Aonghas MacNeacail

الغيلية الأسكتلندية

Aonghas MacNeacail

الانجليزية

fan thusa

fan thusa
far a bheil na guthan a seinn
mar sheann iarunn
is na sùilean mar
sgàthan neon

ged a lìonadh tu gach
          uair is latha le
fios is foghlum
cha chuir an eanchainn thairis,
cuir an sgoil a fhuair thu
          fada sìos
an clais dubh domhainn nan
dod ’s nan tinneas mùchte,
bi na tràighean sligeach fhathast
fo do chasan rùisgte, deiseil
airson craiceann agus feòil
a sgàineadh,
tràighean bàna ’n t-samhraidh

© Aonghas MacNeacail

you wait

you wait
where the voices are singing
like old iron
and the eyes like
neon windows

though you should fill each
          hour and day with
knowledge and learning
the brain will not overflow,
set the schooling you got
          far down
in the dark deep pit of
forgotten spats and sicknesses,
the shell-strewn shores will
still be under your bare feet, there
to cut
into your skin and flesh,
the bright shores of summer

© Aonghas MacNeacail