Alexander Zapol  (Александр Заполь)
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 11 Gedichte übersetzt

aus: lettisch, englisch nach: russisch

Original

Übersetzung

*** [Tuvojas negaiss]

lettisch | Artis Ostups

Tuvojas negaiss, jau ievas tam vēdina aleju.
Krampjaino sakņu simtkājis saspringst gaidās.

Kāds vecs vīrs pagalmā giljotinē gaili,
izrautu no pieticīgās pils, konkubīņu spārniem.

Galva izbrīnā ieplestām acīm iekrīt zālē.
Bende ir tukšs kā bluķa seklā iedobe,

kurā ātri žūst asins; pirmais grāviens, suņa smilksti.
Skan mūzika cirvim stiegrainā rokā.

© Artis Ostups
aus: Fotogrāfija un šķēres
Rīga: Mansards, 2013
Audio production: Haus für Poesie / 2017

*** [Близится ураган]

russisch

Близится ураган, уже черемуха проветривает ему аллею.
Напряженно ждет сороконожка судорожных корней.

Старик во дворе гильотинирует петуха,
вырванного из незатейливого замка, из крыльев конкубин.

Голова с изумленно раскрытыми глазами падает в траву.
Палач опустошен, как мелкая выбоина колоды,

где быстро ссыхается кровь, первый раскат, собачий визг.
Звучит музыка для топора в жилистой руке.

Перевёл с латышского Александр Заполь

Nakts atspulgi

lettisch | Artis Ostups

Prieks manī allaž gūst virsroku; tāpēc manas ierašanās ir patiesākas par manām aiziešanām. Dodoties prom, bieži nav pieklājīgi izrādīt prieku.
Andrē Žids, „Ja grauds nemirst”

Viņš mostas pilsētā zem drūpoša mēness — tūkstoš atspulgos izdziest mērijas apstādījumi, lampas tos ved cauri ielām, kā sirds ķermeni ved; tāpat izdziest logi uz istabām, kas piebriest no bezmiega, kroplīgi izliekdamas stiklu, un viņa seju, kas nupat gulēja tumša kā aizdurve, uzlauž pienaina gaisma — acis izburza no plakstiem. Viņš mostas pilsētā, kas nakšņo, sagāzta pret zemieni, un dzinēju dūkoņa, rītausmas lingua franca, saskaņo šīs parādības ar viņa soļiem, tiem izzūdot laukos.

© Artis Ostups
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Отблески ночи

russisch

Радость преобладает в моем характере, поэтому при встречах мои чувства более искренни, чем при расставаниях. Ведь часто бывает неуместно выражать радость при уходе.
Андре Жид. Если зерно не умрет (Пер. Е. Гречаной)

Он просыпается в городе под крошащейся луной — в тысяче отблесков меркнут насаждения мэрии, лампы ведут их по улицам, как сердцем тело ведомо; вот так и окна комнат гаснут, набухая от бессонницы, уродливо кривя стекло, и его лицо, которое только что лежало темным, как задверье, взламывается молочным светом — глаза выкомканы из-под век. Он просыпается в городе, который ночами кренится к низине, и гудение моторов, lingua franca рассвета, сочетает эти явления с его шагами, пропадающими в полях.

Перевёл с латышского Александр Заполь
http://textonly.ru/mood/?issue=46&article=38979">TextOnly, вып. 46 (2017)

Hanzas iela

lettisch | Artis Ostups

Stāvēt naktī uz balkona — pa kreisi starp skursteņiem bēguļo mēness, pa labi kāds pāris nozūd Aleksandra vārtos — un vientuļas ārišķības dēļ grozīt pirkstos karafes korķi no dzidra Bohēmijas stikla. Stāvēt kā muižniekam rītasvārkos ainavas priekšā un pat nenojaust, ka šis brīdis, it kā vienīgi tavs, pieder pavisam citai dzīvei, kas negaidīti — kā brāzmā ierauta lente — te ievijusies, lai jau pēc mirkļa atgrieztos tumsā. — Kādas šķembas sevī glabā šī pilnīgā forma?

