Johannes Göransson 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 18 Gedichte übersetzt

aus: schwedisch nach: englisch

Original

Übersetzung

URDARHÅLET

schwedisch | Aase Berg

Dovres sopraner ylar i berget. På avstånd hör man motorvägen sjunga. En skräck luktar räv om platsen.


Maskinerna bryter i Dovre. I trakter där skuggorna ruva. Ur Dovreskrevet myllrar och glittrar de djupgrönt metalliska ödlorna.

Där dunkla makter bo. Där spök drar karg och oknytt. Där Våvatn ligger oljesvart bland Gaudomsmyrens hinnor.

Där grundvattnet stiger i klyftan. Där träslottet lyser så ensamt vid randen av gurglande hålschakt. Maskinerna tuggar i berget vid Dovre skifferkvarn.

Det svarta hålet här drar till sig tid. Vi har stått levande vid kanten och känt joner sugas loss, känt magnetismen slita cellerna ur deras höljen.

Maskinerna väser i grottan. De fladdrande ljuden drar fram genom Nidaros dimmor. De nedlagda dagbrottens sjöar och reservoarer. Här går en tydlig underjordisk gräns.

Maskinerna gnager i gruvan. Där mannen river remsor ur sitt svaga muskelhjärta. Där detet kommer krälande i sura paltor, nerspydd och blodfradgande, på tungan snaskande.

Där väldiga basaltströmmar i tröga jättefall i djupet störtar, utför fjällväggen vid Daudebotn.

© Aase Berg
aus: Mörk Materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Audio production: Haus für Poesie, 2019

THE URDAR HOLE

englisch

The Dovre sopranos are wailing in the mountain. At a distance one can hear the highway sing. A horror stinks fox around the place.


The machines break in Dovre. In regions where shadows brood. Out of Dovre Chasm the deep-green metallic lizards swarm and glitter.

Where gloomy powers reside. Where ghosts sweep barren and unbundled. Where Vavatn lies oil-black among the membranes of Gaudom Marsh,

Where the ground water rises in the rift. Where the wood castle glows so alone at the edge of the gurgling hole-shaft. The machines chew on the mountain at Dovre slate mill.

The black hole here attracts time. We have stood alive at the edge and felt the ions get sucked loose, felt magnetism tear the cells out of their sheaths.

The machines hiss in the cave. The fluttering sounds sweep through the mists of Nidaro. The lakes and reservoirs of the abandoned day quarries. Here runs a visible underground border.

The machines gnaw in the mine. Where the man tears tatters out of his weak muscle-heart. Where the it comes crawling in sour rags, puke-covered and foaming with blood, munching on the tongue.

Where enormous basalt streams through turgid giant falls crash, down the mountain walls by Daudebotn.

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

PSYLOBE

schwedisch | Aase Berg

Nu leker i lönndom de lynniga tingen. I lönndom lockar tingen tivoli, organiska i lönndoms karneval: de nervösa, idag lekfulla, stolt löjliga och uppspelt glada tingen.
Jag ser ur Miriams ansikte skelettet tränga ut. Jag ser ur Miriams ansikte att munnen är en strut. Det faller spetsigt regn, fördunkelsen böjs inåt, hon är lika lite människa som jag är människa idag hos tingen.
Idag hos tingen: tingen har humör. Fördunkelsen böjs inåt. Nu vänder de på trädet. Jag växer under trädet. Jag tror jag kanske gråter. Det faller spetsigt regn på de förtjusta tingen. Nu växer trädet ut ur luften ner i jorden. Nu böjer molnens kupa in i mig. Det faller färger, faller spetsigt regn ur revbenshimlen. Det faller regnfraktaler ut ur regnbågskatedraler. Jag tror jag kanske gråter, åratalen rasar genom mig och trädet snärjer in mig. Nu krälar gräset under mig och om jag fimpar cigaretten gör jag illa tingen. Här marken slingrar sig i kurvor, höjer sänker sig i bröstkorgar av andetag och nergrävda i jorden lungor.
Nu vrider sig materien i otänkbara linjer. Nu vrider sig mitt väsen, antal fingrar varierar mellan varje samma hand. Nu bubblar det i stenen där dess kött vill ut ur skinnet. Nu spelar tingen inte döda denna värld vill ut ur skinnet. Förmuskelsen böjs inåt mina kroppar. Jag är i barnsleriet, världen muskelböjd hos de perversa tingen. Idag är tingen glada spelar tivoli i mellan-icke-rummet. Förmuskelsen förmusklar mina själars själakroppar. Jag hör, jag vet: det går ett kaos, ett jubel under ytan utav tingen.

