Zbigniew Dmitroca 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 5 Gedichte übersetzt

aus: russisch nach: polnisch

Original

Übersetzung

ПЕСНЬ ОДИССЕЯ

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Когда мой корабль причалит к берегу,
Вместе со мной сойдет на берег песня,
Её прежде слушало только море,
Где она соперничала с зовом сирен.
В ней будут только влажные гласные звуки,
Которые так звучат в бледном переводе
С языка скитаний на язык причала:

Я люблю тебя охрипшим криком морских чаек,
Клекотом орлов, летящих на запах печени Прометея,
Тысячеликим молчаньем морской черепахи,
Писком кашалота, который хочет быть ревом,
Пантомимой, исполненной щупальцами осьминога,
От которой все водоросли встают дыбом.

Я люблю тебя всем моим телом вышедшим из моря,
Всеми его реками, притоками Амазонки и Миссисипи,
Всеми пустынями, возомнившими себя морями,
Ты слышишь, как их песок пересыпается в моем пересохшем горле.

Я люблю тебя всем сердцем, легкими и зеницей ока,
Я люблю тебя земной корой и звездным небом,
Падением водопадов и спряжением глаголов,
Я люблю тебя нашествием гуннов на Европу,
Столетней войной и татаро-монгольским игом,
Восстанием Спартака и Великим переселением народов,
Александрийским столпом и Пизанской башней,
Стремлением Гольфстрима согреть Северный полюс.

Я люблю тебя буквой закона тяготения
И приговором к смертной казни,
К смертной казни через вечное падение
В твой бездонный Бермудский треугольник.

© Новый ключ
aus: «Ода времени», стихотворения
Новый ключ, 2010
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Pieśń Odyseusza

polnisch

Kiedy mój okręt dobije do brzegu,
Razem ze mną na brzeg zejdzie pieśń,
Wcześniej słuchało jej tylko morze,
Gdzie rywalizowała z nawoływaniem syren,
Będą w niej tylko wilgotne samogłoski,
Które tak dźwięczą w bezbarwnym przekładzie
Z języka tułaczki na język przystani:

Kocham cię ochrypłym krzykiem mew,
Skrzekiem orłów, lecących za zapachem wątroby Prometeusza,
Tysiąclicym milczeniem morskiego żółwia,
Piskiem kaszalota, który chce być rykiem,
Pantomimą, wykonaną przez macki ośmiornicy,
Przez którą wszystkie wodorosty stają dęba.

Kocham cię całym moim ciałem, które wyszło z morza,
Wszystkimi jego rzekami, dopływami Amazonki i Missisipi,
Wszystkimi pustyniami, rojącymi, że są morzami,
Słyszysz, jak ich piasek przesypuje się w moim zaschniętym gardle.

Kocham cię całym sercem, płucami i źrenicą oka,
Kocham skorupą ziemską i gwiezdnym niebem,
Spadaniem wodospadów i odmianą czasowników,
Kocham cię najazdem Hunów na Europę,
Wojną stuletnią i jarzmem tatarsko-mongolskim,
Powstaniem Spartakusa i wielką wędrówką ludów,
Słupem Aleksandra i pizańską wieżą,
Dążeniem Golfstromu, by ogrzać biegun północny.

Kocham cię literą prawa ciążenia
I wyrokiem śmierci,
Śmierci przez wieczne spadanie
W twój bezdenny Trójkąt Bermudzki.

Tłumaczenie: Zbigniew Dmitroca

УРОК АНАТОМИИ

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Простите
ученики
но из моего скелета
не выйдет
хорошего наглядного пособия

Еще при жизни
я так любил жизнь и свободу
что взломал свою грудную клетку
чтобы дать волю сердцу
а из каждого ребра
я пытался
сотворить женщину

Голову еще при жизни
я ломал
над вопросами жизни

Какой уж тут
череп

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Lekcja anatomii

polnisch

Wybaczcie
uczniowie
ale z mojego szkieletu
nie będzie
pomocy naukowej

Jeszcze za życia
tak kochałem życie i wolność
że włamałem się do swojej klatki piersiowej
żeby uwolnić serce
a z każdego żebra
próbowałem
stworzyć kobietę