© Artis Ostups
aus: Žesti
Rīga: Neputns, 2016
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Улица Ханзас

russisch

Стоять на балконе ночью — слева меж труб месяц в бегах, справа пара пропала в Александровской арке — и ради показного одиночества вертеть в руке графинную пробку прозрачного богемского стекла. Стоять как помещик в шлафроке перед пейзажем и даже не догадываться, что эта минута, как будто только твоя, принадлежит совсем иной жизни, которая нечаянно — словно подхваченная порывом ветра лента — вплелась тут, чтобы уже через миг вернуться в темноту. — Какие осколки скрывает в себе эта полная форма?

Перевёл с латышского Александр Заполь
http://textonly.ru/mood/?issue=46&article=38979">TextOnly, вып. 46 (2017)

Vēstules Zuzetei

lettisch | Artis Ostups

Pūš austrenis, Helderlīna mīļākais vējš, — vismaz kopš 1803. gada, kad viņš Tībingenē sacer himnu „Andenken”, un līdz pat šim brīdim zem pavisam citām papelēm. Tie var būt pumpuri lēnā sprādzienā vai septembra ēnas, piebirušas ziediem (ja reiz maldīties laikā), bet es nespēju tur pazust kopā ar tevi, kas vienmēr paliec svešumā. Līdzīgi Helderlīns dzīvoja Zuzetei, Frankfurtes baņķiera sievai, Diotīmai vēlīnajos tekstos — kurai daudz rakstīja, līdz zaudēja prātu un galdnieks Cimmers, izglītots vīrs, atvēlēja viņam istabu tornī ar skatu uz upi un pļavām. Vairs ne miņas no brūni iedegušas miesas, tikai tēlu aptumsums.

© Artis Ostups
aus: Žesti
Rīga: Neputns, 2016
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Письма Сюзетте

russisch

Дует норд-ост — любимый ветер Гёльдерлина, по крайней мере, с 1803 года, когда он в Тюбингене написал гимн „Andenken”, — и дует до сих пор под совсем иными тополями. Это могут быть почки в медленном взрыве или сентябрьские тени, засыпанные цветами (если вдруг ошибиться временем), но я не могу исчезнуть там вместе с тобой, ты остаёшься всегда на чужбине. Так же Гельдерлин жил для Сюзетты, жены франкфуртского банкира, Диотимы в поздних текстах — которой он много писал, пока не лишился рассудка, и столяр Циммер, просвещенный муж, отвел ему комнату в башне с видом на реку и луг. Больше ни следа загорелого тела, лишь помрачение образа.

Перевёл с латышского Александр Заполь
http://textonly.ru/mood/?issue=46&article=38979">TextOnly, вып. 46 (2017)

Rīta vērojumi

lettisch | Artis Ostups

Es esmu iedvesmots no 10:23 līdz 11:47.
Ēriks Satī, „Diena mūziķa dzīvē”

1. Mainoties sezonām, mūsu brokastis kļūst arvien barokālākas.

2. Negaisa sinhronizētas lapotnes → gaisma kā pāršķeļot augli.

3. Tu jautā, vai atceros mēnesi izžautā kreklā; ūdens aptumšo vāzi.

4. Piezīme burtnīcā: „Dzeja ir vilšanās valodā.” Pierādījumi?

5. Nav atšķirības starp manām smadzenēm un plūmes kauliņu.
 
6. Pirmais pierādījums: no vārda „putns” nekrīt spārnaina ēna.

7. Mēs pagaisīsim kā trokšņi, kas pārtiek no mūsu plaukstām.

© Artis Ostups
Audio production: Haus für Poesie / 2017

Утренние наблюдения

russisch

Первое вдохновение: от 10.23 до 11.47.
Эрик Сати. День музыканта (Пер. Ю. Ханона)

1. С каждым новым временем года наш завтрак становится всё барочней.

2. Синхронизированная листва грозы → свет, как когда рассекаешь фрукты.

3. Спрашиваешь, помню ли я луну в вывешенной рубашке; с водой ваза темнее.

4. Заметка в тетради: «Поэзия — это разочарование в языке». Доказательства?

