Adrian Nathan West 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 3 Gedichte übersetzt

aus: katalanisch nach: englisch

Original

Übersetzung

Certesa

katalanisch | Mireia Calafell

Saber interpretar què està dient
una piscina deserta quan fa fred,
una nòria aturada un dilluns qualsevol
sense núvols de sucre ni llums de neó,
o el tendal d’aquell circ que ja han desmuntat
–prou d’acrobàcies, de trucs, de màgia.

Entendre i acceptar que són això també:
dies tediosos buits d’atracció,
un paisatge insòlit que amenaça,
que es fa present cíclicament.

Saber-ho és, a la vegada,
acollir la certesa que el teu cos
no serà –no podrà ser– totes les nits
aquesta festa d’ara.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Certainty

englisch

Knowing how to interpret the words
of an empty pool amid the cold,
a Ferris wheel stalled on an humdrum Monday
sans sugar clouds or neon lights,
or a circus tent dismounted
– enough of acrobatics, trickery, magic.

Understanding and accepting that they are also this:
tedious days, devoid of attraction,
an eerie landscape that harbors menace,
that makes itself present cyclically.

Knowing this is, at the same time,
Accepting the certainty that your body
will not be – cannot be – every night
this present holiday.

Translated by Adrian Nathan West.

Balenes franques

katalanisch | Mireia Calafell

Quina delícia el joc de les balenes
quan no hi havia espècies ni hemisferis.
Quanta complicitat sota la mar
abans de l’espetec, de l’estampida,
d’aquell fugir sense saber per què
cap a altres oceans i separar-se,
d’aquell partir-se el gel inexplicable.
I ja mai més els dies sense temps
on tot el que calia era saltar,
i ja mai més foren regals les ones
sinó un recordatori de distàncies,
el dolor constant de qui ha perdut l’altre.

S’estimaven, jo sé que s’estimaven.
És fàcil reconèixer en els teus ulls
el moviment tectònic de l’adéu,
l’angoixa a la mirada de les bèsties,
com d’alts eren els salts que tu i jo fèiem.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Guileless whales

englisch

What joy the play of the whales
when there were no species or hemispheres.
What complicity beneath the sea
before the rift, the stampede,
the elusion without knowing why
to other oceans, and separating,
the inexplicable splitting of the ice.
And never again the timeless days
when all there was to do was leap,
and the waves were no longer gifts
but rather mementoes of distances,
the enduring pain of having lost the other.

They love, I know they love.
It’s easy to see it in their eyes,
the tectonic movement of valediction,
the anguish in the beasts’ gaze,
how high you and I leapt.

Translated by Adrian Nathan West.

Naufragi

katalanisch | Mireia Calafell

Pel canal obert que deixen les esquenes
baixa com l’aigua el temps de les promeses.
Dormiu i no veieu desfilar els verbs
–còdols que desemboquen a altres mars–:
veureu, fareu, tindreu, viureu, sereu.
No us ho pensàveu, no ho esperàveu,
però el cabal del desencís ha anat pujant
i al llit, sou el que éreu: una parella
que ja no es mulla i va al revés, en desacord,
desfent l’amor, apassionadament.

© Mireia Calafell
aus: Tantes mudes
Audio production: Catalunya Ràdio

Shipwrecks

englisch

In the open canal behind backs turned away
the time of promises flows off like water.
You sleep and you don’t see the words file past
– pebbles washed away to other seas –:
you will see, you will do, you will have, you will leave, you will be.
You didn’t think it, you didn’t hope it,
but the current of disillusion gathers force
and in the bed, you are what you were: a pair
that refuses to wade in now and pulls back, in discord,
unmaking love with a passion.

Translated by Adrian Nathan West.