Stephan Teichgräber 
Übersetzer:in

auf Lyrikline: 7 Gedichte übersetzt

aus: tschechisch, slowakisch nach: deutsch

Original

Übersetzung

Orfické gesto: esej

tschechisch | Adam Borzič

I.
Je vůbec otázka, jestli dnes psát? Nastoluje se proti temnému nebi opět hrozivě nová. Tak vypadá neznámo, kterému chce strach hned obtáhnout ústní otvor obscénní rtěnkou.

Psát? To se ptám já, který má instinktivní důvěru v erupce a věří v Boha?

II.
Veškerý mysticismus poražen? A čím? Okem, které vidí, když nikdy neví, co přesně vidí oko druhé? Alespoň tak nás zprostředkovává čas; kontinuita příběhu zavdává podezření, že i nejdivočejší bajka je krotká a cudná…

Není to ani osvícencova paruka, natož brýle.

III.
Protože pozdní doba?

Na okamžik tomu znovu odmítnu věřit, a uvěřím, protože ve vaně, a já dnes její světlo, teplo a pěnu obzvlášť potřebuji, musím psát rukou na papír a klopýtající tělesný zápis (to nedoceněné tajemství křesťanství) na okamžik, záblesk, umožní otevřít dveře a čekat, i přesto, že jejich prázdno může vyplnit jenom čekání.

Z vany stoupá pára…

IV.
Angažovaní básníci (jsou-li opravdu tací?) se nemýlí, i když nic nevědí.
Bůh totiž přeje dětem (i kdyby byl jen hypotézou jedné temné noci).

Dnes, abychom mohli psát, nikoli pro ono oblé a vypouklé slovo záliba, museli bychom ještě jinak převrátit stůl s dějinami. Od základu bez falše, zbaveni i zbytkové imprese, v pravdě zranitelní, se prudce obrátit ve světle.

A to je nepředstavitelné. Proti takovému obratu je revoluce jen zpátečnice, prohánějící po parketu své umrlé tanečníky.

Pak by z rohu lesa vyšly básně…

V.
Fascinující Žižekova myšlenka moci pasivity tak radikální, že veškeré revoluční násilí je málo násilné.
Přeneseno na papír, i když Žižek podobně jako Lao-c’ lstivě lže, mizí rychle, rychleji písmena…
Představuji si domino…

VI.
Zajisté je psaní pokusem utéct choromyslné žábě Únavě, která se cpe stonky živosti a odporně slintá.
Takový útěk vyžaduje hbitou pomalost. Val jako moučná hora ukrývá na druhé straně příkop a běh měkkým ranním sluncem vzhůru.
(Závidím těm, kteří předstírají snadno a lehce, že je obluda nepožírá. Že i nadále v břečťanových rájích čtou šeptem a protější kopce odpovídají při zhasínajícím slunci. Že se jim dostává mladých odpovědí.)

VII.
Zajisté je psaní, dnes víc než kdy,
za předpokladu, že ono kdy opravdu známe,
v Knize tváří studiem proradně hloupé taktiky pomíjivosti.

Právě nyní se chce prodrat na moji stránku nalíčená za Japonku
(proč vždy vystupuje v mých básních jako Japonka, jsem dosud nezjistil)
a podat mi miniaturní kameru, kterou ukrývá v ruce jako vzácného, černého brouka, který při troše fantazie vyhlíží jako kámen, který bych obvázal bílou nití, aby se pohnuly ostrovy zkamenělého souostroví.  

