Aonghas MacNeacail

الغيلية الأسكتلندية

Aonghas MacNeacail

الانجليزية

làir gheal aig ciaradh

làir gheal
air bràighe liath
am bial na h-oidhche
eadar tàmh agus luaths
cho bàn ri bruadar

chan eil càil ri innse
ach gur ise
làir gheal
air bràighe liath
am bial na h-oidhche
agus
àilleachd dhìomhair an deilbh
àilleachd eagallach an deilbh
agus
an fheitheamh dhorcha
gu briseadh là

© Aonghas MacNeacail

white mare at dusk

white mare
on a sallow brae
at night fall
between stillness and speed
as pale as a dream

there’s nothing to tell
but that she’s a
white mare
on a sallow brae
at night fall
and
the mysterious beauty of the image
the frightening beauty of the image
and
the darkened wait
for break of day

© Aonghas MacNeacail