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Audio production: Haus für Poesie, 2019

PSYLOBE

englisch

Now secretly the volatile things play. Illicitly the things tempt amusement park, organic in the illicit carnival: the nervous, today playful, proudly ridiculous, and keyed-up happy things. I see the skeleton press out of Miriam's face. I see out of Miriam's face that the mouth is a cone. Sharp rain is falling, the gloominess bends inwards, she is as little human as I am a human today with the things.
Today with the things: the things have moods. The gloom bends inwards. Now they turn the tree. I grow beneath the tree. I think I may be crying. A sharp rain is falling on the delighted things. Now a tree grows out of the air down into the earth. Now the cloud bends its globe into me.
Colors are falling, sharp rain is falling out of the ribcage skies. Rain fractals are falling out of the rainbow cathedrals. I think I'm maybe crying, the ages rush through me and the tree catches on me. Now the grass is crawling beneath me and if I put out the cigarette I will harm things. Here the ground twists in curves, rises sinks in ribcages of breaths and are buried in the earth’s lungs.
Now the matter writhes in unthinkable lines. Now my spirit writhes, the number of fingers varies on every same hand. Now there is a bubbling in the stone where the flesh wants out of the skin. Now the things are not playing dead; this world wants out of its skin.
The musculation bends in toward my bodies. I am in the childuary, the world muscle-bent with the perverted things. Today the things are happy playing amusement park in the between-not-room. The musculation musculates my souls' soul-bodies.
I hear, I hear, I know: there is a chaos, a cheer beneath the surface out of the things.

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

4.6. GUMMIKATEDRALEN

schwedisch | Aase Berg

Fundanientet benskörheten
katedralen benskörheten
håldjupskatedralen
Universum ökar

Locksångdjupets hörsel  

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Audio production: Haus für Poesie, 2019

4.6 RUBBER CATHEDRAL

englisch

The foundation the bone-porousness
the cathedral the bone-porousness
the holedeep cathedral
The universe increases

The temptingsongdepth's hearing

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

4.5.1 REAKTOR

schwedisch | Aase Berg

a) Berggrunden vrider sin massa och hamnar i rätt hack. Kontinentplattor kantrar och klyvs. Kom Leatherface min älskade, glid in i ansiktet av hemlighetens bestialers längtan. Känn ytberöringen som kokar skakar hårt under den sköra korngränshuden. Kom Golem sjuder under kräldjuren av våra händers kroppar. Vid läderömsningen av blottlagda människoider. Glid in i kyssens tunga tunnelmaterial.

b)  Under skölden krälar, under skölden krälar rabiat och orgiastisk bulimi. Äta in i köttet kräkas älskade och ätas in i köttet kräkas älskade i obarmhärtig blodbultande köttets vanmakts återvändo.

c)  Lyssnar, mäter, kalibrerar: störningar ur yttre rymdens nobusfärer.

d) Det är inte döden det är kanten fäller ner visiret vi ska riva loss den mörka massan från varandras yttre halo spräck itu och blunda gå i glacialens riktning Ivo klättrar fjärmar mig och jag ner under ytan stim av sångfisk mellan pelarna jag bildar ubåt känner köttets kränkningar men sänder inga ljudsignaler jag behärskar ubåtsväggens plåtar vattenmassorna.

Jag behärskar ubåtsväggens plåtar.
Ivo klättrar heroinet sjunger.
Inför hemlighetens skevnads brant av Intet.         