VIII.
Zajisté je psaní hrou strohé krásy života. Bez/moc zakoušená nepopsanou stránkou. (Ach, Kateřino, někdy máš dlouhé vlasy…)

Ta bezmoc vystupuje ze sezení, ze sehnutých zad a umrtvených hýždí, stačí se projít po pokoji, jen nenápadně se otočit a nechat okem projít vše, co obývá jeho rozpětí, aby

IX.
Stačí? A komu?

Chci být zajatcem hudby, v jejímž tonálním úsilí se doširoka otevírají možnosti dosud neobjevené svobody. Chrámy, varhany, erotická gesta a milostné dopisy. To jsou snad ryze konceptuální baletní opisy vůně nebo nádechu běhu, který se nás zmocní, když se zmocníme – i kdyby na setinu setiny – všeho, a rozeženeme tlesknutím ruky příšeří s jeho přízraky a místo přísvitu se odhalí holá ostrá pravda.    

X.
Vy iluze!
Co já se Vás vynachválil!

Obracíte se mi v ruce, lze-li tak říci, mrskáte sebou jak živé ryby v síti.
Mám vás dost, mám vás málo. A protože nevěřím v soukromé vlastnictví,
je náš svazek volný.

Anebo jste sny? Jen nevím přesně, jak vás snít…
Odvyklý snadné naději leštím v koruně stromu vizi zas podobný Brunovi,
i když mě neupálí…

XI.
Orfické gesto
Pukne vejce
Stroj je strom

Hrome
Vysmějí se mé lásce
Vysměju se jí sám

Psát můžu
Jen když do tmy ze tmy zazpívám

© Adam Borzič
aus: Orfické linie
Praha: Malvern, 2015
Audio production: Goethe-Institut Prag, mit freundlicher Genehmigung

Orphische Geste: Essay

deutsch

I.
Es ist überhaupt die Frage, ob man heute schreiben soll? Sie wird wieder drohend neu gegen den dunklen Himmel aufgeworfen. So sieht das Unbekannte aus, dem die Angst sofort die Mundöffnung mit einem obszönen Rouge nachziehen will.

Schreiben? Das frage ich, der instinktiv Vertrauen in Eruption und Glauben in Gott hat?

II.
Ist aller Mystizismus besiegt? Und womit? Mit dem Auge, das sieht, wenn es niemals sieht, was genau das andere Auge sieht? Wenigstens vermittelt uns die Zeit so; die Kontinuität einer Geschichte schickt den Verdacht voraus, dass auch die wildeste Fabel zahm und keusch ist…

Das ist keine Aufklärungsperücke, geschweige denn eine Brille.

III.
Da es ein spätes Zeitalter ist?

Für einen Augenblick lehne ich wieder ab, dies zu glauben, und glaube, da ich in der Wanne, und heute brauche ich ihr Licht, ihre Wärme und ihren Schaum besonders, mit der Hand auf Papier schreiben muss und die holpernde körperliche Notiz (das unterschätzte Geheimnis der Christenheit) ermöglicht für einen Augenblick, einen Blick die Tür zu öffnen und zu warten, auch ungeachtet dessen, dass ihre Leere nur durch Warten ausgefüllt werden kann.

Aus der Wanne steigt Dampf…

IV.
Engagierte Dichter (Gibt es wirklich solche?) täuschen sich nicht, auch wenn sie nichts wissen.
Gott meint es nämlich mit den Kindern gut (auch wenn er nur die Hypothese einer dunklen Nacht wäre).

Heute, damit wir schreiben könnten, mitnichten für jenes rundliche und bauchige Wort Vorliebe, müssten wir noch ganz anders den Tisch der Geschichte umstürzen. Von Grund auf ohne Falschheit, befreit auch von den restlichen Impressionen, in Wahrheit verletzlich, sich jählings im Licht wenden.

Und das ist unvorstellbar. Gegenüber einer solchen Wendung ist die Revolution nur eine Rückschrittlerin, die über das Parkett ihre toten Tänzer jagt.

