Johan Sandberg McGuinne

الغيلية الأسكتلندية

Johan Sandberg McGuinne

السامي الجنوبى

[A mhuir]

A mhuir, suidh sìos ri m’ thaobh
air iomall an stuadh, 
is leig dhomh òran eile.

Bha e tromhad an dàinig ceòl thugam;
gach rann ‘s gach sèisd bho d’ bhilean
mar ealt eun nar itealaich fo na reultan,
do ghàir-thuinn binn nar barcadh mu m’ cheann.

© Johan Sandberg McGuinne
الإنتاج المسموع: Haus für Poesie, 2019

[saalhteme]

saalhteme, tjahkesjh dle mov baalte daennie mearoe-gaedtesne
jah vedtieh maa munnjien vielie vuelieh
datneste musihkeb åadtjome
fïerhten tjoejh, fïerhten vuelide dov bangsemijstie böötin dah lin gujht dåehkine ledtiejgujmie naestiej nuelesne gosse dov baaroeh mov bijjelisnie båaroeh

Translated into South-Sami by Johan Sandberg McGuinne