maar hoe bewaar je

een stoel op een dak,

een vindplaats voor epiek

martelmuziek

voor spastische doden

op een brandend rijstveld

kreukt vingervlug

de muur de mortel.

Intussen in de jungle schuift

de modder het beton.

© Tom Van de Voorde
aus: Liefde en aarde
Gent: poëziecentrum, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[Meanwhile in the jungle]

englisch

Meanwhile in the jungle

colours pray for joy

in rime clad stones

trees punish the gods.

Who hollers out for a hero

for the sake of some rubble in words

murmurs casual violence 

for imagination held in ownership.

A silhouette of twins

rakes melancholy into a view 

in rows, in shreds, the air

buckling under wing-beats of bliss,

dodging flight.

But how do you keep

a chair on a rooftop,

a site for the epic

torture tunes

for the spastic dead

in a burning paddy— 

nimble-fingerdly the wall 

the mortar crumples.

Meanwhile in the jungle

mud shifts over concrete.

Translation: Astrid Alben
http://www.astridalben.com" ">www.astridalben.com

Onnatuurlijke vijanden

niederländisch | Tom Van de Voorde

Een plan in de vorm
van een plattegrond
van het Kremlin


*

Een bijna drijvend eiland,
een meeuw die dat bevestigt
en heel veel staal


*

Strafpleiters
tegen toevallig fatsoen


*

Iets als de enige waarheid
die een natie bezingt
en gezond houdt


*

Duizenden kabels
of een kapotte boodschappentas


*

Boven de daken
tellen speurders kranten, soldaten
kloppend tegen raamtextiel


*

voorlichters, voorzichtig


*

In de palm van mijn hand
een lijst die landen opsomt
waar het al licht is


*

en verdoezelde burgers
die zingen, willens nillens


*

worden blootgesteld


*

en dit, en dit, en dit

© Tom Van de Voorde
aus: Liefde en aarde
Gent: poëziecentrum, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Unnatural Enemies

englisch

A plan in the shape
of a floor plan
of the Kremlin

*

Almost a floating island,
a sea-gull confirms this
and plenty of steel

*

Criminal lawyers
counter unintended decorum

*

Something like nothing but the truth
singing the praises of a nation
keeping it hale and hearty

*

Thousands of cables
or a torn shopping bag

*

Snipers on the roof
count newspapers, soldiers
tap the roller blinds

*

counsellors, caution

*

In the palm of my hand
a list of countries
where it is already light

*

and obscured citizens
singing willy-nilly

*

are exposed

*

and this, and this, and this

Translation: Astrid Alben
http://www.astridalben.com" ">www.astridalben.com

[We vouwen oud geld en laten]

niederländisch | Tom Van de Voorde

We vouwen oud geld en laten
de doden betalen, bevestigen

doeken, drogen tapijten
en graven naar zand.

Hoeveel kleur verbeurt ons
wonen, tot vervulling

van een stuurloze zee.
Honden veinzen slogans

en tellen plooien
voor ongeschikte slachtoffers.

Hier staan we dan,
in berken vrede wit

iets anders dan latent
benullig op het strand.

© Tom Van de Voorde
aus: Liefde en aarde
Gent: poëziecentrum, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[We fold old money and leave]

englisch

We fold old money and leave 
the dead to pay, secure

blankets, dry out tapestries
and dig for sand.

How many colours forfeit our
homes, till the fulfilment

of a rudderless sea.
Dogs feign slogans

and count the folds
for unsuitable victims.

Yet here we stand,
in birches peaceful white

something other than latent
clueless in the sand.

Translation: Astrid Alben
http://www.astridalben.com" ">www.astridalben.com

[Mijn postbode vraagt me wat]

niederländisch | Tom Van de Voorde

Mijn postbode vraagt me wat
koninkrijk betekent in het Hebreeuws

als ik haar de voor- en nadelen van
het lijfeigenschap wil opsommen

fietst ze de heuvel af en roept
de laatste woorden van Hadrianus

ze blijken niet in de Britannica te staan
bij onze volgende ontmoeting

wijst ze naar een hoop stenen die
allang op een toren wachten.

© Tom Van de Voorde
aus: Liefde en aarde
Gent: poëziecentrum, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2019

[My postman asks me what]

englisch

My postman asks me what
kingdom means in Hebrew

when I start to recapitulate 
the pros and cons of serfdom to her

she bikes it down the hill
bellowing the last words of Hadrian

these are missing from the Britannica
at our next encounter 

she points to a heap of stones
that has long been awaiting a tower.

Translation: Astrid Alben
http://www.astridalben.com" ">www.astridalben.com

Vragen aan Shiva

niederländisch | Tom Van de Voorde

hoe zinvol het is een vat
vol zeewier en golfslag te vangen,


gesluierd met sterren in
agrarische vlakte te rollen.


Breng me een gehavende fontein,
een touw aan een handvol paarden,


de zon op een veld vol tegels
in goudkleurig zand gelegd. Welke


richting geeft de olie aan een vaas
eer een bloem haar kleur


verzint, een dam zijn vrijheid wint.
Al die oplichtende vrienden, schuilend


tussen zo veel netten. Tel ze en bereken.
Vraag of ze zelf haar naam mocht kiezen,


wat het dan was: een paar uitgesneden stenen,
een dak, geschaard tegen vergissingen,


als rijzende vlakte, geografisch naïef.
Misschien was het wel genoeg, Ahmadi,


de geschiedenis van je land te borduren
met edelmetalen, necrologieën


als schelpen naast elkaar te leggen,
er ledematen bij te verzinnen.

© Tom Van de Voorde
aus: Liefde en aarde
Gent: poëziecentrum, 2013
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Asking Shiva

englisch

what the use is to land a barrel brimming
with seaweed and surge

and roll across the agrarian plains
cloaked in foggy stars. 

Bring me a battered fountain
a tether on a handful of horses,

the sun on a field of tiles 
laid down in gold coloured sand. How

does the oil prompt the vase,
before a flower invents 

its colour, before a dam wins its freedom. 
All those friends, illuminated, sheltering

in the many nets. Count them and compute.
Ask her if she chose her name,

what it was: a few hewn out stones,
a roof, shored up against confusion,

a rising plain geographically naïve. 
Maybe this was enough, Ahmadi,

to embroider the history of your land
with precious metals, necrologies

lying cheek by jowl, like conches
inventing additional limbs.

Translation: Astrid Alben
http://www.astridalben.com" ">www.astridalben.com