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Audio production: Haus für Poesie, 2019

4.5 IN REACTOR

englisch

a) The bedrock wrenches its mass and ends up in the right notch. Continental   plates   topple   and   are   cleft.  Come Leatherface, my love, glide into the face of the secrets bestial longing. Feel the surface contact that bods shakes hard beneath the fragile grainboundaryskin. Come, Golem simmers beneath the crawlanimals of our hands' bodies. At the leather-shedding of exposed humanoids. Glide into the heavy tunnel material of the kiss.

b) Beneath the shell crawls, beneath the shell crawls a frenzied and orgiastic bulimia. To eat into the meat puke beloved and be eaten into the flesh puke beloved in merciless bloodthrobbing flesh's powerless return.

c) Listen, measure, calibrate: disturbances from the nobuspheres of outer space.

d) It is not death it is the edge folds down the visor we will tear loose the dark matter from each other's outerhalo crack apart and close eyes move toward the glaciality Ivo climbs me away and I down beneath the surface shoal of song fish between the pillars I form submarine feel the violations of the flesh but do not emit any warning signals I master the plates of the submarine wall the water masses.

I master the plates of the submarine wall.
Ivo climbs the heroin sings.
Before the secret's warp slope of Nothing.

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

4.4. DJURGLAPPET

schwedisch | Aase Berg

Jag rörde mig då framåt genom Dovres nobusfärer. Partiklarna som rusat genom tunna kapillärer. Där Ivo leddes inåt mot maskinerna i hjärtat av vårt tunga möte. Där fjättror slagna hårt mot formens styrselhölje. Det var så nära att gå illa sönder här i våra kroppars katedraler. Vi såg varandras ansikten som bläsor under hinnorna, en sjunken stad av sjungande fossiler anemoner.

Vi rördes genom kroppen mot en svår miljö av stora rör i knutor kapitäler. De höjde sig bastant mot raffinaderiers eldblå himmel. Där väntade ett moln att släppas ut ur skinnet. Jag skulle vilja Ivo att du mottog mina tänder, mina utstötta emaljer här i asken utdragna ur käken. Min mun är stor och mjuk av kött; det material som djur är gjorda av.

Vi skulle klättra uppåt mot det glapp som öppnats mellan plåtarna och huden. Det var ett skrotupplag av gammal bråte där vi fäste våra kablar. Nu skulle vi gå utåt längs de farligt svajande skeletten. Partiklarna som rusat genom tunna kapillärer. Som mörk materia ska bilda rymden överallt omkring oss, ska vi se köttet slutas om en sjunken muskelstad av anemoner och muränor.  

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Audio production: Haus für Poesie, 2019

4.4 THE ANIMAL GAP

englisch

I then moved forward through the nobuspheres of Dovre. The particles that had rushed through thin capillaries. Where Ivo was led toward the machines in the heart of our heavy meeting. Where fetters were struck hard against the form's steering sheath. Things were so close to going bad, breaking here in our bodies' cathedrals. We saw each other's faces like blisters beneath membranes, a sunken city of singing fossils anemones.

We moved through the body toward a difficult environment of large pipes in knots, capitals. They rose stoutly into the fire-blue sky of refineries. There a cloud waited to be released from the skin. I would like you Ivo to receive my teeth, my extricated enamels here in the box pulled out of my jaw. My mouth is large and soft with flesh; the material out of which animals are made.

We were supposed to climb up toward the gap that had opened up between the plates and the skin. It was a scrapyard of old junk where we fastened our cables. Now we were to move out along the dangerously swaying skeletons. The particles that had rushed through thin capillaries. As dark matter will form space all around us, so we will see the flesh enclose a sunken muscle city of anemones and moray eels.

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

4.3. KERMADEC-GRAVEN

schwedisch | Aase Berg

                                      "Magnetiserade mineral bevarar i sig 'bilden av det
                                      magnetfält som rådde då bergarten bildades."

Ska pressa rummen genom dig, ska pressa rymden ut ur dina höljen. I choran från de fjärran eldar, raffinaderier skjuter ut magnesium mot nattlysande bågen. Submikroskopiska kristallgroddar i skalömsning, hörs klirrandet och sprakandet från starka kärnors omstöpning till tyngre massa. Pangea skaver sig mot grunden söker rida ryggen Reykjanes ur lägets låsning.

