Daniela Theinová 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 3 Gedichte übersetzt

aus: englisch nach: tschechisch

Original

Übersetzung

An Teach Tuí

englisch | Vona Groarke

Thistledown, fuchsia, flagstone floor:
this noun house has the wherewithal
to sit out centuries

squat between bog-water darkness
and rooms turned inside out to summer,

straw-coloured months of childhood
answering each other

like opposite windows
in thick-set walls

that sunlight will cajole.

Tea roses bluster the half-door.
Rain from eaves footfalls the gravel.

A robin, cocksure of himself,
frittered away all morning in the shrub.

If I knew how to fix in even one language
the noise of his wings in flight

I wouldn’t need another single word.

© Gallery Press
aus: Spindrift
Oldcastle: Gallery Books , 2009
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

An Teach Tuí

tschechisch

Bodláčí, fuchsie, podlaha z plátů břidlice:
tenhle substantivní dům

má očividně na to,
aby přečkal staletí,

vsazený mezi močálovou temnotou
a pokoji obrácenými rubem k létu,

měsícům dětství v barvě slámy
podobajícím se jeden druhému

jako protilehlá okna v podsaditých zdech
obluzovaných slunečním světlem.

Čajová růže bouří u holandských dveří.
Déšť z okapů podupává na oblázcích.

Červenka, přehnaně sebejistá,
promarnila celé ráno v křoví.

Vědět tak, jak v libovolném jazyce
zachytit zvuk jejích křídel za letu,

nepotřebovala bych už ani slovo.

přeložila Daniela Theinová
z: Vona Groarke: Spindrift. Přeložila Daniela Theinová. Opus, Zblov 2011

Away

englisch | Vona Groarke

I babysit by Skype,
breakfast to their lunch,
lunch to their dinner.

I straighten uniforms, ask French,
nag music practice, argue Friends,
trim their Bebo access.

I touch their silky faces on my screen.
I am three thousand miles ago,
five hours in the red.

What would it take –
one crossed cyber wire,
a virtual hair’s breadth awry –

for these synapsed hours
to bloat to centuries,
for my background

to be rescinded
to a Botticelli blue,
my webcam image

ruffed and pearled,
speaking vintage words
into spindrift?

Or, failing that,
for me to be headlonged
into light years off

to the room of an obsolete laptop
where I Skype and Skype
and no one answers,

where I Google Earth to see
if the world namechecks
for me this morning

my son’s bike in the garden,
my daughter’s skirt
on the line?

© Gallery Press
aus: Spindrift
Oldcastle: Gallery Books , 2009
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Jinde

tschechisch

Děti hlídám po Skypu,
snídám k jejich obědu,
obědvám, když večeří.

Oprašuju uniformy, vyptávám se na fráninu,
přemlouvám je ke cvičení, probírám i Přátele
a kontroluju přístup k Bebu.

Hedvábné tvářičky hladím přes monitor.
Jsem pět tisíc kilometrů pozadu
a pět hodin v mínusu.

Jak málo by stačilo –
jediný překřížený drátek,
narušená virtuální vzdálenost –

aby se ty napojené hodiny
protáhly do staletí,
aby se mi pozadí

plochy smazalo
do Botticelliho modři,
obraz webkamery

se rozvlnil a zpěnil,
pronášeje starobylá slova
do mořské vodní tříště?

Nebo, pokud tohle selže,
abych byla střemhlav vržena
do vzdálenosti světelných let,

do pokoje se zastaralým laptopem,
kde skypuju a skypuju
a nikdo se mi neozývá,

kde googluju svět,
jestli dneska ráno
vyvolává

kolo syna na zahradě
nebo sukni dcery
na prádelní šňůře? 

přeložila Daniela Theinová
z: Vona Groarke: Spindrift. Přeložila Daniela Theinová. Opus, Zblov 2011

Purism

englisch | Vona Groarke

The wind orchestrates
its theme of loneliness
and the rain
has too much glitter in it, yes.

They are like words, the wrong ones,
insisting I listen to sense.
But I too am obstinate.

I have white walls,
white curtained windows.
What need have I
of the night’s jet-black,
outlandish ornament?

What I am after
is silence
in proportion
to desire

the way music plumbs
its surfaces
or straight words do
the air between them.

I begin to learn
the simple thing

burning through
to an impulse at once lovely
and given to love
that will not be refused.

© Gallery Press
aus: Spindrift
Oldcastle: Gallery Books , 2009
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

Purismus

tschechisch

Vichr instrumentuje
své téma samoty
a přehnaný lesk
deště hraje do noty.

Jsou jako slova, ta lživá,
co poroučí naslouchat rozumu.
Jenže i já jsem paličatá.

Mám všechny zdi bílé,
na oknech bílé záclony.
K čemupak je mi
černočerný výstřelek
ornamentu noci?

To, na čem mi záleží,
je ticho
úměrné
touze,

jako hudba provažuje
svoje hladiny,
nebo přímá slova to,
co leží mezi nimi.

Pomalu se učím
samozřejmosti

narůstající
v nutkání, zároveň milé
a náchylné k milování,
jež dojde naplnění.

přeložila Daniela Theinová
z: Vona Groarke: Spindrift. Přeložila Daniela Theinová. Opus, Zblov 2011