Dann würden aus der Ecke des Waldes Gedichte kommen…

V.
Der faszinierende Gedanke Žižeks über die Macht der Passivität ist so radikal, dass alle revolutionäre Gewalt wenig gewalttätig ist.
Auf Papier übertragen, auch wenn Žižek ähnlich wie Lao-tse listig lügt, verschwindet sie schnell, schneller als die Buchstaben…
Ich stelle mir Domino vor…

VI.
Gewiss ist Schreiben der Versuch, dem geistesgestörten Frosch „Ermüdung“ zu entfliehen, der Stängel der Lebhaftigkeit in sich stopft und ekelhaft sabbert.
Eine solche Flucht verlangt eine behände Gemächlichkeit. Ein Wulst wie ein Mehlberg verbirgt auf der anderen Seite einen Graben und den Lauf in der weichen Morgensonne hinauf.
(Ich beneide die, welche mühelos und leichthin vorgeben, dass sie das Ungeheuer nicht verschlingt. Dass sie auch weiter in Efeuparadiesen flüsternd lesen und die Gipfel gegenüber bei verlöschender Sonne antworten. Dass sie junge Antworten bekommen.)

VII.
Bestimmt ist Schreiben, heute mehr als je,
unter der Voraussetzung, dass wir dieses Je wirklich kennen,
im Buch der Formen das Studium der verräterischen dummen Taktik der Vergänglichkeit.

Gerade jetzt will sie sich, als Japanerin geschminkt, auf meine Seite durchdrängen
(warum sie in meinen Gedichten immer als Japanerin auftritt, habe ich bisher nicht festgestellt)
und mir eine Miniaturkamera geben, die sie in der Hand verbirgt wie einen wertvollen, schwarzen Käfer, der bei ein bisschen Phantasie wie ein Stein aussieht, dem ich einen weißen Faden umbinden würde, damit sich die Inseln des versteinerten Archipels bewegen. 

VIII.
Bestimmt ist Schreiben ein Spiel der strengen Schönheit des Lebens. Die durch die nicht beschriebene Seite erfahrene Ohn/Macht. (Ach, Kateřina, dann und wann hast du lange Haare…)

Diese Ohnmacht entsteht vom Sitzen, vom gekrümmten Rücken und tauben Arschbacken, es reicht, durch das Zimmer zu gehen, sich nur zufällig umzudrehen und mit dem Auge alles, was seine Weite bewohnt, durchziehen zu lassen, um

IX.
Reicht es? Und wem?

Ich will ein Gefangener der Musik sein, in deren tonalem Trachten sich die Möglichkeiten einer bisher unentdeckten Freiheit weit öffnen. Tempel, Orgeln, erotische Gesten und Liebesbriefe. Das sind vielleicht rein konzeptuelle Ballettparaphrasen eines Wohlgeruches oder des Hauchs eines Laufes, der uns in Besitz nimmt, wenn wir, wenn auch für ein Hundertstel eines Hundertstels, alles in Besitz nehmen und durch ein Händeklatschen das Halbdunkel mit seinen Gespenstern auseinanderjagen und sich anstelle des Zwielichts die nackte scharfe Wahrheit enthüllt.    

X.
Ihr Illusionen!
Was habe ich euch großartig gelobt!

Ihr dreht euch in meiner Hand um, wenn man so sagen kann, zappelt wie lebendige Fische im Netz.
Ich habe von euch genug, ich habe von euch wenig. Und weil ich nicht an das Privateigentum glaube, 
ist unsere Verbindung lose.

Oder seid ihr Träume? Nur weiß ich nicht genau, wie man euch träumen soll…
Leichter Hoffnung entwöhnt poliere ich in der Baumkrone eine Vision, Bruno wieder ähnlich zu sein,
auch wenn man mich nicht verbrennt… 