Głowę jeszcze za życia
łamałem sobie
nad tajnikami życia

Co komu
z takiej czaszki

Przełożył Zbigniev Dmitroca

ДИКИЙ ЗАПАД

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Там далеко
это всё там европа
где сербы поют «тамо далеко»
где англичане всей англией плывут в америку
где  французы хором ежедневно берут бастилию
где испанцы танцуют и мстят за похищение европы
где немцы перебирают бумаги и бегают на здоровье
где у швейцарцев на каждого своя дырка в сыре
где голландцы с надеждой ждут нашествия донкихотов
где шведы ходят в гости к датчанам
где итальянцы прыгают на своей одной ноге
где поляки еще не згинели
где турки тихо воссоздают свою византию
где македонцы добро дошли до индии
где русские никак не решат
где они
где восток где запад
и все же хотят быть этой европой

© Вячеслав Куприянов
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Dziki Zachód

polnisch

Tam daleko
to wszystko tam Europa
gdzie Serbowie śpiewają „tamo daleko”
gdzie Anglicy całą Anglią płyną do Ameryki
gdzie Francuzi hurmem codziennie obalają Bastylię
gdzie Hiszpanie tańczą i mszczą się za porwanie Europy
gdzie Niemcy przekładają papiery i biegają dla zdrowia
gdzie u Szwajcarów każdy ma swoją dziurkę w serze
gdzie Holendrzy z nadzieją czekają na najazd donkiszotów
gdzie Szwedzi chodzą w gości do Duńczyków
gdzie Włosi skaczą na swojej jednej nodze
gdzie Polacy jeszcze nie zginęli
gdzie Turcy cicho odtwarzają swoje Bizancjum
gdzie Rosjanie nijak nie mogą rozstrzygnąć
gdzie są
gdzie Wschód gdzie Zachód
a mimo wszystko chcą być tą Europą

Przełożył Zbigniev Dmitroca

СЛЕЗЫ МИРА

russisch | Wjatscheslaw Kuprijanow

Еще не ведая мирского горя
но уже осязая холод мира
и пугаясь его непроглядной ночи
чистыми слезами плачут дети

И уже взрослые на краю жизни
зачем они выросли не понимая
в беге времени улучив минуту
плачут темными тяжелыми слезами

И все-таки все по-разному плачут
чей-то плач разменная мелкая монета
а у иных и слезы золотые
они их складывают в отдельную копилку

Глядя на людей и ангелы плачут
их слезы снежинки в Рождественский вечер
а в обычные дни у их слез задача
поддерживать уровень мирового океана

© Новый ключ
aus: «Ода времени», стихотворения
Новый ключ, 2010
Audio production: Вячеслав Куприянов, 2013

Łzy świata

polnisch

Jeszcze nie znając ziemskich nieszczęść
ale już odczuwając zimno świata
i bojąc się jego nieprzeniknionej nocy
czystymi łzami płaczą dzieci

A już jako dorośli na krawędzi życia
nie rozumiejąc po co wyrośli
znalazłszy wolną chwilę w biegu czasu
płaczą ciemnymi ciężkimi łzami

A jednak wszyscy płaczą inaczej
płacz jednych to drobne monety
łzy innych są zaś szczerozłote
i zbierają je w osobnej skarbonce

Patrząc na ludzi płaczą też anioły
ich łzy to śnieżynki w wieczór bożonarodzeniowy
zaś w dni powszednie ich łzy mają zadanie
podtrzymywać poziom oceanu światowego

Tłumaczenie: Zbigniew Dmitroca

[ Почему стрекозы?]

russisch | Igor Pomerantsev

Почему стрекозы?
Да потому,
что их смысл прозрачен.
Потому,
что они на зависть мухам и бабочкам
перелетают моря,
ловко подогнув длинные ноги,
покрытые щетинкой
и увенчанные трёхчленистыми лапками.
Да хотя бы потому,
что одну из них можно схватить
брюшными придатками за шею
или за голову
и летать с ней до тех пор,
пока она не подогнет
кончик своего брюшка
к нужному – тебе – месту.
Да в конце концов потому,
что с такой можно пролетать
всю жизнь. 

© Igor Pomerantsev
Audio production: International Poetry Festival Meridian Czernowitz

[Dlaczego ważki?]

polnisch

* * *

Dlaczego ważki?
A dlatego,
że z natury są przejrzyste.
Dlatego,
że budząc zazdrość much i motyli
przelatują morza
zgrabnie podwinąwszy długie nogi,
pokryte włoskami
i zakończone trójdzielnymi łapkami.
A choćby dlatego,
że jedną z nich można złapać
przysadkami brzusznymi za szyję
albo za głowę
i lecieć z nią dopóty,
dopóki nie podwinie
koniuszka swojego brzuszka
do potrzebnego – tobie – miejsca.
A koniec końców dlatego,
że z taką można przelatać
całe życie...

przełożył Zbigniew Dmitroca