De undre bergskedjornas sprickverk löper systematiskt genom benskelettets stänger. Ett hål slår upp i väggen vid mig. Ett ansikte av stål slår ut ur väggen vid mig. Du bryter ut mekanisk ur den sista väggens vävnad. Du stryker dina klor mot mina korngränsytor. Det enda kött som bär är då din salta däggdjurstunga. Den rör sig mot min ögonglob, emaljens sista ryckningar av verklig smärta. Vid hudlinjen går korn i korn och naglar oss vid stålformens varandra. Som gjutna i ett block ska vi gå in i materialens tystnad.

I djupet under oss ska ryggradsröret Golfströmmen vid jordens åder sakta stelna till en tunneltub av evigt hållfast urmetall.

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier,
Audio production: Haus für Poesie, 2019

4.3 THE KERMADEC GRAVE

englisch

                              "Magnetized minerals remain in 'the image' of the
                              magnetic field that existed when the rock was formed."

Will press the rooms through you, will press the space out of your sheaths. In the chora of distant fires, the refineries shoot magnesium against the night-glowing bow. Submicroscopic crystal germs during shell-shedding, the sound of the clink and sparkle from strong cores being remolded into heavier matter. Pangea chafes against the foundation attempts to twist the spine Reykjanes out of its locked position.

The fissures of the lower mountain chains run systematically through the bone skeletons beams. A hole erupts in the wall next to me. A steel face bursts out of the wall next to me. Mechanically you break out of the fabric of the last wall. You stroke your claws against my grain boundary surfaces. The only meat that holds up is your salty mammalian tongue. It moves toward my eyeball, the last twitches of the enamel are true pain. At the skin-line, grains enter grains and nail us to the steel-form's each-other. As if molded in a block we are going to enter the silence of the materials.

In the depth beneath us, the spinal pipe the Gulf Stream will by the earth's veins slowly congeal into a tunnel tube of eternally solid ur-metal.

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

4.2. ANSIKTET AV IVO

schwedisch | Aase Berg

Mot ansiktet av Ivo i en katedral av vridning genom flera dygn i stålet.


Uppåt dimensionera kan Ivo klättra dunkelblå i högsta ferristornets skenor—utmed stängerna av geometrisk riktning mot det tunga självet.

Kontinenten tippar långsamt utför sockelstupet. Kan det finnas yttre rum att människan ta vägen? Här vid plattformen förankras katedralerna med pelare i havet. Det fanns olja här på 1990-talet. Övergivna salar ylar klockrent tomma, här är även brist på hägringsfenomen. Oljetornens grova borrar mal i djupet. Där finns ingenting att hämta i den tömda havspulsådern.

Spel av lager mellan högre skyars vindar. Moln i natdysande bågen har i spektrum motsatt ordning.

Dimensioner krökta under oerhörda avstånds svindel.
Spel mot ansiktet av Ivo under mina händers dödligt luna
vattenmjölk.

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier,
Audio production: Haus für Poesie, 2019

4.2 THE FACE OF IVO

englisch

Against the face of Ivo in a cathedral of writhing through days and nights in the steel.


Ivo can climb gloom-blue up through the dimensions in the girders of the highest Ferris Tower—along the beams of geometric direction toward the heavy self.

The continent tips slowly into the base chasm. Is there any outer space where people can go? Here by the platform, the cathedrals are anchored widi pillars in the ocean. There was oil here in the 1990s. Abandoned halls howl bell-clean empty, there is even a lack of mirage phenomena. The oil tower's coarse drills grind in the depth. There is nothing to collect from the emptied ocean-pulse vein.

Flutter of strata between the winds of the higher skies. The spectrum of the night-glowing bow have the opposite order.

Dimensions bent from incredible distance-vertigo.
Flutter against the face of Ivo beneath my hands' deadly calm water milk.