5. Никакого различия между моим мозгом и косточкой сливы.

6. Первое доказательство: от слова «птица» не падает крылатая тень.

7. Мы стихнем, как шум, что кормится с наших ладоней.

Перевёл с латышского Александр Заполь
http://textonly.ru/mood/?issue=46&article=38979">TextOnly , вып. 46 (2017)

The Apartment

englisch | Ryan Van Winkle

                                          Our new walls,
                                          empty in the dusk,
                                          hang like sheets
                                          before first light

There is a driven nail
by the stove that could
hold a pan if the walls
stay sturdy. And the

                                                                             old tenants left a mirror in the
                                                                             bedroom which looks back at
                                                                             staring walls with fine cracks
                                                                             like a museum's basement vase

                                                               there are brown smears
                                                               in the study – chocolate, blood
                                                               or shit, we don’t know what
                                                               will happen to us here or what

           will settle on rented walls
           or if nothing will settle
           at all. We’ve just moved

                                                                             and already we are bitter
                                                                             cranberries in each other’s
                                                                             mouths, biting about photos,
                                                                             the place of the table, lay

of the bed. The apartment is a City
Hall we cannot fight. So we turn
like lawyers, against each other,
let the walls stare. There is a mirror

                                                               to look into, a nail to hang onto.
                                                               Our unopened boxes hide in corners
                                                               and closets like beaten children.
                                                               And we will take the blood

off the walls and the dust
from the shelves. We have one
year together in a place that
is empty at dusk and feels like fog

                                                               inside and between us,
                                                               and Christ, tomorrow,
                                                               we will live here.

© Ryan van Winkle
aus: Tomorrow, We Will Live Here
London: Salt Publishing, 2010
Audio production: Ryan van Winkle & Colin Fraser (Culture Laser productions)

Квартира

russisch

                                          Наши новые стены
                                          пустые в сумерках
                                          висят как простыни
                                          перед рассветом

Вбитый над плитой
гвоздь сможет удержать
сковородку, если стена
будет крепко стоять. И зеркало

                                                               в спальне от прошлых жильцов
                                                               уставилось в стены в трещинах
                                                               словно на вазы в подвальных
                                                               помещениях музея

                                                       и в коричневых разводах
                                                       в кабинете — шоколад, дерьмо
                                                       или кровь, непонятно, что
                                                       будет с нами здесь или что

           найдет место на снятых стенах
           или вообще ничего не найдет
           себе места. Мы только въехали

                                                                         а уже клюквенной горечью
                                                                         полним друг другу
                                                                         рты, ругаясь по поводу фоток
                                                                         места, где будет стол, где ставить

кровать. Квартира словно начальник
что прав всегда. И мы обращаемся
в прокуроров друг друга,
пусть пялятся стены. Тут зеркало

                                                        чтоб смотреться, гвоздь, чтоб болтаться.
                                                        Нераспакованные коробки прячутся
                                                        по углам и шкафам, как прибитые дети.
                                                        И кровь будет нами

стерта со стен и пыль
с полок. У нас есть
год на двоих в месте
пустом на закате, с туманом

                                                               внутри и между нами,
                                                               и, Боже, с завтрашнего дня
                                                               мы будем тут жить.

Перевёл Александр Заполь

DJ Spinoza Talks to Flipper

englisch | Eugene Ostashevsky

He walks around walks around
DJ Spinoza

He looks like a circle
from which sticks out a snorkel

He says, Hey Flipper
You’re next in line

for the French throne!
For your directions aren’t overthrown

by th’ element they swim in
You almost talk

whereas I sit under infinitesimal pieces of glass
instead of doing philosophy

If I were a rich man
all day I would tiddi-tiddi-dum

for the order of tiddi-tiddi-dum
repeats the order of things

I know
it is so

Look,
              A cow flies
              A fly cows

              A rat larks
              A lark rats

              But a dog dogs
              A bug bugs

All sorts of things are happening
in the bayou

© Eugene Ostashevsky
aus: The Life and Opinions of DJ Spinoza
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Диджей Спиноза беседует с Флиппером

russisch

Он ходит около ходит около
диджей Спиноза

Подобен кругу
с торчащей трубкой

Он говорит, Эй Флиппер
ты следующий

на французский трон
Раз твой образ правления не побежден

стихиями, где он плывет
Ты почти говоришь

тогда как я сижу под бесконечно малыми осколками стекол
вместо того, чтобы философствовать