XI.
Orphische Geste
Es platzt das Ei
Der Bau ist ein Baum
 
Potz Blitz
Sie lachen meine Liebe aus
Ich lache sie selbst aus

Schreiben kann ich
Nur wenn ich ins Dunkel aus dem Dunkel singe

Übersetzung: Stephan Teichgräber

[Vesmír je dnes jen toto jediné místo…]

tschechisch | Adam Borzič

Vesmír je dnes jen toto jediné místo,
protože vesmír je vždycky dnes jen toto jedno jediné místo,
jedna obří kapka slasti rozléhající se touto dubnovou nocí,
jedno místo jedné kapky slasti: Čteš řádky starého básníka,
a sleduješ, jak obratný kentaur mladému obrovi stříhá vlasy,
vesmír je dnes právě toto místo, a mohly by ho vyplnit vlny,
barevné jak hrozny, a staleté duby, z nichž vytéká míza,
a mohla by se v něm uhnízdit stará opilá žena, obkročit vejce
světla (který pták je asi zrodil?) sáhnout si pod tlustou
vlněnou sukni, nahmatat lasturu, vytáhnout ji, rozevřít její pysky
   a pak číst v útrobách,
protože vesmír je toto jedno místo, toto jediné místo,
proto není bitev, salonních, ani černobíle krvavých,
nejsou tu kati, ani otroci, nejsou tu posluhovači,
ani chytráci, kterým slina na mysl jed dne hbitě stáčí,
je tu jen živé ticho v kapce,
vesmír v ubohé kapse
básníka. 

© Adam Borzič
aus: unpublished manuscript
Audio production: Goethe-Institut Prag, mit freundlicher Genehmigung

[Das Weltall ist heute nur dieser einzige…]

deutsch

Das Weltall ist heute nur dieser einzige, 
denn das Weltall ist stets heute dieser eine einzige Ort,
ein Riesentropfen Lust breitet sich aus in dieser Aprilnacht,
der Ort eines Tropfens Lust: Du liest die Zeilen des alten Dichters,
und verfolgst, wie ein gewandter Zentaur dem jungen Riesen
   die Haare schneidet,
das Weltall ist heute gerade dieser Ort, und Wellen könnten es ausfüllen,
farbige wie Trauben, und hundertjährige Eiche, aus denen Baumsaft fließt,
und könnte sich in ihm eine alte besoffene Frau einnisten, das Ei des Lichts
zwischen die Beine nehmen (welcher Vogel hatte es geboren?)
   unter den dicken
Wollrock greifen, die Muschel abtasten, sie herausziehen, ihre Lippen
   und dann in den Eingeweiden lesen,
denn das Weltall ist dieser eine Ort, dieser einzige Ort,
denn es gibt keine Salonschlachten, auch keine schwarzweiß blutigen,
es gibt hier keine Henker, keine Sklaven, es sind hier keine Bedienerinnen,
keine Schlauköpfe, denen die Spucke flott das Gift des Tages in den Sinn seiht,
hier ist nur die lebendige Stille in der Hosentasche,
das Weltall in der armseligen Tasche
des Dichters. 

Übersetzung: Stephan Teichgräber

Zvláštna nutkavá potreba supermarketov

slowakisch | Peter Šulej

zvláštna nutkavá potreba supermarketov
eóny eónov uložená v našich synapsách
umelá príroda s umelými chodníkmi
turisti skauti sokoli odvážne po eskalátoroch stúpajú
mimo mesto v objatí viacprúdových diaľnic betónový ostrov slobody
zachváti národ pri výletoch pri piknikoch… všetci zajedno
masívne útoky dobre plánovanej reklamnej kampane
v prísne vymedzenom epistematologickom poli lovíme informácie: potraviny
konceptuálne inštalácie anonymných umelcov v najdrahších galériách sveta
(oh god! fuck the art!!!)
ústavy pre výskum mimozemskej inteligencie
otázniky a odpovede nad talianskymi cestovinami
naplnený dávny surrealistický sen
keď piano stretne computer

