Deborah Garfinkle 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 5 Gedichte übersetzt

aus: tschechisch nach: englisch

Original

Übersetzung

[Vrátila ses…]

tschechisch | Jonáš Hájek

Vrátila ses na moje narozeniny
jako ten nejhezčí dárek
pro tu příležitost
nechali jsme se ostříhat

Mír na zemi daruj nám

Krmil jsem tě lahůdkami
byly to poslední Vánoce
v listopadu

Mír na zemi daruj nám

Zalévám tvoje parte
na zaneřáděném stole
Rok bez diáře, poznávám svůj sebepis
v přílišném množství automatických oprav

Nezřekni se nás

© Jonáš Hájek
aus: unpublished manuscript
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

[You came back…]

englisch

You came back for my birthday
like the most beautiful gift
to celebrate the occasion
we got our hair cut

Grant us peace on Earth

I fed you on delicacies
it was the last Christmas
in November

Grant us peace on Earth

I’m watering your obituary
on a filthy table
a year without a diary. I recognize my self-tale
in the myriad autocorrections

Don’t abandon us

Translated by Deborah Garfinkle

Cesta na sever

tschechisch | Jonáš Hájek

V holé pustině Nordkappu
sbíráme kusy lastur
rozklovaných ptáky:
na kamenité louce
rostou jak brusinky.

Do mňoukající Libně
přivede navigace
jen zasmrádlou drť:
úlomky z konce světa
nejsou na export.

© Jonáš Hájek
aus: unpublished manuscript
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

The Journey North

englisch

In Nordkapp’s barren wasteland
we collect bits of shells
pecked apart by the birds:
they grow like cranberries
on the stony meadow.

To caterwauling Libeň
the GPS brings
only stinking trash:
fragments from the ends of the Earth
aren’t good for export.

Translated by Deborah Garfinkle

Bázeň

tschechisch | Jonáš Hájek

„Když tě příroda dobíjí,
proč si připadáš divně?“
ptají se přátelé
při návratu z procházky.

Voda se vrhá na valoun
stále stejně, na svazích
s humusem dozrává
diskrétní čas údolí.

Z jeskyně však může vyjít
inspirovaný básník,
líbající se pár
nebo vrah z blízké školy.

Tak je nepochopitelnost
sama sobě nevěrná,
vždycky přistižená
jakoby in flagranti.

© Jonáš Hájek
aus: Básně 3
Praha: Triáda, 2013
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Awe

englisch

“If nature recharges you,
why do you feel so strange?”
your friends ask
as you return from a walk.
 
Water plunges onto a boulder
just the same; on the slopes
the discrete time of the valley
ripens with soil.

Yet an inspired poet,
a couple in love
or a killer from a nearby school
can emerge from a cave.

Thus, the unfathomable
remains unfaithful to itself
as if always caught
somewhat inflagranti.

Translated by Deborah Garfinkle

[Kde jsem byl…]

tschechisch | Jonáš Hájek

Kde jsem byl, když propukl kaštan?
V nějakém muzeu. Jenom těžká taška
byla mou kotvou: pouliční křižník.

Tady narozen, tři metry níž umřel.
Mistrovy šachy, brýle, ba co hůře,
nepříjemná baba u zdi. Tvá bližní.

Anebo na výletě: jednodenní nomád.
Déšť přihnal se jak útlá servírka.
Štít velehor se zvedal jako dogma.

© Jonáš Hájek
aus: Básně 3
Praha: Triáda, 2013
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

[When the chestnut burst…]

englisch

When the chestnut burst where was I?
In a museum. With just a heavy bag
for my anchor; a naval carrier cruising the street.
 
Born here; died three meters below.
The Master’s chess set, eyeglasses, even worse:
the nasty old hag by the wall. Your neighbor.

Or on a trip; a nomad for a day.
The rain came rushing like a slim waitress.
The high peaks held up like dogma.

Translated by Deborah Garfinkle

Přechody

tschechisch | Jonáš Hájek

1984 až: jsem člověk hranic.
Město rozdělené dvěma státy.
Co je i není vidět. Kurva mě
přemlouvá. Jestli vážně něco

nechci. Nechci i když pak na
to myslím. Nechci tu hranici
přecházet příliš snadno. Bál
jsem se. Jisté meze tu jsou.

Té jedné části chybí srdce a
tak odumírá. Jen samé herny.
Pojem Hájek jako takový není
jednoznačný a má následující

významy.

© Jonáš Hájek
aus: Básně 3
Praha: Triáda, 2013
Audio production: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Transitions

englisch

1984 to: I am a man of borders.
A city divided by two states.
What can and can’t be seen. A hooker
gives me the come on. Whether I really

don’t want anything. I don’t, even if
I think about it afterwards. I don’t want
to cross the border too easily. I was
afraid. There are certain limits.

One part is missing a heart and
is dying out. Nothing but casinos.
The term Hájek, as such, isn’t
explicit and has the following

meanings.

Translated by Deborah Garfinkle