Будь я богат
весь день бы я пара-папа-бам

раз порядок пара-папа-бам
повторяет порядок вещей

Есть знак
что это так

Смотри,
              конь рысью
              рысь конем

              жучка бычится
              бык жучится

              но - дожил дог
              и выпьет выпь

Всякое разное происходит
в топях

[пер. Александр Заполь]

Spinoza / Jacob

englisch | Eugene Ostashevsky

When his father lay dying
DJ Spinoza knelt before him in goatskins
and pretended he was someone else.

Cropdusters buzzed over the cornfields,
the knocking of washing machines was heard throughout the land
and the olive trees produced olives with newfound, masculine power.

Poor father! He was becoming smaller,
growing waxier and more inaccessible.
His face bore the stamp of chemotherapy.

He made efforts to speak, but the words shattered
into letters stamped on white plastic blocks in the game of Boggle.
The family bent forward to see what he was saying.

It was, “màmochka, màmochka.”
DJ Spinoza unwittingly looked at his own mother,
who sat as close to the bed as she could, grasping his father’s hand.

© Eugene Ostashevsky
aus: The Life and Opinions of DJ Spinoza
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Спиноза / Иаков

russisch

Когда отец его умирал,
диджей Спиноза в козьих шкурах преклонил перед ним колена
и прикинулся кем-то другим.

Над полями жужжали кукурузники,
стук стиральных машин был слышен над всею землёй,
и масличные деревья печатали маслины со вновь обретённой,
       мужественной силой.

Бедный отец! Он становился меньше,
всё более восковым и замкнутым.
На лицо его легла печать химиотерапии.

Он пытался что-то сказать, но слова рассыпа́лись
на буквы, выдавленные на белых пластмассовых кубиках в игре в
       Боггл
Семья наклонилась вперёд, чтоб увидеть, что он говорит.

Это было: «мамочка, мамочка».
Диджей Спиноза непроизвольно взглянул на свою мать,
которая сидела как можно ближе к кровати, сжимая руку его отца.

пер. Александр Заполь

Now the Lord Said to DJ Spinoza

englisch | Eugene Ostashevsky

Now the Lord said to DJ Spinoza,
Get out of your country!

And DJ Spinoza said to the Lord,
What country are you talking about, Lord?

And the Lord said to DJ Spinoza,
Good start, good start, for I shall make you lost among nations.

And DJ Spinoza said to the Lord,
Make me lost among nations, Lord, for I am already lost among myself.

And the Lord said to DJ Spinoza,
Why do you bring up personal problems? Hire a therapist—you who made
       the schools ring with Sic probo!

And DJ Spinoza said to the Lord,
Lord, is not the set of things in your apprehension infinite?

And the Lord said to DJ Spinoza,
All things are one thing but the irrationals are something else. Haven’t you
       heard of the diagonal proof?

And DJ Spinoza said to the Lord,
So there is another God above you?

And the Lord said to DJ Spinoza,
Read my lips: get out of your country!

And DJ Spinoza said to the Lord,
But surely just the fact that you’re talking in language means you admit of
       emotions.

And the Lord said to DJ Spinoza,
Do you want to be numbered on the tip of my boot?

And DJ Spinoza made himself scarce. He lived among the deaf and became
       as one blind. He lived among the blind and became as one deaf. He saw
       never the sea. He awoke in a room with four walls.
The room moved. He heard the voice of a child but what it said he ignored.
       He awoke from awaking. He was aged, wrinkled, hairless, toothless. He
       remembered nothing of what had happened to him.

© Eugene Ostashevsky
aus: The Life and Opinions of DJ Spinoza
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

И сказал Господь диджею Спинозе

russisch

И сказал Господь диджею Спинозе,
       Изыди от своей земли!

