Ida Börjel

السويدية

Linda Rugg

الانجليزية

En historia som har ett trick

Danska människor är runda vänliga törstiga människor som inte har någonting emot några hundar. Danska hundar är runda vänliga varelser med små fläckar på sig. Den danska hunden har alltid ett trick att visa i en bar. Jag är den danska barägaren och mitt är allas vardagsrum. De spanska hundarna är lata varelser med för mycket sol ovanför sig. Svenska hundar är borstade slanka bekymrade varelser med lång komplicerad härstamning. De svenska hundägarna pratar alltid för att jämföra härstamning och pälsarnas tillstånd. Den tyska hunden har inte något trick att visa i baren. Danska hundägare är varma törstiga människor som delar tankar och drickande i baren. Österrikarna skulle aldrig dela en tanke med sina fyrbenta vänner. Den danska hunden behöver inte något koppel. Danska hundar följer sina ägare som en ägare följer en hund till en bar. Svenska barer är desinficerade pudrade ställen med pinniga stolar och vattnig amerikansk musik. Den danska puben är ett mysigt mörkt ställe med roliga klistermärken och planscher. Min danska kvinna kommer in. Hon är en varm strålande färgglad varelse med gott starkt skratt. Den österrikiska kvinnan, den portugisiska kvinnan och den finska har inte något skratt värt att nämna. Den danska kvinnan kommer strålande och färgstark till min bar. Hennes skratt är ett starkt gott hälsosamt. Den danska kvinnan dyker upp med en fin törst att ta itu med. Den lilla runda danska hunden visar sitt trick för henne vid bordet i min bar. Den danska kvinnan skrattar och höjer sitt glas för alla som ser henne och hör

© Ida Börjel and OEI Editör
من: Sond
OEI Editör, 2004
الإنتاج المسموع: Ida Börjel

A story with a trick

Danish people are round friendly thirsty people who have nothing against any dogs. Danish dogs are round friendly creatures with little spots on them. The Danish dog always has a trick to perform in a bar. I am the Danish pubkeeper and my house is your house. Spanish dogs are lazy creatures that get too much sun. Swedish dogs are slim, brushed, and fussed-over creatures with long complicated pedigrees. Swedish dogowners are always talking about comparisons of their dogs' pedigrees and the condition of the fur. The German dog does not have a trick to perform in the bar. Danish dogowners are warm thirsty people who share thoughts and drinking in the bar. The Austrians would not share a thought with their four-legged friends. The Danish dog does not need a leash. Danish dogs follow their owners as an owner follows a dog to a bar. Swedish bars are disinfected powdered places with stooly chairs and watery American music. The Danish pub is a cosy dark place with funny stickers and posters. My Danish woman comes in. She is a warm bright colourful being with good strong laughter. The Austrian woman the Portuguese woman and the Finnish woman do not have a laugh worth mentioning. The Danish woman comes bright and colourful to my bar. Her laughter is strong, good, healthy. The Danish woman turns up with a fine thirst to deal with. The little round Danish dog performs its trick for her at the table in my bar. The Danish woman laughs and raises her glass to all that see her and hear

translation by Linda Rugg