© Peter Šulej
Audio production: Ars Poetica

Merkwürdiger zwingender Bedarf an Supermärkten

deutsch

ein merkwürdiger zwingender Bedarf an Supermärkten
ist in uns Äonen von Äonen in unseren Synapsen angelegt
eine künstliche Natur mit künstlichen Laufstegen
Touristens Skauts Sokolturner steigen verwegen die Rolltreppen hinauf
außerhalb die Stadt in der Umarmung mehrspuriger Autobahnen der Betoninsel der Freiheit
bemächtigt sich das Volk bei Ausflügen bei Picknicks … alle zusammen
massive Angriffe gut geplanter Reklamekampagnen
im genau umgrenzten epistomologischen Feld fangen wir Informationen: Lebensmittel
Konzeptinstallationen anonymer Künstler in den teuersten Galerien der Welt
(oh god! fuck the art!!!)
Institute zur Untersuchung außerirdischer Intelligenz
Fragezeichen und Antworten über italienischen Teigwaren
endlich ist der surrealistische Traum erfüllt
wenn das Piano den Computer trifft

Übersetzt ins Deutsche von Stephan Taichgräber

Zjavné & utajené výhody globalizácie

slowakisch | Peter Šulej

sú;
bozkávať teba my little china girl z mesta pod Andami
s (napr. hispánsko-židovskými) predkami rozhádzanými po celej Európe
kde si sa tu vzala? už sa nečudujem
nad nenápadným pôvabom globalizácie –
schopnosť použiť akýkoľvek sériový port
šanca zvrátiť prekliatie pyšnej veže z počiatku
veď prekrásny motýľ zamával krídlami

všetko naše umenie pod rovnakými hviezdami
netvoríme ale vieme extrapolovať a utkať syntézu
bezproblémovo skákať z punku do establišmentu
konečne a limitne aj perspektívne
na periférii popovej kultúry
s rovnakými mediátormi a obľúbenými domovskými stránkami
píšeme verše o cudzích zážitkoch ako keby boli naše
a hrdinovia večera zvyčajne nie sú hrdinami rána
našťastie rýchlosť premien ostáva neviditeľná
tak tancujeme veselo tancujeme
spolu

a
axis mundi je už na každom rohu
z okolitých chodníkov vytláča sfetované šlapky
znamená to že „Ty si boh“
ja viem… vykrikovali to aj na mňa
ale len keď sa stane skutočne niečo silné ako:
pád prezretej a šťavnatej višne na zem
začne vôbec aspoň niekto vnímať svet?
(nikdy som to naozaj nezažil)

veď preboha
pôvodne nikto nechcel
obsadiť do záberu s digitálnou technikou Japonca
a predsa tam stále je
smeje sa nad tým ako prebieha
polaroidizácia sveta
fotografia za fotografiou naznačuje
že nie celkom každá spomienka je moja
   
konečne vyliečení z psychoanalýzy
poškuľujeme po architektúre a pritom sama vieš:
nikdy neobjímeš celú budovu
za pokus aj keď nie možno priam originálny
to však vždy stojí

tam
hej tam tam
ten kostol za pivovarom nie je od Plečnika
hoci vyzerá presne tak
začiatok vygenerovania novej technológie?

nevadí
po štipľavom curry s jemnými kvapôčkami potu na čele
všetci rovnako slzíme
a beloba papiera nás už viac neoslepuje

zjavné & utajené výhody globalizácie
sú – určite sú…

niekde…

© Peter Šulej
Audio production: Ars Poetica

Offensichtliche & verborgene Vorteile der Globalisierung

deutsch

sind;
dich my little china girl aus der Stadt am Fuße der Anden mit in ganz
Europa verstreuten (z.B. spanisch-jüdischen) Vorfahren zu küssen
wie bist du hierher gekommen? ich staune nicht mehr
über den unauffälligen Reiz der Globalisierung –
die Fähigkeit irgendeinen Serienanschluss zu benutzen
die Chance den Fluch des eitlen Turms des Anfangs auszumerzen
hat doch der wunderschöne Schmetterling mit den Flügeln geschlagen