И сказал диджей Спиноза Господу,
       О какой земле говоришь ты, Господи?

И сказал Господь диджею Спинозе,
       Неплохое начало, ибо рассею тебя по всем народам.

И сказал диджей Спиноза Господу,
       Рассей меня по всем народам, ибо уже сам по себе рассеян я.

И сказал Господь диджею Спинозе,
       Зачем ты привносишь свои личные проблемы? Пойди к
       психотерапевту — ты, что наполнил школы звоном своих
       доказательств!

И сказал диджей Спиноза Господу,
       Господи, разве множество вещей в твоём понимании имеет конец?

И сказал Господь диджею Спинозе,
       Все вещи — одно, но иррациональные числа — нечто другое.
       Слышал ли ты о диагональном методе?

И сказал диджей Спиноза Господу,
       Значит, есть другой Бог над тобою?

И сказал Господь диджею Спинозе,
       Читай на устах моих: изыди от своей земли!

И сказал диджей Спиноза Господу,
       Определённо, тот факт, что ты говоришь на языке, значит, что ты
       допускаешь эмоции.

И сказал Господь диджею Спинозе,
       Хочешь быть обречён носку моего ботинка?

И сделался диджей Спиноза мал и скуден. И жил среди глухих и стал
       сам слеп. И жил среди слепых и стал сам тугоух. И никогда не
       видел он моря. И проснулся в комнате о четырёх стенах.
Комната сдвинулась. Он услышал голос ребёнка, но пропустил мимо
       ушей сказанное им. Он проснулся из пробуждения. Он был стар,
       сморщен, беззуб, лыс. Он не помнил ничего, что случилось с ним.

пер. Александр Заполь

The Last DJ Spinoza

englisch | Eugene Ostashevsky

DJ Spinoza
is a mighty wrestler

His angel is a book
He dreams he climbs

lines of print
He shall be a father

of notions
O DJ Spinoza

dandruff speckles
your gaberdine

Your wife squints
as if threading a needle

Behind your house
your children torture a cat

Nations shall cast off your yoke
after murderous convulsions

Your streets shall fill
with confusion of faces

Your synagogues shall convert
to movie theaters and swimming pools

You shall be replaced
with the silicon chip

since you are both so small
and so black

© Eugene Ostashevsky
aus: The Life and Opinions of DJ Spinoza
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Последний диджей Спиноза

russisch

Диджей Спиноза —
могучий борец

Его серафим — книга
Он грезит о восхождении

по печатным строкам
Станет отцом множества

речей
О, диджей Спиноза

перхоть усеяла
твой габардин

Жена твоя косит
словно нитку вдевает в иглу

За забором
твои дети мучают кошку

Народы сбросят твоё иго
после смертельных конвульсий

Сумятицей лиц
исполнятся твои улицы

Синагоги твои обратятся
в кинотеатры и бассейны

Тебя заменит
полупроводниковый чип

Ибо так мал ты
и так чёрен

пер. Александр Заполь

Dear Owl

englisch | Eugene Ostashevsky

Dear Owl
you have big eyes

feathers that stick in all different directions
you wake up

your panties are funny
You hear

the sounds words make
as they plead for life

that’s all that remains
of the language of language

O Owl
among leaves

what is this forest
of “letters,” black light

of unintelligible suns
I cannot see

who I am
who you are

the difference between good and evil
the end of human desire

how to tell the truth
and why

Is this my life
Are you in it

© Eugene Ostashevsky
aus: The Life and Opinions of DJ Spinoza
Ugly Duckling Presse, 2008
Audio production: Literaturwerkstatt Berlin, 2013

Дорогая Сова

russisch

Дорогая Сова
у тебя большие глаза

перья торчат в разные стороны
ты просыпаешься

и трусики у тебя смешные
слышишь

слова издают звуки
словно молят о жизни

вот и все что осталось
от языка языка

О Сова
среди листьев

что тут за лес
«букв», черный свет

невнятных разуму солнц
Не вижу

кто я
кто ты

разницу между добром и злом
предел желания

как сказать правду
и зачем

Это моя жизнь
Это ты в ней

пер. Александр Заполь