Chenjerai Hove

الشونا

УРОК ПЕНИЯ

Человек
изобрел клетку
прежде
чем крылья

В клетках
поют крылатые
о свободе
полета

Перед клетками
поют бескрылые
о справедливости
клеток

© Вячеслав Куприянов
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

Chidzidzo Chokuimba

Vanhu vakatanga
Kuvaka
Chizarira
Vasina mapapiro.

Muzvizarira umu
Vane mapapiro
Vanoshaura
Chishuvo chokubhururuka.

Mberi kwezvizarira zvose
Vasina mapapiro
Vokurukura
Nezverusunguko rwezvizarira.

Translation: Chenjerai Hove, Zimbabwe