wir schaffen all unsere Kunst nicht unter den gleichen
Sternen aber wir können eine Synthese extrapolieren und weben
problemlos vom Punk ins Establishment hüpfen
endgültig und limitiert auch perspektivisch
an der Peripherie der Popkultur
mit den gleichen Mediatoren und den beliebtesten Homepages
schreiben wir Verse über fremde Erlebnisse als seien es unsre
und die Helden des Abends sind gewöhnlich nicht die Helden des Morgens
zum Glück bleibt die Geschwindigkeit der Wechsel unsichtbar
so tanzen wir fröhlich tanzen wir
zusammen

und
die axis mundi drückt schon an jeder Ecke
von den Gehsteigen ringsherum bekiffte Schlapfen aus
das heißt dass „Du Gott bist“
ich weiß … schrieen sie auch mich an
aber nur wenn wirklich etwas Starkes passiert wie:
der Fall einer überreifen und saftigen Kirsche auf den Boden
beginnt wenigstens einer die Welt wahrzunehmen?
(ich habe das wirklich niemals erlebt)

doch bei Gott
ursprünglich wollte sich niemand
hergeben für das Foto mit der Digitaltechnik des Japaners
und darum ist er noch immer da
lacht darüber wie die Polaroidisierung
der Welt abläuft
Fotografie für Fotografie deutet er an
dass jede Erinnerung nicht ganz meine ist
   
endgültige von der Psychoanalyse geheilt
schielen wir nach der Architektur und dabei weißt du
nirgendwo umarmst du das ganze Gebäude
einen Versuch auch wenn es nicht direkt ein originaler ist
ist es doch immer wert

dort
hej dort dort
die Kirche hinter der Brauerei ist nicht von Plečnik
auch wenn sie genau so aussieht
der Beginn des Generierens einer neuen Technologie?

macht nichts
nach beißendem Curry mit feinen Schweißtröpfchen auf der Stirn
heulen wir alle gleich
und die Weiße des Papiers blendet uns nicht mehr

offensichtliche& verborgene Vorteile der Globalisierung
gibt es  – gibt es bestimmt…

irgendwo…

Uebersetzt ins Deutsche von Stephan Taichgräber

Program je program

slowakisch | Peter Šulej

program je program
celý čas nám ležal rovno pred očami
ach pokým sme neprišli na to že
program je program

a
zdanlivo
nezanechal informácie o svojom vzniku
o svojich cieľoch & opusoch
prečo a hlavne načo taká rozmanitosť
v každom jednom module celý vesmír
kto ho sem vôbec nainštaloval?
komplikovanosť kľučkovanie v slučkách histórie?
chce sa s nami hrať na slepú babu
v záhradách genetických štruktúr
úloha rýchlosti našich strojov a kryptografie
opakujem: program je program

a pritom interpretácia sa nemusí javiť zložitejšia
od čítania Mechúrika Koščúrika dieťaťom
ktoré v nás stále drieme roky neprebudené
povie len:  

program je program
zdanlivo
nehovorí nič o svojom konci

© Peter Šulej
aus: Návrat veľkého romantika
Audio production: Ars Poetica

Ein Programm ist ein Programm

deutsch

ein Programm ist ein Programm
die ganze Zeit lag es uns gerade vor Augen
ach solange wir nicht darauf kamen dass
ein Programm ein Programm ist

und
scheinbar
hinterließ es keine Information über seine Entstehung
über seine Ziele & Opera
warum und hauptsächlich wozu solche Vielfältigkeit
in jedem einzelnen Modul das Weltall
wer hat es hier hineininstalliert?
Kompliziertheit Schlüpfen durch die Maschen der Geschichte?
will mit uns Blindekuh in den Gärten
genetischer Strukturen spielen
die Aufgabe unserer Maschinen und Kryptografien
ich wiederhole: ein Programm ist Programm

und dabei muss die Interpretation nicht schwieriger erscheinen
als das Lesen Mechúrik Koščúrik als Kind
das in uns ständig jahrelang nicht geweckt schlummert
das sagt nur:  