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

4.1 KRISTALLSTRUKTURER

schwedisch | Aase Berg

Denna lyster genom fiberkablarna och aggregaten
Denna infrastråle genom fiberkablarna och aggregaten
Det är ansiktet av Ivo, Hänger framför mig
Konstruerar ytbehandlar ansiktet av Ivo
Inför Ivos smärtas korngräns stråle
Inför Ivos smärtas höga-blå strukturer
Ivo katedralers master höga uppåt
Skjuter fram ur isen lämnat havet Ivo
Ivo katedraler strukturerar aggregaten
Ivo katedralers rekristallation i stålets halo
Ut från katedraler spänner sprängjärns broar
I reaktormönster kontrollerad atmosfär
Pelare och ferristorn av rostfria karbider
Svalgningen perlitkorn aktualisera hårdhetsgraden
Ivo katedraler dimensioner hänger höga uppåt
Böjda uppåt under flera dygn i stålet
Kontrollerat högblå euklidiska reflexer
Genom stålet strävar härdningen av grövre bjälkar
Denna lyster genom ansiktet av Ivo
Utmed stängerna av riktningen mot Ivo

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Audio production: Haus für Poesie, 2019

4.1 CRYSTAL STRUCTURES

englisch

This luster through the fiber cables and aggregates
This infra ray through the fiber cables and aggregates
It is the face of Ivo, hanging before me
Constructs surface-treats the face of Ivo
In front of the grain boundary ray of Ivo's pain
In front of the high-blue structures Ivo's pain
Ivo cathedrals' masts high upward
Shoot out of the ice left the ocean Ivo
Ivo cathedrals structure the aggregates
Ivo cathedrals' recrvstajlizatipn in the steel's halo
Out from cathedrals iron bridges jut
In reactor patterns controlled atmosphere
Pillars and Ferris Towers made from stainless steel carbides
The gulfing perlite grains actualize the hardness levels
Ivo cathedrals dimensions hang high upward
Bent upward through several days and nights in the steel
Controlled high-blue Euclidian reflexes
Through the steel strives the annealing of coarser beams
This luster through the face of Ivo
Along the fence in the direction of Ivo

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

OKULÄR VISKOSITET

schwedisch | Aase Berg

Optiska villor krälar.
Var kan man vidare gå?

Följa skriket in i djuret utmed vatten.
Följa skriket av det okulära djuret.
Sjunka inåt genom denna tunga halo.

okulär viskositet

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Audio production: Haus für Poesie, 2019

OCULAR VISCOSITY

englisch

Optical illusions crawl.
Where can one go from here?

Follow the scream in the animal along the water.
Follow the scream of the ocular animal.
To sink inwards through this heavy halo.

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

PURGATORIUS, INDRI

schwedisch | Aase Berg

Handskas med substanser, med lemurerna av andedräktens köldens form. Genombryta mellanörats byggnad: trumbenet kvarstår hos vissa arter under hela livet i ett skede, som motsvarar fosterskedet.

Vad pågår i cisternerna? En stråle skär igenom mörk materia. Ett läte löpar genom glas, en stråke glider genom tung metall.

Handskas med stora skärmar. Skarpa oktaver, klanger. Egendomliga glasfiberstrukturer och en stark frekvensprofil. Det sällsynta grundämnet iridium, i synnerhet hos Putgatorius och de svala spröda Indris.

De täta spänningsfälten med autistisk akustik; som nedkylt silke. Medan klangbottnens fluidum bränner spår i mörk materia.

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Audio production: Haus für Poesie, 2019

PURGATORIUS, INDRI

englisch

Handle substances, with lemurs in the shape of the breath, the cold. Break through the middle ear construction: in certain species the eardrum remains their entire lives in a single phase, which correlates to the fetal phase.

What is taking place in the cisterns? A ray cuts through dark matter. A sound runs through glass, an arc glides through heavy metal.

Handle big screens. Sharp octaves, clangs. Peculiar fiberglass structures and a strong frequency profile. The rare element iridium, particularly in Purgatonus and the cool brittle Indris.

The tight voltage fields with autistic acoustics; like chilled silk. While the resonance fluid burns tracks in dark matter.

