Peter Bush 
Translator

on Lyrikline: 3 poems translated

from: الكاتالوينية to: الانجليزية

Original

Translation

Vers del no dir re

الكاتالوينية | Dolors Miquel

Ben bé no sé pas poc què dir
i poso punt on hi va pont,
perquè no tinc pas res a dir
que tinc un tap enmig del front
i faig el vers per no dormir
que el vers s’assembla a la son.

Tinc tanta son que trobo el tinc
dur i molt fer i hi vaig clapant
cap al camí del sense cinc
que fou trobat tot badallant.
Caigué del seny com qui fa clinc
i busco el clinc amb mà i amb guant.

I trobo un clanc, un clonc i un clunc
i en vers envers qui no se sap
amb mots ben tots de res ben func
i on-als hi vaig-vaig-vaig de cap.
Com caic de cul sobre el rim punk
no sé si dormo o menjo rap.

Un rap de peix que put a mar,
vora un amar que put a peix
i ara ho rimaré tot amb far
que la erra sona amb llum i es creix
al cap que rar i car com bar
no se sap que el dos a l’u és greix.

Ben bé no sé pas què he dit
i si ho sabés “passo” diria.

© Dolors Miquel
from: Aioç
Audio production: Catalunya Ràdio

Verse about nothing to say

الانجليزية

No idea I’d so little to say
put crap where I want crop
as I’ve nothing to say
I’ve a bung above my brows
write verse so as not to drop
for verse is such a drowse.

Dense drowse I find it so dense,
hard, heavy and snooze
on my way to the fifth sense
which comes on a long fuse.
I lose my head with a clink,
clink twixt hand and blink.

And find a clink, clank, clunk
in rhyme heading nowhere fast
words to put you in a funk
with go-go-go nowhere past,
as I fall flat on a wave of punk
don’t know if I sleep or eat skat.

Cheap skat reeking of plover
beside a lover who reeks of skate
and now I’ll rhyme it all with bruvver
so the r sounds light and grows
with cur, burr or purr
not knowing two to one flows
No idea what I’d said,
and if I had I’d say “Pass”.

Translated by Peter Bush. Poetàrium (2010), IRLL.

Mamíferes amb puça

الكاتالوينية | Dolors Miquel

Jo, Déu, la mamífera,
miro embadocada l’univers i les coses invisibles
i miro la puça que hi ha a la panxa de la meva gossa.
¿Em mirarà també ella així
amb aquesta espiritual complaença?
¿Voldrà la puça aventurar la hipòtesi
dels universos trismegistos?
¿Sentirà la puça de sobte un desig infinit d’amor
i l’anomenarà Déu? Déu, Déu.
¿L’anomenarà Déu en un càntic
des dels microbis que jeuen immòbils a la panxa de la puça
i cap avall i cap amunt fins a la meva mà o més encara?
¿Se sentirà la puça infinitament poderosa
a la panxa de la meva gossa?
¿Pensarà a destruir el bosc dels suaus, llargs pèls
que la tardor arrenca i m’omplen el pis de volves?
¿Pensarà en una guerra nuclear?
¿Sentirà la puça l’occidentalitat del buit dels segles?
¿Anirà la puça al psicoterapeuta o al psiquiatre
quan intueixi que és mirada per algú que mira?
¿Culparà son pare i sa mare, la puça, d’aquesta neurosi?
¿O m’anomenarà Dea? O el que és molt pitjor:
anomenarà Dea la meva gossa, pensarà
que és la filla de la meva gossa?
¿Es farà també preguntes tan estúpides com jo?
¿Crucificarà altres puces?

© Dolors Miquel
from: Missa pagesa
Audio production: Catalunya Ràdio

Mammals with flea

الانجليزية

I, God, the mammal,
look agog at the universe and invisible things
and at the flea on the belly of my dog.
Will she too look at me
with the same spiritual contentment?
And take a chance on the hypothesis
of trismegistic universes?
Suddenly feel an infinite desire for love
and call it God? God, God.
Call it God in a canticle
from the microbes lying still on the flea’s belly
up, down, as far as my hand or even further?
Will the flea feel infinite power
on the belly of my dog?
Think of destroying the forest of long, soft hairs
that autumn plucks and fills my flat with flakes?
Think of nuclear war?
Feel the Westernness of the void of centuries?
Will the flea consult a psychotherapist or psychiatrist
when she intuits she is beholden to the gaze of another?
Will the flea blame her father and mother for her neurosis?
Or call me Goddess? Or even worse:
call my dog Goddess, or think
she’s the daughter of my dog?
Will she too ask stupid questions like me?
And crucify other fleas?

Translated by Peter Bush. Poesia catalana 8 segles en 20: ILC, 2008

El paradís

الكاتالوينية | Dolors Miquel

Si un home travessés el Paradís en un somni i li donessin una flor com a prova que hi havia estat i si al despertar trobés aquella flor a la seva mà... Llavors què? Coleridge 

Vaig travessar el paradís en un somni
i em van donar una flor.
La flor era allí quan em vaig despertar,
a sobre els llençols. Era bellíssima.
Li vaig ensenyar a ma mare
que vivia tancada al cor d’una carxofera
filant-se la seda dels ulls, treballant-la
en uns meravellosos sudaris de mil colors.
He estat al paradís, mare -li vaig dir.
I ella es va treure de la butxaca
una flor seca, igual, idèntica.
Vaig saber aleshores
que no n’hi havia prou
d’haver estat al paradís.

© Dolors Miquel
from: La flor invisible
Audio production: Catalunya Ràdio

Paradise

الانجليزية

If a man were to cross through Paradise in a dream, and they gave him a flower as a proof that he had been there, and if, upon awaking, he were to find that flower in his hand… what then? Coleridge

I crossed through Paradise in a dream
and they gave me a flower.
The flower was there when I woke up,
on the sheets. It was gorgeous.
I showed it to my mother
who lived shut up in the heart of an artichoke
weaving the silk from her eyes, working it
into marvellous shrouds of a thousand hues.
‘I’ve visited paradise, mother’, I told her.
And she took from her pocket
an identical dried flower.
Then I knew
a visit to paradise
was not enough.

Translated by Peter Bush. Poetàrium (2010), IRLL.