ein Programm ist Programm
scheinbar
sagt es nichts von seinem Ende

Uebersetzt ins Deutsche von Stephan Taichgräber

Duch satelitu

slowakisch | Peter Šulej

som
duch satelitu
(niečo ako anjel)
šepkám šepkám:
otvorte potichu moju poéziu
akademici 22. storočia

som
duch satelitu
nechcem ti ublížiť
čakám len na vyrozprávanie
bájnych príbehov z dávnych mediálnych bojov

som
duch satelitu
zasuň svoj neuročip
budeme odpočítavať spolu
naše spomienky na budúcnosť

© Peter Šulej
aus: Návrat veľkého romantika
Audio production: Ars Poetica

Der Geist des Satelliten

deutsch

ich bin
der Geist des Satelliten
(so etwas wie ein Engel)
ich flüstere, flüstere:
öffnet leise meine Poesie
Akademiker des 22. Jahrhunderts

ich bin
der Geist des Satelliten
ich will dich nicht kränken
ich warte nur auf das Erzählen
sagenhafter Geschichten aus fernen medialen Kämpfen

ich bin
der Geist des Satelliten
schalte deinen Neurochip an
wir werden gemeinsam unsere
Erinnerungen an die Zukunft abhaken

Übersetzt ins Deutsche von Stephan Taichgräber

Mýtotvorca

slowakisch | Peter Šulej

odvážne pristupuje k fin de millénaire
s projektom novej legendy
veď staré sú už tak opotrebované
vhodné akurát na pomiešanie
znakových sád – re-dez-interpretáciu

(a tak vlastne všetko začala Rubikova kocka
a aj les počas našich výletov sa začal meniť
dlhočizná niť medzi koánom a matematikou
bola raz navždy pevne natiahnutá)

rozšíriť mýtus o univerzálnom module
zapracovať ho do všetkých synaptických spojení
povedať: „Je to niečo ako Svätý Grál,
len my už teraz vieme, čo všetko robí.
Čo presne? Všetko. Všetko!“

tak toto vôbec nebolo ľahké

(z našich rozmlátených prístavných dokov
vykúkali fantómovia fragmentarizácie
pálili sme po nich mysliac si že sme v počítačovej hre
a ostáva nám ešte množstvo životov
ach omyl to len hrdina
zmenil súbor vzťahy)

mýtotvorca unavene
zavrel oči
zjavil sa známy tvar: korýtko rybničné
s ním budete letieť
ku hviezdam

© Peter Šulej
aus: Návrat veľkého romantika
Audio production: Ars Poetica

Mythenschöpfer

deutsch

mutig geht er das fin de millénaire an
mit dem Projekt einer neuen Legende
denn die alten sind schon so abgenutzt
gerade richtig für die Mischung der
Zeichensätze – Re-des-interpretationen

(und so hat eigentlich alles der Rubikwürfel begonnen
und auch der Wald hat sich während unserer Ausflüge verändert
ein baumlanger Faden zwischen Koan und Mathematik
war ein für alle Mal gespannt)

den Mythos über ein universales Modul verbreiten
ihn in alle synaptischen Verbindungen einarbeiten
und sagen: „Das ist etwas wie der heilige Gral,
nur wir wissen jetzt, was er alles macht.
Was genau? Alles. Alles!“

doch das war überhaupt nicht leicht

(von unseren zertrümmerten Hafendocken
schauten Phantome der Fragmentarisierung hervor
wir verbrannten nach ihnen glaubten dass wir in einem Computerspiel sind
und es blieb uns noch eine Menge Leben
ach ein Fehler dass nur ein Held
die Gesamtheit der Beziehungen ändert)

der Mythenschöpfer schloss
müde die Augen
erschien ein bekanntes Gesicht: eine Fischteichmuschel
mit ihr werdet ihr fliegen
zu den Sternen

Uebersetzt ins Deutsche von Stephan Taichgräber