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

RÖNTGEN

schwedisch | Aase Berg

Lemurerna skimrande blå. Deras skarpa glasläten som endast framträder ur sällsynta frekvenser. Ljuden i sin helhet dödliga— skulle kunna slita trumhinnorna ur våra öron om vi inte ständigt stela höll den bifokala muskeln sammandragen. Jag kan justera min kropp i vinkel, gärna i Ijusfickan mellan de optiska våglängdsbanden. Jag skulle då kunna ana sökarens nervösa stråle, eller kanske under vissa former av gles skymning. Vårt solsystems urmoln skulle då röra sig balanserat—genom Skreaklyftorna likt smidigt böljande, hårt röda sjok av eter. Jag skulle också utifrån den vagt fräna lukten kunna lokalisera linsernas brännpunkt.

Lemurerna skimrande strålningsblå. Att med ljusvågor forcera mineral. Ur berget kommer ingen levande tillbaka. Här är skärpa—koncentrerat spektrum—här är flytande brännglas. Jag skulle också utifrån den vagt fräna lukten kunna lokalisera Purgatorius glödpunkt. I kryptan det klirrar så dödligt och fy sprakar: här vilar hornhinnans lemurer drottningar. Och på hyllorna av malm i Skreas inre grottor klättrar skriande, svårt laddade glasdjur.

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Audio production: Haus für Poesie, 2019

X-RAY

englisch

The lemurs shimmering blue. Their sharp glass sounds that only appear at rare frequencies. The sounds as a whole deadly—could tear the eardrums out of our ears if we did not constantly stiffly keep the bifocal muscle contracted. I can adjust my body at an angle, preferably in the light-pocket between the optical wavelength bands. I would be able to perceive the spotlight's nervous ray then, or maybe during certain cases of sparse twilight. The urclouds of our solar system would then move balanced—through the Skrea Chasms like limberly billowing, pain-red masses of ether. From the corrosive odor I would also be able to localize the burning point of the lenses.

The lemurs shimmering radiation blue. To break minerals with light waves. From the mountain nobody comes back alive. This is sharpness—concentrated spectrum—this is burning liquid glass. From the vaguely corrosive odor I would also be able to locate the smoldering point of Purgatorius. In the crypt there is a deadly clinking and crackling: here rests the lemur queen of the cornea. And on shelves of ore, in the inner caves of Skrea, climb screaming, volt-racked glass animals.

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

I DOVRE SKIFFERKVARN

schwedisch | Aase Berg

Manövrerar kroppen över djupa fällor, över vattenfyilda hål och öppna brunnar, över djurets blöta päls med skräck i ryggen hets. Vassa grenar slår och snärtar blodbarr mot min fingerhud mitt ansikte av blå emalj mot nakna nässelfibrer. På andra sidan smältverket vid randen av den dunkla sjö där ser jag Zachris komma schaktet alltför nära. Jag rör mig närmare mot huvudet trots kedjor klanger matt metall mot den febrila radulan. Här går en tydlig underjordisk gräns en fistelgång mot Mare Imbrium. Jag stöter muskelfästet mot maskinerna som bultar där i såret. Vad ont kan hända dig vad ont kan hända dig här nära tunga vatten. I smedjan Daudekörens pina skenor skriande mot skarpa spett. Kitinstavar, porfyrer, kalla kolkristaller. Och mina stela händer kupade, och mina stela händer kupade kring ytan av ditt svarta kranium.

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Audio production: Haus für Poesie, 2019

IN DOVRE SLATE MILL

englisch

Maneuver the body across deep traps, across water-clogged holes and open wells, across the animals wet fur with terror in my neck's frenzy. Sharp branches strike and lash bloodneedles against my finger-skin, my face of blue enamel against naked nettle fibers. On the other side of the smelting plant at the edge of the gloomy lake there I see Zachris move too close to the shaft. I move closer to the head despite the chains clanging dull metal against the febrile radula. Here runs a visible underground border, a fistulation toward Mare Imbrium. I thrust the muscle latch toward the machines that throb there in the wound. What evil may befall you, what evil may befall you here near heavy waters. In the smithy the Daude choir s tortured bolts shrieking against sharp spits. Chitin staffs, porphyry, cold coal crystals. And my stiff hands cupped, and my stiff hands cupped around the surface of your black cranium

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

DET MÖRKA DOVRE

schwedisch | Aase Berg

Nu har jag väntat här på dig i Dovres nätter. Nu har jag väntat rymdens tid att falla in i mig. I dessa åskans nätter skulle du stå vid sidan av mig. Du skulle viska mitt namn vid sidan av mig. Jag skulle sällan höra dig. En morgon skulle jag höra dig.     

Nu har jag väntat här intill i Dovres djupa nätter. Jag har släppt kalla stenar i den blå klyftan. Jag har sökt handskas med metall. Jag har rört mig genom ansiktets kornighet. Jag har med fingrar sökt dig genom ansiktsformens aska. Vingpennor har skjutit blodiga ut ur min hand, och jag har släpat mörka fenor genom vatten.    

En morgon skulle jag höra dig. Luren stod utspänd och vidgad. Jag skulle höra dina vågor bryta. Jag skulle känna hjärtat skrika, höra landskap vräkas ut ur dig. Där du kom Dovres kött att lysa genom mig. Där du kom skakande och krökt över ditt lyte.

© Aase Berg
aus: Mörk materia
Stockholm: Bonnier, 1999
Audio production: Haus für Poesie, 2019

THE DARK DOVRE

englisch

Now I have waited for you here in the nights of Dovre. Now I have waited for the time of space to fall into me. In these nights of lightning, you were supposed to stand beside me. You were supposed to whisper my name by my side. I would seldom hear you. One morning I would hear you.

Now I have waited here, close by in the deep nights of Dovre. I have dropped cold stones into the blue chasm. I have tried to handle metal. I have moved through the grains of the face. With fingers I have sought you through the ashes of the facial form. Wing quills have shot bloody out of my hand, and I have dragged dark fins through water.

One morning I would hear you. The horn was set up and folded out. I would hear your waves break. I would feel the heart scream, hear the landscape heave out of you. Where you came to shine the Dovre flesh through me. Where you came shuddering and hunched over your deformity.

Translated by Johannes Göransson
from: Aase Berg: Dark Matter (Black Ocean, 2013)

Avstå från tragedierna V

schwedisch | Leif Holmstrand

V

som en hund skall du vara för det betyder mjuk myspäls och bra huggkäft vid

sidan av estetiskt positiva egenskaper #partnerbyte #irl #attack

        Den sista dagen dröjer. Nu skickas våra

          önskemål via robotförmedling ner till Asami

          Kannon, där misslyckandena får bo i tusentals

          seende händer längst ute på fibrerna, som lever

          böljande uppåt från natthimlens botten genom

          ögonen. De ligger i skärvor, ögonen. Vi har sovit

          för lite, börjar upprepa oss.

© Leif Holmstrand
aus: Avstå från tragedierna
Trombone, 2017
ISBN: 9789188125088
Audio production: Leif Holmstrand

Refrain from Tragedies V

englisch

V

you should be like a dog because that means soft cozy fur and a jaw good

for biting in addition to positive aesthetic qualities #partnershift #irl #attack

                              The final day is delayed. Now our wishes
                              are sent via robot-mediation down to Asami 
                              Kannon, where the failures can live in thousands
                              of seeing hands at the tip of the fibers, which live
                              swelling up from the bottom of the night-sky's through
                              the eyes. They are scattered shards, the eyes. We have slept 
                              too little, are starting to repeat ourselves. 

 

Translated by Johannes Göransson

Avstå från tragedierna IV

schwedisch | Leif Holmstrand

IV

varför skall vi dröja vid varandras tillkortakommanden och framgångar när

allt kan lösas upp i glitterspray och lycka #afk #framtiden #party

          Det går inte att mena allvar. Något kommer

          emellan vid skada, vi måste ha roligt åt det.

          Titta så skallarna flagnar, paljetter. Det var

          så det såg ut, bortfallet av kollegor, det var så

          familjen underställde sig mottagarledets dåliga

          hjärna, vilket orsakade denna evigt allvarslösa,

          grunda kärlek.

© Leif Holmstrand
aus: Avstå från tragedierna
Trombone, 2017
ISBN: 9789188125088
Audio production: Leif Holmstrand

Refrain from Tragedies IV

englisch

IV

why should we dwell on each other's shortcomings and successes when

everything can be dissolved in glitter spray and joy #afk #futurity #party

                                    It's not possible to be serious. Something from
                                    the injury gets in the way, we have to poke fun at it.
                                    Look how the skulls peel, sequins. That is
                                    what it looked like, the loss of colleagues, it was how
                                    the family submitted to the recipient group's bad
                                    brain, which caused this eternal unserious,
                                    shallow love.

 

Translated by Johannes Göransson

Avstå från tragedierna III

schwedisch | Leif Holmstrand

III

riktningar och positioner bör du sluta fråga om för att istället ägna dig åt

avslappningsövningar i rymden #ner #upp #bort #vila #vakna #rip

              Vi kan inte sköta twitterkonton, pengar,

              inte disk, hemsidor, nästa stjärnfall,

              våra oroande, nära förestående och konturlösa

              sexskandaler, men ord kommer i alla fall,

              sanningsenligt döda, vakna, krälande

              digitala, i för många lager ur munnarna,

              söndertorkade eller snarare rostade till

              sotiga spricknät.

 

© Leif Holmstrand
aus: Avstå från tragedierna
Trombone, 2017
ISBN: 9789188125088
Audio production: Leif Holmstrand

Refrain from Tragedies III

englisch

III

stop asking about directions and positions and instead devote yourself to

relaxation techniques in space #down #up #rest #waking #rip

                                    We can't take maintain twitter accounts, money,
                                    or disks, homepages, the next falling star,
                                    our worrying, impending but contourless
                                    sex scandals, but words will come nevertheless,
                                    likely dead, waking, crawling
                                    digital, in too many layers from our mouths,
                                    chapped-up or rather roasted into 
                                    sooty crack-nets

 

Translated by Johannes Göransson

Avstå från tragedierna II

schwedisch | Leif Holmstrand

II

vad händer om du slutar gnaga på underhållningen och istället riktar denna

råttlika energi inåt mot ett skamligt särslitet inre #dramakomedi

             När det kommer plötsligt regn över våra

                torra försök till kontakt mellan

                arter är det dags för de andra organismerna

                att inte bara födas, utan också frodas.

                Vi slår självklart tillbaka, så råttlikt vi kan,

                misslyckas, överlever trots allt

                och kiknar av skratt, uppriktigt lyckliga.

 

© Leif Holmstrand
aus: Avstå från tragedierna
Trombone, 2017
ISBN: 9789188125088
Audio production: Haus für Poesie, 2019

Refrain from Tragedies II

englisch

II

what happens when you stop fretting about entertainment and instead direct this

 rat-like energy inward toward a shameful worn-out interior #dramacomedy

                                    When rain suddenly falls over our

                                    dry attempts to make contact with other

                                    species it is time for the other organisms

                                    to not just be born, but also to thrive.

                                    We will of course strike back, in our most rat-like ways,

                                    and fail, but survive all the same

                                    and faint from laughter, honest joy.

 

Translated by Johannes Göransson

Avstå från tragedierna I

schwedisch | Leif Holmstrand

I

avstå från tragedierna och matlagningsprogrammen och din hund och dina

många vänner och se absolut inte nyheterna eller nagelbanden #krascha

               Vi har ingen kropp. Det gör verkligen inget.

               Knappt några tankar heller. Alla andras

               kroppar och tankar har vi,

               och allt ljus och allt mörker i låtsasvärlden:

               jämngrått sidenskimrande utslätat

               silverminne, ingen nutid. Eller bara, kan ju

               inte se skillnad.

              

© Leif Holmstrand
aus: Avstå från tragedierna
Trombone, 2017
ISBN: 9789188125088
Audio production: Leif Holmstrand

Refrain from Tragedies I

englisch

I

refrain from tragedies and cooking programs and your dog and your many friends

and absolutely don't watch the news or your cuticles #crash

                                   We have no body. That really doesn't matter.
                                   Barely any thoughts either. We do have 
                                   everybody else's bodies and thoughts,
                                   and all light and all darkness in the make-believe world:
                                   smooth-gray silk-shimmering evened out
                                   silver memory, no present. Or just a present,
                                   I can't see the difference.

Translated by Johannes Göransson